Kutatásom célja az elektronikus kereskedelem egy kevesek által nevesített viszonyrendszerének, a C2C (végfelhasználók közötti) kereskedelemnek elsõsorban magánjogi szempontú bemutatása: fogalmának meghatározása, kötelmi jogi vonatkozásainak bemutatása, egyes gyakorlati problémáinak vizsgálata.

Kutatásom során a C2C kereskedelem belföldi megnyilvánulási formáit – internetes hirdetõoldalakat és aukciós házakat – vizsgáltam, különös tekintettel Magyarország piacvezetõ internetes aukciós házára, a Vatera.hu-ra.

Tapasztalati úton szerzett ismereteimet hasonlítottam össze a hatályos jogszabályokkal, kiemelve a Ptk-t és az Ektv-t. Vizsgálataim során a Ptk. általános szabályozása felõl a speciális jogszabályok felé haladtam.

A kutatás eredményei a C2C viszonyrendszerre vonatkozó jogszabályok alkalmazásának jogviszonyok mentén való elhatárolása, illetve egy általam jelentõsnek ítélt probléma, az elektronikus boltok egy speciális típusának körülhatárolása, és a probléma megoldására való javaslat tétele.

Következtetéseim alapján a C2C kereskedelem szokások által erõsen meghatározott terület, mely a magánjog klasszikus intézményeit adaptálja, ami lehetséges útja lehet a további fejlõdésének. Ugyanakkor a szabályozás szétszórtsága és az egyértelmûség hiánya miatt speciális szabályozás is indokolt lenne, melyhez azonban érdemes lenne az elektronikus kereskedelem egyes viszonyrendszereit törvényi szinten nevesíteni. A speciális szabályozást azonban csak a szokások szem elõtt tartásával és a felhasználók igényei mentén lehet létrehozni.

A tanulmány a 2007. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kriminalisztikai és Jogi informatikai Tagozatában került bemutatásra.