Címke: családjog

A kapcsolattartás végrehajtása iránti nemperes eljárás

A kapcsolattartás végrehajtása iránti nemperes eljárás 2020. március 1. napjától a járásbíróságok hatáskörébe tartozik – előtte a gyámhatóság hatáskörét képezte. Ennek következtében a kezdeti joggyakorlati tapasztalok alapján állapítható meg a kapcsolattartás végrehajtása iránti nemperes eljárással kapcsolatos problémakör. Jelen tanulmány bemutatja a kapcsolattartás szabályozásának nemzetközi és hazai vonulatait, a kapcsolattartás tartalmát, formáit, a kapcsolattartásra vonatkozó határozattal szemben támasztott elvárásokat, valamint az eljárás megindításával kapcsolatos egyéb szabályokat (hatáskör, illetékesség, joghatóság, illeték, jogi képviselet). A Szerző bírósági titkár a Nagyatádi Járásbíróságon. A tanulmány alapja a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Családjogi Szakjogász képzése keretében írt szakdolgozat. Letöltés

A házasság, mint jogintézmény polgári és egyházjogi összehasonlítása, különös tekintettel a házasság létrejöttére és érvényességére

A házasság, mint jogintézmény polgári és egyházjogi összehasonlítása, különös tekintettel a házasság létrejöttére és érvényességére

A tanulmány témája a polgári (világi), illetve a kánonjogi (római katolikus) házasság összehasonlító elemzése, kiemelt figyelmet fordítva a házasság létrejöttére és érvényességére. A két jogintézmény sok ponton hasonlít egymáshoz, ugyanakkor jelentős különbségeket is találunk, főként az érvénytelenségi okoknál. A téma érdekességét – a profán, illetve egyházi jogintézmény meglepő hasonlóságainak és jelentős különbözőségeinek megismerhetőségén túl – a működő joggyakorlatban megnyilvánuló fontossága adja, tekintettel arra, hogy a polgári jogi házasságkötés mellett jelenleg is gyakran előfordul a „templomi esküvő”. Mindenekelőtt egy lényeges kérdést szükséges tisztázni: melyik egyház szabályozását vizsgáljuk? Jelen tanulmány a hazánkban legnagyobb arányt képviselő keresztény, ezen belül is a római katolikus...

Milyen előnyökkel jár az élettársi nyilatkozat? – Az élettársakra vonatkozó vagyonjogi szabályok és a nyilatkozattétel lehetőségei

Az élettársi nyilatkozat előnyei

Mennyiben térnek el az élettársakra és a házastársakra vonatkozó vagyonjogi szabályok? Mikor lehet szükség élettársi nyilatkozatra? Melyek a nyilatkozattétel lehetőségei?

Az élettársi kapcsolat vagyonjogi vonatkozásai – Bejelentés, vagyonmegosztás, öröklés – Szakértői jótanácsok!

Az élettársi kapcsolat vagyonjogi vonatkozásai

Lehet-e az élettársaknak közös vagyonuk? Hogyan előzhetőek meg a jog eszközeivel a méltánytalan helyzetek, a vagyoni- és öröklési jogviták? Mit jelent az élettársi tartási kötelezettség? Milyen előnyöket rejt az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása? - Bejelentés, vagyonmegosztás, öröklés - Szakértői jótanácsok!

A házassági perek uniós szabályozása

A tanulmány kiindulásképpen a magyar szabályokat mutatja be – ismerteti a házasság-család fogalmát, a házasságkötést, annak joghatásait, a külföldi házasságkötést, végül részletesen tárgyalva a házassági pereket, majd áttér az Európai Uniós normákra, azokra a rendeletekre, amelyek a külföldi elemet tartalmazó házassági pereket szabályozzák, a kollíziós jog egységesítésével a jogviták megelőzését szolgálják. A Szerző az egyes rendeleteket – a könnyebb érthetőség érdekében – a joggyakorlat bemutatásával is kiegészíti. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A különélő szülő jogai és kötelezettségei – A kapcsolattartására irányadó szabályok

A tanulmány végigköveti a családi viszonyok egyik alappillérének, a szülő-gyermek kapcsolatnak a fejlődését, ezt követően a napjainkban világszerte egyre szélesebb társadalmi kört érintő élethelyzetet, a különélő szülő státuszát elemzi. A Szerző megvizsgálja, hogy miként alakultak ki a különélő szülő jogai és kötelezettségei, valamint, hogy a jogi szabályozás bővülésében milyen folyamatok játszottak szerepet. Nagy hangsúlyt kap a 2014. március 15. napjától hatályos 2013. évi V. törvénynek, a Polgári Törvénykönyvnek a különélő szülő helyzetére, valamint a kapcsolattartásra irányadó szabályanyagának bemutatása. Ennek során a szerző kitér a kodifikációs folyamatokat befolyásoló tényezőkre, a hazai és nemzetközi szintű elvárásokra. Bemutatja továbbá, hogy a Polgári Törvénykönyv...