Címke: családjog

Gyermeki akarat ellenében kikényszerített kapcsolattartás

Gyermeki akarat ellenében kikényszerített kapcsolattartás

Míg számos jogszabály a gyermek legfőbb érdekét hangsúlyozza, addig a joggyakorlatban egy ellenkező szemlélet figyelhető meg – ezt a problémakört járja körül a tanulmány. Arra keresi a választ, hogy ha a gyermeknek nem kötelessége jog szerint a kapcsolattartás és elutasítja, miért kell gyakorolnia, hogyan győzheti le a gyermek mindenek felett álló érdekét a különélő szülő kapcsolattartási joga. “A legfőbb cél az lenne, ahogyan azt a jogvédők is megfogalmazták, hogy ez a jogalkalmazási gyakorlat, amely nyilvánvalóan nem a gyermek érdekét szolgálja, megszűnjön, valamint, hogy az apa kapcsolattartáshoz fűződő joga ne élvezzen prioritást a gyermek alkotmányos alapjogaival, a testi és lelki integritáshoz...

Milyen előnyökkel jár az élettársi nyilatkozat? – Az élettársakra vonatkozó vagyonjogi szabályok és a nyilatkozattétel lehetőségei

Az élettársi nyilatkozat előnyei

Mennyiben térnek el az élettársakra és a házastársakra vonatkozó vagyonjogi szabályok? Mikor lehet szükség élettársi nyilatkozatra? Melyek a nyilatkozattétel lehetőségei?

Az élettársi kapcsolat vagyonjogi vonatkozásai – Bejelentés, vagyonmegosztás, öröklés – Szakértői jótanácsok!

Az élettársi kapcsolat vagyonjogi vonatkozásai

Lehet-e az élettársaknak közös vagyonuk? Hogyan előzhetőek meg a jog eszközeivel a méltánytalan helyzetek, a vagyoni- és öröklési jogviták? Mit jelent az élettársi tartási kötelezettség? Milyen előnyöket rejt az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása? - Bejelentés, vagyonmegosztás, öröklés - Szakértői jótanácsok!

A házassági perek uniós szabályozása

A tanulmány kiindulásképpen a magyar szabályokat mutatja be – ismerteti a házasság-család fogalmát, a házasságkötést, annak joghatásait, a külföldi házasságkötést, végül részletesen tárgyalva a házassági pereket, majd áttér az Európai Uniós normákra, azokra a rendeletekre, amelyek a külföldi elemet tartalmazó házassági pereket szabályozzák, a kollíziós jog egységesítésével a jogviták megelőzését szolgálják. A Szerző az egyes rendeleteket – a könnyebb érthetőség érdekében – a joggyakorlat bemutatásával is kiegészíti. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A különélő szülő jogai és kötelezettségei – A kapcsolattartására irányadó szabályok

A tanulmány végigköveti a családi viszonyok egyik alappillérének, a szülő-gyermek kapcsolatnak a fejlődését, ezt követően a napjainkban világszerte egyre szélesebb társadalmi kört érintő élethelyzetet, a különélő szülő státuszát elemzi. A Szerző megvizsgálja, hogy miként alakultak ki a különélő szülő jogai és kötelezettségei, valamint, hogy a jogi szabályozás bővülésében milyen folyamatok játszottak szerepet. Nagy hangsúlyt kap a 2014. március 15. napjától hatályos 2013. évi V. törvénynek, a Polgári Törvénykönyvnek a különélő szülő helyzetére, valamint a kapcsolattartásra irányadó szabályanyagának bemutatása. Ennek során a szerző kitér a kodifikációs folyamatokat befolyásoló tényezőkre, a hazai és nemzetközi szintű elvárásokra. Bemutatja továbbá, hogy a Polgári Törvénykönyv...

A szülő-gyermek közötti kapcsolattartásról

Hogyan tartson kapcsolatot gyermekével egy válás, vagy egy kapcsolat megszakadása után a különélő szülő? Ideális esetben a szülők megállapodnak a kapcsolattrtás részleteiben, figyelembe véve mindenki –  s elsősorban a gyermek – érdekét. A helyzet akkor bonyolódik, amikor a szülők között már nincs olyan összhang, hogy képesek legyenek kompromisszumra, így hatósághoz fordulnak azért, hogy a döntést meghozzák helyettük. A tanulmány a szülő-gyermek közötti kapcsolattartási jog tartalmát, a kapcsolattartás rendezésére, valamint a kapcsolattartásra vonatkozó határozatra és annak végrehajtására helyezi a hangsúlyt, belefűzve többek között zen mesteri, eljáró bírói gondolatokat, vagy éppen az elvált szülők gyermekének érzéseit. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A jogellenes elvitellel veszélyeztetett gyermekek tekintetében szükséges utazás megakadályozásával járó figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárás, valamint a figyelmeztető jelzés felülvizsgálata iránti eljárások

A jogellenes elvitellel veszélyeztetett gyermekek tekintetében szükséges utazás megakadályozásával járó figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárás, valamint a figyelmeztető jelzés felülvizsgálata iránti eljárások

Az Európai Unióban az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek határokon átnyúló szabad mozgása egyre nagyobb mértéket öltött, mellyel egyenes arányban emelkedett a határon átívelő jogviták száma. A jogviták a családjog területén a gyermekeket érintően is megjelentek, éppen ezért az Európai Unió célul tűzte ki olyan igazságügyi együttműködés kialakítását, mely áthidalja az eltérő jogrendszerek közti különbségeket -többek között- a gyermekek jogellenes elvitelével összefüggésben. A gyermekek érdekeinek elsődleges nemzetközi dokumentuma a Gyermekek Jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezmény, melynek 11. cikke szerint a részes államok intézkedéseket tesznek, hogy megakadályozzák a gyermekek törvényellenes külföldre utaztatását és ott-tartását,...

A kapcsolattartásra vonatkozó határozat bírósági végrehajtásának gyakorlati kihívásai

A kapcsolattartásra vonatkozó határozat bírósági végrehajtásának gyakorlati kihívásai

A kapcsolattartás kérdésköre a családjog egyik neuralgikus pontja. A kapcsolattartást sok vita övezheti jogerős határozattal történő szabályozását követően is, hiszen annak gyakorlatban történő betartása a mindennapokban megannyi konfliktust rejthet a kapcsolattartásra jogosult és kapcsolattartásra kötelezett között. A kapcsolattartás ily módon szoros együttműködést feltételez két olyan felnőtt embertől, akik egymással már nem akarnak életközösségben élni, de mint szülők életútjukat mégis örökre összeköti közös gyermekük. 2020. március 1-jével a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény (Bpnt.)  7/A. címe bírósági hatáskörbe helyezte az addig közigazgatási eljárásként szabályozott, kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárást....