Címke: gyermekjogok

A gyermekprostitúció jogi szabályozásának alakulása, megelőzésének irányvonalai

A tanulmány a gyermekkorúakkal, fiatalkorúakkal, mint a gyermekprostitúció áldozataival foglalkozik, kizárólag sértetti oldalon vizsgálva a tizennyolc év alattiakat. A témakört érintő magyar és a nemzetközi jogi szabályozást mutatja be, ismertetve egyrészt a gyermekprostitúciót érintő nemzetközi és uniós egyezmények legfontosabb rendelkezéseinek irányát, valamint azt, hogyan hatott a hazai szabályozásra a külföldi jogszabályok implementálása. Az írás ismerteti a hatályos Büntető Törvénykönyv rendelkezéseit, majd kitér a Szabálysértési törvényre, jogeseteken keresztül bemutatva a releváns bírói gyakorlatot. A tanulmány foglalkozik a prostitúció és a gyermekkereskedelem közti kapcsolat feltárásával, kiemelten fontosnak tartja ugyanis a gyermekek prostitúcióba való sodródása okainak feltárását. Bemutatja továbbá a megelőzéssel és a...

A jogellenes elvitellel veszélyeztetett gyermekek tekintetében szükséges utazás megakadályozásával járó figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárás, valamint a figyelmeztető jelzés felülvizsgálata iránti eljárások

A jogellenes elvitellel veszélyeztetett gyermekek tekintetében szükséges utazás megakadályozásával járó figyelmeztető jelzés elhelyezése iránti eljárás, valamint a figyelmeztető jelzés felülvizsgálata iránti eljárások

Az Európai Unióban az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek határokon átnyúló szabad mozgása egyre nagyobb mértéket öltött, mellyel egyenes arányban emelkedett a határon átívelő jogviták száma. A jogviták a családjog területén a gyermekeket érintően is megjelentek, éppen ezért az Európai Unió célul tűzte ki olyan igazságügyi együttműködés kialakítását, mely áthidalja az eltérő jogrendszerek közti különbségeket -többek között- a gyermekek jogellenes elvitelével összefüggésben. A gyermekek érdekeinek elsődleges nemzetközi dokumentuma a Gyermekek Jogairól szóló, New Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezmény, melynek 11. cikke szerint a részes államok intézkedéseket tesznek, hogy megakadályozzák a gyermekek törvényellenes külföldre utaztatását és ott-tartását,...

A gyermekjogok kialakulása és fejlődése, illetve a gyermekvédelmi jelzőrendszer feladatköre a gyermekeket megillető jogok biztosítása terén

A tanulmány a gyermekeket megillető jogokat veszi górcső alá, előbb azok kialakulását és fejlődését vizsgálva, majd az ENSZ fiatalkorúakkal kapcsolatos igazságszolgáltatásra vonatkozó szabályait elemzi, hangsúlyozva a gyermek mindenek felett álló érdeke biztosításának fontosságát. Külön kitér a hazai szabályozáson belül a gyermekvédelmi jelzőrendszer fontosságára, melynek keretében kiemeli a gyámhatóság szerepét, mely a gyakorlatban a család és az állam közötti közvetítő szerepben jár el. A tanulmány záró részében összefoglalást kapunk a gyermekeket megillető jogok biztosításának társadalmi szerepéről. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A kiskorúak sérelmére elkövetett élet elleni bűncselekmények bemutatása, különös tekintettel a kiskorú veszélyeztetése bűntettére és a családon belüli erőszak megjelenési formáira

A tanulmány a kiskorú személyek ellen elkövetett bűncselekményeket taglalja, kezdve a kiskorú veszélyeztetése bűntettével, melyet tényállási elemekre bontva mutat be, majd fő témakörként elemzi a családon belüli erőszak fogalmát, illetve annak megjelenési formáit. A gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények elterjedésével szükséges időről időre visszatérni ezen témára, hiszen a gyermekek képezik a társadalom alappillérét, ők alkotják a jövőt, ezért minden állampolgárnak érdeke a védelmük maradéktalan biztosítása. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények a gyermekjogok tükrében, különös tekintettel a kiskorú elhelyezésének megváltoztatása tényállásra

A tanulmány a gyermekek érdekét sértő, család elleni bűncselekményeket a gyermekek jogainak általános szemszögéből elemzi. A mű áttekintést nyújt a gyermekjogi szabályozásról, a gyermekjogok kialakulásáról, a nemzetközi, az európai uniós és a hazai rendelkezésekről; a gyermekbántalmazásról, kiemelten az érzelmi bántalmazásról és annak lehetséges következményeiről; valamint elemzi a kiskorú elhelyezésének megváltoztatása tényállást. A Szerző bíró.   Letöltés

Gyermekbarát igazságszolgáltatás

A tanulmány a gyermekbarát igazságszolgáltatás főbb jellemzőit mutatja be, ismerteti a gyermek legfőbb érdekének, tájékoztatáshoz való jogának, véleménynyilvánításhoz való jogának az érvényesülését és a gyermek meghallgatásának szempontjait a bírósági eljárás és a mediáció során, valamint foglalkozik a gyermekbarát igazságszolgáltatás magyarországi megvalósulásával. A Szerző bírósági titkár. Letöltés