Címke: gyermekvédelem

A gyermek érdekét szolgáló közvetítői eljárások szabályozása a magyar jogrendszerben

A mellékelten megküldött cikk célja az alternatív vitarendezési módszerek közül a mediációnak a bemutatása mégpedig abból a sajátos nézőpontból, hogy hogyan lehet érvényre juttatni ezen eljárás során, hogy a gyerek érdeke, szükségletei, biztonsága és jóléte legyen az elsődleges szempont. A cikkben kitérek arra, hogy a gyermek jogainak érvényesülését a mediációs eljárás során is érvényre kell juttatni, sőt a közvetítői eljárást úgy kell lefolytatni, hogy e jogok biztosítása megelőzze a szülők egyéb jogait. Ennek fényében ismertetem a családjogi jogvitákban lefolytatásra kerülő közvetítés szabályozásának, illetőleg a gyermekvédelmi közvetítői eljárásnak jogi szabályozását, azaz a hatályos Polgári Törvénykönyv, a Polgári perrendtartás, az Illetéktörvény, a...

A gyermekvédelmi, gyámügyi igazgatás rendszere

A tanulmány a gyermeki jogok kialakulásának, valamint nemzetközi és hazai deklarációjának rövid áttekintése után a gyermekvédelem rendszerét, ezen belül a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéseket, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, illetve pénzbeli és természetbeli ellátásokat, továbbá a gyámügyi igazgatás rendszerét tekinti át. A gyermekvédelem és a gyermekvédelmi, gyámügyi igazgatás egy olyan egymásra épülő, komplex terület, amelynek elemei horizontálisan és vertikálisan is egymásra, illetve egymás mellé épülnek, különválasztva a szolgáltatást és a hatósági munkát, valamint az alapellátás és a szakellátás rendszerét. Azonban a gyermekvédelem rendszerét csakis egységként lehet értelmezni, hiszen az egyes ellátási formák szorosan egymásra épülnek. A gyermeki jogok...

A gyermekvédelem hazai intézményrendszere:A gyermekek védelmét szolgáló ellátások és az azokat nyújtó intézmények Magyarországon

Tanulmányomban a gyermekvédelem hazai intézményrendszerét kívánom bemutatni, kitérve a hazai gyermekvédelem hazai történetére és némi nemzetközi jogi kitekintést is adva. A folyamatosan változó sokrétű jogszabályi környezetben nem könnyű naprakészen követni, hogy a gyermekek és szüleik részére milyen alap és szakellátások állnak rendelkezésre, most éppen milyen intézmények, hogyan biztosítják a szülői gondoskodásból kikerülő gyermekek védelmét és ellátását. Ehhez próbálok összefoglaló jellegű tanulmányomban segítséget nyújtani. Először a magyar gyermekvédelem történetét kívánom röviden, a teljesség igénye nélkül bemutatni, majd némi nemzetközi kitekintést követően térek át a hazai gyermekvédelmi intézményrendszer részletesebb bemutatására,zárásként pedig néhány összefoglaló gondolatot fogalmaztam meg. A tanulmány kereteként a gyermekvédelmi törvény...