Törvénytár


A kereséshez egy feltétel megadása is elegendő.

 

18/2018. (XII. 15.) HM rendelet

az országgyűlési képviselői igazolvánnyal történő belépés rendjéről

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (2) bekezdésében, valamint az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 43. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendeletet kell alkalmazni az országgyűlési képviselőnek (a továbbiakban: képviselő)

a) a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium,

b) a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek és

c) a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek

[az a)-c) pontban a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek] objektumaiba, laktanyáiba (a továbbiakban együtt: objektum) történő belépésére.

2. § A képviselő az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 98. § (4) bekezdése alapján az objektumba a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának figyelembevételével jogosult - az objektum zárt területei kivételével - belépni. A képviselő az objektumba való belépését követően köteles érkezésének célját az objektum ügyeletesnek jelezni.

3. § (1) Ha a képviselő az Ogytv. 98. § (4) bekezdése alapján az Ogytv. 98. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás kérése céljából lép be az objektumba, a képviselő ezen tájékoztatásra irányuló igényét a látogatás céljának és kérdéseinek megjelölésével legkésőbb 72 órával a tervezett látogatás időpontja előtt a miniszter részére írásban jelenti be.

(2) Az Országgyűlés honvédelemmel foglalkozó állandó bizottságának elnöke által támogatott (1) bekezdés szerinti belépési igény esetén az (1) bekezdés szerinti bejelentés legkésőbb 6 órával a tervezett látogatás időpontja előtt is előterjeszthető.

4. § A képviselővel érkező, nem képviselő jogállású kísérő a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata szerint léphet be az objektumba.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6-7. § * 

1. melléklet a 18/2018. (XII. 15.) HM rendelethez *