Törvénytár


A kereséshez egy feltétel megadása is elegendő.

 

32/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról

Az 1–4. § és a 7–12. § tekintetében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § b) pontjában,

az 1–2. § és a 7–12. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdésének b) pontjában,

az 1–2. §, az 5–6. § és a 10. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1–2. § és 5–12. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, az 1–2. § és a 7–12. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Közös rendelkezések

1. § (1) A pártfogó ügyvédet, az ügygondnokot és a kirendelt védőt (a továbbiakban együtt: ügyvéd) a bírósági eljárásban és a büntetőeljárás vádemelésig terjedő szakaszában végzett tevékenységért munkadíj és költségtérítés (a továbbiakban együtt: díj) illeti meg.

(2) Az ügyvédi munkadíj kiszámításának alapja az éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott kirendelt ügyvédi óradíj összege.

(3) *  Az ügyvédi díj e rendeletben meghatározott összege az ügyvédi tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott összegeken mint adóalapon felül kell felszámítani. Ha az ügyvéd az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint levonási joggal rendelkezik, a számlával igazolt készkiadásnak csak a nettó összege növeli az adóalapot. Az ügyvédnek – legkésőbb a díj megállapításáig – nyilatkoznia kell a díjat megállapító bíróságnak, ügyészségnek, illetve nyomozó hatóságnak arról, hogy általános forgalmi adó fizetésére köteles-e.

2. § *  (1) Az ügyvéd költségtérítés címén

a) az eljárási cselekményeken való megjelenésével kapcsolatos úti- és szállásköltség, illetve parkolási díj, valamint

b) a telefon, telefax, postai, leírási, másolási és egyéb indokolt és szükséges költségek

megtérítésére jogosult.

(2) Az ügyvéd úti- és szállásköltségének megtérítésére a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet 2. és 4. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy útiköltség akkor illeti meg, ha olyan eljárási cselekményen vesz részt, amelyet nem az irodájának, alirodájának vagy fiókirodájának székhelyén tartanak.

2. A pártfogó ügyvéd díja

3. § (1) A fél helyett az állam által kifizetendő pártfogó ügyvédi munkadíj az elsőfokú bírósági eljárás befejezéséig

a) *  polgári és közigazgatási perben, valamint egyéb közigazgatási bírósági eljárásban a kirendelt ügyvédi óradíj tízszeresének megfelelő összeg,

b) *  nemperes eljárásban – az e) pontban meghatározott eljárás kivételével – a kirendelt ügyvédi óradíj ötszörösének megfelelő összeg,

c) *  büntetőeljárásban a kirendelt ügyvédi óradíj tízszeresének megfelelő összeg,

d) a határon átnyúló tartási ügyben a központi hatóság megkeresése alapján kirendelt pártfogó ügyvéd által az eljárást megindító kereset vagy kérelem elkészítéséért és előterjesztéséért a kirendelt ügyvédi óradíj kétszeresének megfelelő összeg,

e) *  a határon átnyúló tartási ügyben a kirendelt ügyvédi óradíj kétszerese és a képviselet időtartamának évei száma szorzatának megfelelő összeg azzal, hogy a munkadíj számításánál a töredék évet egész évként kell figyelembe venni. A határon átnyúló tartási ügyben a pártfogó ügyvédi munkadíj nem lehet kevesebb, mint a kirendelt ügyvédi óradíj háromszorosa.

(2) *  A másodfokú bírósági eljárásban, a felülvizsgálati eljárásban és a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban, továbbá ezen felül büntetőeljárásban a harmadfokú bírósági és perújítási eljárásban a fél helyett az állam által kifizetendő pártfogó ügyvédi munkadíj az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott összeg ötven százaléka.

(3) A megismételt másodfokú bírósági eljárásban a fél helyett az állam által kifizetendő pártfogó ügyvédi munkadíj az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott összeg huszonöt százaléka.

(4) *  Büntetőeljárásban a fél helyett az állam által kifizetendő pártfogó ügyvédi munkadíj a vádemelésig a kirendelt ügyvédi óradíj tízszeresének megfelelő összeg.

(5) A pernyertes fél pártfogó ügyvédjét a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2)–(5) bekezdésében foglaltak szerint megállapított összegű munkadíj illeti meg azzal, hogy a pártfogó ügyvéd akkor is kérheti a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a munkadíja megállapítását, ha a pertárgy értéke meghatározható. A pernyertes fél pártfogó ügyvédjének a munkadíja nem lehet kevesebb, mint az (1)–(3) bekezdés szerint megállapítható összeg.

(6) Ha az eljárás (1)–(4) bekezdésben megjelölt szakaszain belül több pártfogó ügyvéd járt el, a munkadíjat, költségtérítést közöttük arányosan – a képviselet időtartama vagy erre irányuló kérelem esetén az elvégzett munka arányában – kell megosztani. Mindegyik pártfogó ügyvéd jogosult legalább a kirendelt ügyvédi óradíj összegének megfelelő összegű munkadíjra. Ebben az esetben az (1)–(4) bekezdés szerinti összeghatár túlléphető a munkadíj megállapítása során.

4. § (1) *  A pártfogó ügyvédnek az eljárás során felmerült költségét a fővárosi és vármegyei kormányhivatal jogi segítségnyújtási feladatokat ellátó szervezeti egysége állapítja meg a pártfogó ügyvéd által benyújtott tételes kimutatás alapján.

(2) *  Ha a pártfogó ügyvéd ezt kifejezetten kéri, vagy nem részletezi és nem igazolja költségét, részére a költségtérítése átalány formájában kerül megállapításra. A költségátalány összege a pártfogó ügyvédi munkadíj huszonöt százaléka.

(3) Ha általános forgalmi adó fizetésére a pártfogó ügyvédi képviseletet ellátó jogi segítő szervezet nem, de a megbízottjaként eljáró ügyvéd köteles, a jogi segítő szervezet a munkadíjat terhelő általános forgalmi adó összegének megfelelő összegre is jogosult költségtérítésként.

3. Az ügygondnok díja

5. § (1) *  A polgári és közigazgatási bírósági eljárásban kirendelt ügygondnokot (a továbbiakban az 5. és 6. § alkalmazásában: ügygondnok) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2)–(6) bekezdésében foglaltak szerint illeti meg munkadíj azzal, hogy az ügygondnok akkor is kérheti a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a munkadíja megállapítását, ha a pertárgy értéke meghatározható. Az ügygondnok munkadíja nem lehet kevesebb, mint a (2) bekezdés szerint megállapítható összeg.

(2) Ha a pert jogszabály értelmében ügygondnok ellen kell megindítani, az ügygondnokot a 3. § (1)–(3) bekezdése szerint illeti meg a munkadíj.

6. § (1) Az ügygondnoknak az eljárás során felmerült készkiadásait a bíróság kérelemre, az ügygondnok által benyújtott tételes kimutatás alapján állapítja meg.

(2) Ha az ügygondnok a bíróság által megszabott határidőn belül készkiadásait nem részletezi és nem igazolja, a bíróság a készkiadásokról a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

6/A. § *  A büntetőeljárásban kirendelt ügygondnok díjára, illetve díjának és költségének megállapítására és előlegezésére a 7. § (2) és (3) bekezdése kivételével a kirendelt védőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

4. A kirendelt védő díja

7. § *  (1) A kirendelt védőt az eljárási cselekményen való részvételért az eljárási cselekmény – idézésben vagy értesítésben megjelölt – kezdő időpontja és a kirendelt védő jelenlétének befejező időpontja között eltelt időtartamra, megkezdett óránként a kirendelt ügyvédi óradíj összege illeti meg.

(2) A kirendelt védőt felkészülési díjként az eljárási cselekményen való részvételért eljárási cselekményenként az (1) bekezdés alapján kiszámított díj húsz százalékának megfelelő összeg illeti meg.

(3) A felkészülési díj ügyenként legalább a kirendelt ügyvédi óradíj háromszorosának, legfeljebb a kirendelt ügyvédi óradíj harmincszorosának megfelelő összeg. Ha a büntetőeljárás során a terhelt érdekében több kirendelt védő járt el, az egyes kirendelt védőket a felkészülési díj e bekezdésben meghatározott legkisebb összegeként a kirendelt ügyvédi óradíjnak megfelelő összeg illeti meg. A helyettes védőként kirendelt védőre e bekezdést nem kell alkalmazni.

(4) Ha az eljárási cselekményt valamilyen okból nem lehetett megtartani, a kirendelt védőt az eljárási cselekmény – idézésben vagy értesítésben megjelölt – kezdő időpontja és az eljárási cselekmény megtartásának akadályát képező körülmény megállapításának időpontja között eltelt időtartamra, megkezdett óránként a kirendelt ügyvédi óradíj ötven százalékának megfelelő összeg illeti meg.

(5) A kirendelt védőt a fogva tartásban lévő terhelttel folytatott megbeszélésért a fogva tartást végrehajtó intézetbe történő belépéstől a kilépésig eltelt időtartamra, megkezdett óránként a kirendelt ügyvédi óradíj hetven százalékának megfelelő összeg illeti meg. Több fogvatartottal folytatott megbeszélés esetén a kirendelt védő egy fogvatartott vonatkozásában a fogva tartást végrehajtó intézetben töltött időtartamra járó díj fogvatartottak számának megfelelő hányadára jogosult.

(5a) *  A kirendelt védőt a fogvatartásban lévő terhelttel folytatott megbeszélésért annak időtartamára, megkezdett óránként a kirendelt ügyvédi óradíj hetven százalékának megfelelő összeg abban az esetben is megilleti, ha a megbeszélésre telekommunikációs eszköz használatával kerül sor. Több fogvatartottal folytatott megbeszélés esetén a kirendelt védő erre minden fogvatartott vonatkozásában jogosult.

(6) A kirendelt védőt a felülvizsgálati eljárásban a felülvizsgálati indítvány elkészítéséért a bíróság rendelkezése szerint legalább a kirendelt ügyvédi óradíj összege, legfeljebb a kirendelt ügyvédi óradíj tízszeresének megfelelő összeg illeti meg.

(7) Ha a kirendelt védő ugyanabban az ügyben több terhelt védelmét látja el, az (1) bekezdés alapján a kirendelt védőnek járó díj a felével emelendő.

7/A. § *  A kirendelt védőt a 2. § (2) bekezdésének megfelelő mértékű útiköltség illeti meg a fogva tartásban lévő terhelttel folytatott megbeszélésért, ha a fogva tartást végrehajtó intézet nem az irodájának, alirodájának vagy fiókirodájának székhelyén van. Több fogvatartottal folytatott megbeszélés esetén a kirendelt védő egy fogvatartott vonatkozásában az útiköltségnek a fogvatartottak számának megfelelő hányadára jogosult.

8. § *  (1) A kirendelt védőnek a büntetőeljárásban felmerült költségét a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság indítványra, a kirendelt védő által benyújtott tételes kimutatás és igazolás alapján határozattal állapítja meg.

(2) Ha a kirendelt védő a költségét nem igazolja, a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a költséget a rendelkezésre álló adatok alapján állapítja meg.

9. § *  (1) A kirendelt védő díját a bűnügyi költségek előlegezésére vonatkozó szabályok szerint annak felmerülésekor határozattal az a bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság állapítja meg és előlegezi, amelynek eljárása során az felmerült.

(2) Az ügyészség vagy a nyomozó hatóság az eljárás megszüntetésekor, illetve az elsőfokú bíróság az ügydöntő határozat meghozatalakor rendelkezik a felkészülési díj 7. § (3) bekezdésében meghatározott legkisebb összegét el nem érő részének a megfizetéséről. Ha ezt követően a büntetőeljárás folytatódik, a továbbiakban a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a 7. § (2) bekezdésében meghatározott felkészülési díjról mindaddig nem rendelkezik, amíg ezen felkészülési díjak összege nem éri el a felkészülési díj 7. § (3) bekezdésben meghatározott legkisebb összegét.

(3) A 7. § (5) bekezdés szerinti időtartamot, illetve több fogvatartott esetén a megbeszéléssel érintett fogvatartottak számát a fogva tartást végrehajtó intézet igazolja.

9/A. § *  Ha a kirendelt védő helyett helyettese járt el, a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a kirendelt védő díját és költségét a helyettesként eljáró védő részére állapítja meg és előlegezi.

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

11. § E rendelet 1–4. §-a a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének való megfelelést szolgálja.

12. § *  (1) E rendeletnek a költségekre vonatkozó, a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáról szóló 18/2018. (VI. 28.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyben a költség megállapítására még nem került sor.

(2) E rendeletnek a díjakra vonatkozó, a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáról szóló 18/2018. (VI. 28.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2018. július 1-je után elvégzett eljárási cselekmények esetén kell alkalmazni.

(3) *  E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2020. (VII. 15.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyben a költség megállapítására még nem került sor.

(4) *  E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2021. (XII. 23.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2022. január 1-je után elvégzett eljárási cselekmények esetén kell alkalmazni.