Törvénytár


A kereséshez egy feltétel megadása is elegendő.

 

63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az előzetes piaci konzultáció kötelező alkalmazásának esetei és feltételei

1. § (1) *  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyílt, meghívásos és tárgyalásos közbeszerzési eljárás, a versenypárbeszéd, valamint a Kbt. 117. §-a szerinti közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő köteles a Kbt. 28. § (4) bekezdése szerinti előzetes piaci konzultációt alkalmazni, ha a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban nem írja elő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi indokot.

(2) * 

(3) *  Az (1) bekezdés szerint kötelező előzetes piaci konzultációt az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) funkciójának használatával kell meghirdetni. Központi beszerző szerv által lebonyolított közbeszerzési eljárás esetén az előzetes piaci konzultáció az általa használt egyéb informatikai rendszerben is meghirdethető.

(4) *  Az előzetes piaci konzultáció (3) bekezdés szerinti kötelező meghirdetésének határideje a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Hatóság részére történő megküldését – a Kbt. 51. § (1) bekezdésének alkalmazása esetén a részvételi felhívás gazdasági szereplők részére történő közvetlen megküldését – megelőző legalább tizennegyedik nap, amelynek során az (5) bekezdés a) pontja szerinti dokumentumok elérhetőségét folyamatosan biztosítani kell. Az előzetes piaci konzultációba történő bekapcsolódás lehetőségét a meghirdetéstől számított legalább nyolc napig kell biztosítani. Amennyiben a rendelkezésre álló határidőben egyetlen gazdasági szereplő sem kapcsolódik be az előzetes piaci konzultációba, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívást az előzetes piaci konzultáció meghirdetését követő tizennegyedik napnál hamarabb is megküldheti a Közbeszerzési Hatóság vagy a Kbt. 51. § (1) bekezdésének alkalmazása esetén a gazdasági szereplők részére.

(5) *  Az előzetes piaci konzultáció során az ajánlatkérő köteles legalább

a) a közbeszerzés tárgyát, a műszaki leírás, az alkalmassági követelmények és az értékelési szempontok tervezetét, valamint a szerződéstervezetet vagy a főbb szerződéses feltételeket a konzultáció meghirdetésekor közzétenni,

b) a közzétett dokumentumok véleményezésének lehetőségét bármely érdekelt gazdasági szereplő vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szervezet részére biztosítani, továbbá

c) a beérkezett véleményekről, a véleményekkel kapcsolatos álláspontjáról – amennyiben az ajánlatkérő a beérkezett véleményt figyelmen kívül hagyja, akkor ennek szakmai indokáról – és a vélemények alapján a dokumentumokban végrehajtott érdemi jelentőségű módosításokról összefoglalót készíteni.

(6) Az (5) bekezdés c) pontja szerinti összefoglalót az EKR előzetes piaci konzultációs felületén nyilvánosan közzé kell tenni, és annak elérhetőségét a konzultációhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást megindító felhívásban fel kell tüntetni. Ha az előzetes piaci konzultációt a központi beszerző szerv az általa használt egyéb informatikai rendszerben hirdette meg, akkor az összefoglalót ebben az informatikai rendszerben teszi közzé.

(7) Ha az ajánlatkérő előzetes piaci konzultációt folytatott le, és az annak tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az ajánlatkérő az azonos tárgyban lefolytatott új közbeszerzési eljárást megelőzően nem köteles újabb előzetes piaci konzultációt lefolytatni.

(8) Ha az előzetes piaci konzultáció során egyetlen gazdasági szereplő sem ad véleményt, az ajánlatkérő az (5) bekezdés c) pontja szerinti összefoglalóban ennek tényét köteles rögzíteni. A beérkezett vélemények hiánya nem befolyásolja a közbeszerzési eljárás megindíthatóságát.

(9) * 

(10) *  A közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szervezet értesítheti a tagjait a tevékenységükkel összefüggő előzetes piaci konzultáció indításának tényéről.

2. § (1)–(4) * 

(5) A miniszter 2022. március 15-ig módszertani iránymutatást tesz közzé az EKR honlapján az előzetes piaci konzultáció alkalmazásáról. Az iránymutatás tervezetét a miniszter a Közbeszerzési Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal részére véleményezés céljából megküldi.

3. § *  Az 1. §-t nem kell alkalmazni a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás és a Kbt. 115. §-a szerinti eljárás esetén, a Kbt. 104. és 105. §-a szerinti keretmegállapodások megkötésére, a Kbt. 106. és 107. §-a szerinti dinamikus beszerzési rendszerek létrehozására, valamint a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer alapján megvalósított egyedi beszerzésekre.

4. § (1) *  Az 5. § (1) bekezdése szerinti arány és az 5. § (2) bekezdése szerinti darabszám kiszámításakor az EKR adatait kell alapul venni. A Kbt. 61. § (5) bekezdése szerinti részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén a közbeszerzések számát közbeszerzési eljárási részenként kell figyelembe venni.

(2) *  Az 5. § (1) bekezdése szerinti arány és az 5. § (2) bekezdése szerinti darabszám kiszámításakor az érintett közbeszerzések vonatkozásában az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételének időpontja irányadó.

(3) *  Az 5. § (1) bekezdése szerinti arány és az 5. § (2) bekezdése szerinti darabszám kiszámításakor figyelmen kívül kell hagyni

a) az eredménytelen közbeszerzési eljárásokat vagy eljárási részeket,

b) a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokat,

c) a keretmegállapodás alapján megvalósított beszerzéseket,

d) a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat és

e) a hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárásokat.

(4) *  A Kbt. 29. §-a szerinti közös közbeszerzési eljárás esetén a közbeszerzési eljárásokat az ajánlatkérő(k) által a közbeszerzési eljárás lefolytatásával meghatalmazott ajánlatkérő vonatkozásában kell figyelembe venni az egyajánlatos közbeszerzések arányának és a lefolytatott közbeszerzések darabszámának kiszámítása során.

2. Intézkedési terv közzététele

5. § (1) *  Ha egy ajánlatkérő esetében az egyajánlatos közbeszerzések aránya – az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzések körében – a tárgyévet megelőző naptári évben a 20%-ot meghaladta, az ajánlatkérő köteles a tárgyévre vonatkozóan intézkedési tervet (a továbbiakban: intézkedési terv) készíteni az egyajánlatos közbeszerzései számának csökkentésére vonatkozóan, az adott évre irányadó közbeszerzési tervére figyelemmel. Az ajánlatkérő az intézkedési tervet a tárgyév március 31-ig az EKR-ben nyilvánosan közzéteszi.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon ajánlatkérők esetén, amelyek a tárgyévet megelőző naptári évben kevesebb mint öt, az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzést folytattak le.

(3) Az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti intézkedési tervben megvizsgálja és bemutatja különösen azt, hogy milyen lehetséges okai voltak a vizsgált évben az egyajánlatos közbeszerzések magas számának a közbeszerzési eljárásai során, milyen intézkedéseket tesz, illetve milyen beszerzési gyakorlatot kíván alkalmazni annak érdekében, hogy a tervezett beszerzéseinél biztosítsa a lehető legnagyobb versenyt, és az egyajánlatos közbeszerzéseinek a száma a lehető legalacsonyabb szintre csökkenjen.

(4) *  Az EKR adatait alapul véve, az intézkedési terv közzétételére kötelezett ajánlatkérők listáját – megjelölve az egyajánlatos közbeszerzések arányát és a lefolytatott közbeszerzések darabszámát – a miniszter legkésőbb az adott év január 31. napjáig az EKR honlapján közzéteszi.

(5) *  A miniszter a (4) bekezdés szerinti ajánlatkérők listájának közzétételéről haladéktalanul tájékoztatja a Közbeszerzési Hatóságot.

6. § A miniszter 2022. március 15-ig módszertani iránymutatást tesz közzé az EKR honlapján, amelyben bemutatja az egyajánlatos közbeszerzések elkerülését segítő legjobb módszereket, illetve gyakorlatokat. Az iránymutatás tervezetét a miniszter a Közbeszerzési Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal részére véleményezés céljából megküldi.

7. § * 

3. A közbeszerzési eljárásokban tapasztalt versenyhelyzet monitoringja

8. § A miniszter az egyajánlatos közbeszerzések arányára vonatkozó adatokat folyamatosan figyelemmel kíséri, amelyek alapján évente elemzést készít, és az elemzés eredményeit legkésőbb minden év február 15-ig az EKR honlapján közzéteszi.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2022. március 15-én lép hatályba.

10. § (1) A 2. § (2) bekezdésétől eltérően az ott meghatározott közzétételi kötelezettségét a miniszter első alkalommal 2022. március 15-ig teljesíti.

(2) Az 5. § (1) bekezdésétől eltérően az intézkedési tervet az annak elkészítésére kötelezett ajánlatkérő első alkalommal 2022. április 30-ig készíti el és teszi közzé.

(3) Az 5. § (4) és (5) bekezdésétől eltérően az ott meghatározott kötelezettségét a miniszter első alkalommal 2022. március 15-ig teljesíti.

(4) A 8. §-tól eltérően az egyajánlatos közbeszerzésekről szóló elemzést a miniszter első alkalommal 2022. április 30-ig teszi közzé.

(5) *  A miniszter az 5. § (4) bekezdése szerinti adatokat az érintett ajánlatkérők 2023. január 31. napjáig történt értesítésével megegyező tartalommal első alkalommal az 5. § (4) bekezdését megállapító, közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését követő napon teszi közzé.

11. § *  E rendeletnek a közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 411/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. § (4) és (5) bekezdését a Módr. hatálybalépését követően megkezdett előzetes piaci konzultációkra kell alkalmazni.