Jogszabálykereső


Abtv.Air.AlaptörvényAre. tv.Art.Avt.Áfa tv.Áhsz.Áht.Ákr.Állampolg. tvÁSZ tv.Ávr.Be.Bit.Bjt.Bnytv.Bszi.Bszt.Btk.Büsz.Bv. tv.Civil tv.Cnytv.Ctv.Csődtv.Cst. vhr.Cst.Ebktv.Ebtv. vhr.Ebtv.Efo. tv.EhoEht.Ehtv.EKAEREkhoESBA 2014-20 r.Eüak.Eütv.EVAEvt.E-ügyintézési tv.Étv.Felnőttképzési tv.Felsőokt. tv.Fétv.Fgy. tv.Filmtv.Flt.Fmhtv.Földforgalmi tv.Fttv.GETGjt.Gyer.Gyftv.Gyógyszer tv.Gyülekezési tv.Gyvt.Harmtv.Helyi adó tv.Hetv.Hjt.Hpt.Hszt.Hvt.Iasz.Info tv.Innovációs tv.Inytv. vhr.Inytv.Itv.Jat.Jht.Jöt.Jstv.Jszr.Kat.KATA/KIVAKbftv.Kertv.Kjkt.Kjt.Kknyt.Kkt. vhr.Kkt.Koncessziós tv.Kormány StatútumKözbesz. tv.Közjegyzői tv.Közjegyzői vhr.Köznev. tv.Kp.Kpt.KRESZKsztv.Kttv.Lakástám. r.Lakás tv.Met.Mnbtv.Mny. tv.Mötv.MRPMttv.Munkavéd. tv.Munkavéd. vhr.Mt.Nbtv.Nek tv.Neta tv.Nmjtv.Nsztv.Nytv. vhr.Nytv.Ob tv.OTÉKOTSZÖpt.Pénzmos. tv.Postatv.Pp.Praxistv.Ptk.Ptké.Regisztrációs adó tv.Reklámadó tv.Reklámtv.Rtv.Smtv.Stabilitási tv.Státusztv.Szabs. tv.Szakhoz. tv.Szakképzési tv.Szaktv.Számv. tv.Szja tv.Szjt.Szmtv.Szocho tv.Szoctv.Szövetkezeti tv.Tao tv.Társasházi tv.Tbj. vhr.Tbj.Termékdíj tv.Tftv.Tny. vhr.Tny.Tpt.Tpvt.Útdíj r.Útdíj tv.Ügyvédi tv.Üsztv.Ütv.Vagyontv.Vámtv.Vbt.Ve.VETVédjegy tv.Vht.Vjt.Vüsz.

pl. 1998, 2012
pl. CVIII, 108
pl. 20, 189/A

A kereséshez egy feltétel megadása is elegendő.

 

2011. évi CI. törvény

egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról * 

1-21. § * 

22. § E törvény 2011. augusztus 1-jén lép hatályba, azzal, hogy a 7-21. §-ban foglalt rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

23. § (1) Azon állami tulajdonban álló földrészletek, és vagyoni értékű jogok tekintetében, melyek e törvénnyel kerülnek a Nemzeti Földalapba, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) a vagyonelemek és feladatok átadása, az elszámolások teljesítése, a nyilvántartásokban jelentkező változások végrehajtása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. Ennek végrehajtása során az MNV Zrt.

a) a földrészletekre és a vagyoni értékű jogokra vonatkozó szerződéseiről jegyzéket készít és azok iratanyagát e törvény hatálybalépését követő 5 napon belül átadásra előkészíti,

b) a folyamatban lévő ügyek iratairól, valamint a minősített adatot tartalmazó iratokról iratjegyzéket készít, és azokat, valamint az irattárakat e törvény hatálybalépését követő 5 napon belül átadásra előkészíti,

c) a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokról, valamint közigazgatási eljárásokról iratjegyzéket készít, és azok iratanyagát e törvény hatálybalépését követő 5 napon belül átadásra előkészíti,

d) a folyamatban lévő ügyekről e törvény hatálybalépését követő 5 napon belül részletes tájékoztatást készít, amelyet haladéktalanul átad a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) részére,

e) a folyamatban lévő ügyekből eredő pénzügyi követelésekkel és kötelezettségekkel az NFA-val e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül elszámol,

f) átadja e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül az állami tulajdonú vagyonelemekre vonatkozó mindazon számviteli és egyéb nyilvántartási adatokat és információkat, amelyek felhasználásával az NFA által átvett vagyonelemek a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyon nyilvántartásába felvehetőek,

g) elvégzi mindazon feladatokat, melyeket számára a számviteli, az adózási vagy egyéb jogszabályok előírnak.

(2) E törvénnyel a Nemzeti Földalapba kerülő földrészletekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek, valamint a vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos joggyakorlás tekintetében az NFA e törvény hatálybalépésével jogutódja az MNV Zrt.-nek. A jogok és kötelezettségek átszállása nem minősül az MNV Zrt. által kötött szerződések módosításának.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik e törvény 8. §-ával megállapított jogosultságokat, valamint azt, hogy az érintett vagyoni kör tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlására a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az e törvény 1. §-ával megállapított Tft. 2. §-ának (4) bekezdésében, az e törvény 3. § (2) bekezdésével megállapított Tft. 10. §-ának (6) bekezdésében, az e törvény 11. §-ával megállapított Nfatv. 18. § (1a) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a Nemzeti Földalapba tartozó termőföld és tanya eladására vagy haszonbérbe adására irányuló, 2011. augusztus 1. napján, vagy ezt követően közzétett pályázati felhívás alapján indult eljárásokra, illetve a pályáztatás mellőzésével indult eljárásokban 2011. augusztus 1. napján vagy ezt követően az NFA-val közölt vételi vagy haszonbérleti ajánlatra kell alkalmazni.

(5) A Nemzeti Földalapba tartozó termőföld és tanya haszonbérbe adására irányuló, 2011. július 31-ig közzétett pályázati felhívások, illetve ezen időpontig az NFA-val közölt haszonbérleti ajánlat esetében a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásakor a beadványt a pályázati felhívás közzétételének, illetve a haszonbérleti ajánlat közlésének időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni.

24. § (1) Azon állami tulajdonban álló ingatlanok felett, amelyek egy része a Nemzeti Földalapba tartozik, és amelyeken az MNV Zrt.-vel létesített vagyonkezelési vagy haszonbérleti szerződések e törvény hatálybalépése napján is fennállnak, e törvény hatálybalépésével az NFA-t az MNV Zrt.-vel közösen illetik meg a szerződésből eredő jogok, és terhelik a kötelezettségek. A vagyonkezelési és haszonbérleti szerződések e törvénnyel bekövetkező módosulásáról az MNV Zrt. köteles tájékoztatni a szerződő feleket, illetve azok jogutódjait (a továbbiakban: szerződő felek).

(2) Az (1) bekezdés szerint fennálló vagyonkezelési és haszonbérleti szerződésekben meghatározott vagyonkezelői és haszonbérleti díjat a szerződő felek az MNV Zrt. felé kötelesek továbbra is teljesíteni. A Tanács és az MNV Zrt. közösen meghatározza, hogy a befolyt díjakból mekkora összeg illeti meg az NFA-t, és azt milyen módon és ütemezéssel utalja át az NFA részére a szerződések megszűnéséig.

25. § (1) Tulajdonostársak közötti adásvétel során a Tft. e törvény 3. §-ának (1) bekezdésével és 6. §-ával megállapított rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha a tulajdonjog bejegyzésre irányuló kérelmet az ingatlanügyi hatósághoz e törvény hatálybalépését követően nyújtották be.

(2) A Tft. e törvény 3. §-ának (2) bekezdésével és 4. §-ával megállapított rendelkezését azon termőföld vagy tanya esetében kell alkalmazni, amelyre vonatkozólag a haszonbérleti ajánlatot a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló rendelet szerint e törvény hatálybalépését követően tették közzé.

(3) A (2) bekezdés szerinti módon e törvény hatálybalépését megelőzően közzétett haszonbérleti ajánlat esetében a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásakor a beadványt a haszonbérleti ajánlat közzétételének időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni.

26. § *  A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet e törvény alapján megállapított jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Földalap kezelésére törvényben kijelölt szerv gyakorolja.