Jogszabálykereső


Abtv.Air.AlaptörvényAre. tv.Art.Avt.Áfa tv.Áhsz.Áht.Ákr.Állampolg. tvÁSZ tv.Ávr.Be.Bit.Bjt.Bnytv.Bszi.Bszt.Btk.Büsz.Bv. tv.Civil tv.Cnytv.Ctv.Csődtv.Cst. vhr.Cst.Ebktv.Ebtv. vhr.Ebtv.Efo. tv.EhoEht.Ehtv.EKAEREkhoESBA 2014-20 r.Eüak.Eütv.EVAEvt.E-ügyintézési tv.Étv.Felnőttképzési tv.Felsőokt. tv.Fétv.Fgy. tv.Filmtv.Flt.Fmhtv.Földforgalmi tv.Fttv.GETGjt.Gyer.Gyftv.Gyógyszer tv.Gyülekezési tv.Gyvt.Harmtv.Helyi adó tv.Hetv.Hjt.Hpt.Hszt.Hvt.Iasz.Info tv.Innovációs tv.Inytv. vhr.Inytv.Itv.Jat.Jht.Jöt.Jstv.Jszr.Kat.KATA/KIVAKbftv.Kertv.Kjkt.Kjt.Kknyt.Kkt. vhr.Kkt.Koncessziós tv.Kormány StatútumKözbesz. tv.Közjegyzői tv.Közjegyzői vhr.Köznev. tv.Kp.Kpt.KRESZKsztv.Kttv.Lakástám. r.Lakás tv.Met.Mnbtv.Mny. tv.Mötv.MRPMttv.Munkavéd. tv.Munkavéd. vhr.Mt.Nbtv.Nek tv.Neta tv.Nmjtv.Nsztv.Nytv. vhr.Nytv.Ob tv.OTÉKOTSZÖpt.Pénzmos. tv.Postatv.Pp.Praxistv.Ptk.Ptké.Regisztrációs adó tv.Reklámadó tv.Reklámtv.Rtv.Smtv.Stabilitási tv.Státusztv.Szabs. tv.Szakhoz. tv.Szakképzési tv.Szaktv.Számv. tv.Szja tv.Szjt.Szmtv.Szocho tv.Szoctv.Szövetkezeti tv.Tao tv.Társasházi tv.Tbj. vhr.Tbj.Termékdíj tv.Tftv.Tny. vhr.Tny.Tpt.Tpvt.Útdíj r.Útdíj tv.Ügyvédi tv.Üsztv.Ütv.Vagyontv.Vámtv.Vbt.Ve.VETVédjegy tv.Vht.Vjt.Vüsz.

pl. 1998, 2012
pl. CVIII, 108
pl. 20, 189/A

A kereséshez egy feltétel megadása is elegendő.

 

2012. évi XLIV. törvény

a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló Egyezmény módosításának kihirdetéséről * 

(Az 1989. évi 7. törvényerejű rendelettel kihirdetett Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló Egyezmény 2010. július 30. napján kelt módosítása Magyarország vonatkozásában 2010. november 14-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló Egyezményt módosító, az Ügynökség Kormányzótanácsa által meghozott, és a tagállamok által 2010. július 30-án elfogadott 86. számú határozatban foglaltakat (a továbbiakban: Egyezmény módosítása) e törvénnyel hirdeti ki.

2. § Az Egyezmény módosításának hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Amendment of the Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

The text of Article 11 shall be amended to read as follows:

„(a) Subject to the provisions of Sections (b) and (c) below, the Agency may guarantee eligible investments against a loss resulting from one or more of the following types of risk:

(i) Currency Transfer

any introduction attributable to the host government of restrictions on the transfer outside the host country of its currency into a freely usable currency or another currency acceptable to the holder of the guarantee, including a failure of the host government to act within a reasonable period of time on an application by such holder for such transfer;

(ii) Expropriation and Similar Measures

any legislative action or administrative action or omission attributable to the host government which has the effect of depriving the holder of a guarantee of his ownership or control of, or a substantial benefit from, his investment, with the exception of non-discriminatory measures of general application which the governments normally take for the purpose of regulating economic activity in their territories;

(iii) Breach of Contract

any repudiation or breach by the host government of a contract with the holder of a guarantee, when (a) the holder of a guarantee does not have recourse to a judicial or arbitral forum to determine the claim of repudiation or breach, or (b) a decision by such forum is not rendered within such reasonable period of time as shall be prescribed in the contracts of guarantee pursuant to the Agency’s regulations, or (c) such a decision cannot be enforced; and

(iv) War and Civil Disturbance

any military action or civil disturbance in any territory of the host country to which this Convention shall be applicable as provided in Article 66.

(b) In addition, the Board, by special majority, may approve the extension of coverage under this Article to specific non-commercial risks other than those referred to in Section (a) above, but in no case to the risk of devaluation or depreciation of currency.

(c) Losses resulting from the following shall not be covered:

(i) any host government action or omission to which the holder of the guarantee has agreed or for which he has been responsible; and

(ii) any host government action or omission or any other event occurring before the conclusion of the contract of guarantee.”

The text of Article 12 shall be amended to read as follows:

„(a) Eligible investments shall include equity interest, including medium- or long-term loans made or guaranteed by holders of equity in the enterprise concerned, and such forms of direct investment as may be determined by the Board.

(b) Loans other than those mentioned in Section (a) above are eligible for coverage (i) if they are made to finance or are otherwise related to a specific investment or project in which some other form of direct investment is present, whether or not guaranteed by the Agency and regardless of when such other investment was made, or (ii) as may be otherwise approved by the Board by special majority.

(c) The Board, by special majority, may extend eligibility to any other medium- or long-term form of investment.

(d) Guarantees shall generally be restricted to investments the implementation of which begins subsequent to the registration of the application for the guarantee by the Agency or receipt by the Agency of other satisfactory evidence of investor intent to obtain guarantees from the Agency. Such investments may include:

(i) any transfer of foreign exchange made to modernize, expand, or develop an existing investment, in which case both the original investment and the additional investment may be considered eligible for coverage;

(ii) the use of earnings from existing investments which could otherwise be transferred outside the host country;

(iii) the acquisition of an existing investment by a new eligible investor;

(iv) existing investments where an eligible investor is seeking to insure a pool of existing and new investments;

(v) existing investments owned by an eligible investor where there is an improvement or enhancement of the underlying project or the investor otherwise demonstrates a medium- or long-term commitment to the project, and the Agency is satisfied that the project continues to have a high developmental impact in the host country; and

(vi) such other investments as may be approved by the Board by special majority.

(e) In guaranteeing an investment, the Agency shall satisfy itself as to:

(i) the economic soundness of the investment and its contribution to the development of the host country;

(ii) compliance of the investment with the host country’s laws and regulations;

(iii) consistency of the investment with the declared development objectives and priorities of the host country; and

(iv) the investment conditions in the host country, including the availability of fair and equitable treatment and legal protection for the investment.”

A Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló Egyezmény módosítása

A kormányok, amelyek nevében a jelen Egyezményt aláírták, a következőkben állapodnak meg:

A 11. cikk szövege a következők szerint módosul:

„(a) Az alábbi b) és c) pont rendelkezéseinek fenntartásával az Ügynökség az alábbi egy vagy több kockázattípusból eredő veszteség ellen biztosíthatja a beruházásokat:

(i) Valuta átutalás

a fogadó kormánynak tulajdonítható bármely korlátozás bevezetése arra nézve, hogy a fogadó ország valutáját szabadon felhasználható valutában vagy más, a biztosított számára elfogadható valutában át lehessen utalni, ideértve a fogadó kormány azon mulasztását, hogy ésszerű időn belül intézkedjen a biztosított átutalási kérelmével kapcsolatosan;

(ii) Kisajátítás és hasonló intézkedések

a fogadó kormánynak tulajdonítható törvényhozási vagy államigazgatási intézkedés vagy mulasztás, amelynek következtében a biztosítottat megfosztja beruházási tulajdonjogától vagy ellenőrzésétől vagy az abból származó jelentős mértékű hasznoktól, az olyan általános érvényű és megkülönböztetés nélküli intézkedések kivételével, amelyeket a kormányok a területükön folytatott gazdasági tevékenység szabályozása céljából általában hoznak;

(iii) Szerződésszegés

a fogadó kormány és a biztosított közötti szerződés teljesítésének megtagadása vagy megszegése a fogadó kormány részéről, amikor a) a biztosítottnak nem áll módjában, hogy bírósági vagy választottbírósági fórumhoz forduljon a szerződés teljesítésének megtagadásával vagy megszegésével kapcsolatos igényének megállapítása érdekében, vagy b) az ilyen fórum nem hoz döntést olyan ésszerű időn belül, amelyet az Ügynökség szabályzatainak megfelelően a biztosítási szerződésben előírnak, vagy c) az ilyen határozat nem érvényesíthető; és

(iv) Háború és polgári zavargások

bármely katonai cselekmény vagy polgári zavargás a fogadó ország bármely olyan területén, amelyre a jelen Egyezmény a 66. Cikke értelmében alkalmazandó.

(b) Továbbá az Igazgatóság, minősített többséggel, jóváhagyhatja a jelen Cikk szerinti fedezet kiterjesztését a fenti a) pontban hivatkozott kockázatokon kívül, más meghatározott nem kereskedelmi kockázatokra is, azonban ez a kiterjesztés semmiképpen nem vonatkozhat a valuta leértékelés vagy elértéktelenedés kockázatára.

(c) Az alábbiakból származó veszteségek nem fedezhetők:

(i) a fogadó kormány bármely olyan tevékenysége vagy mulasztása, amelyhez a biztosított hozzájárult, vagy amelyért maga is felelős; és

(ii) a fogadó kormány bármely olyan tevékenysége vagy mulasztása vagy bármely egyéb olyan esemény, amely a biztosítási szerződés megkötése előtt következett be.”

A 12. cikk szövege a következők szerint módosul és egészül ki:

„(a) Biztosítható beruházásnak minősül a tőkerészesedés, beleértve az olyan közép- és hosszú távú kölcsönöket, amelyeket az érintett vállalatban tőkerészesedéssel rendelkezők nyújtanak vagy garantálnak, valamint a közvetlen beruházások olyan formái, amelyeket az Igazgatóság annak minősít.

(b) Az (a) pontban említett kölcsönökön túl továbbiak akkor biztosíthatók, ha (i) finanszírozásra nyújtják azokat, vagy egyéb módon egy meghatározott befektetéshez vagy projekthez kapcsolódnak, amelyben a közvetlen befektetés egy másik formája megvalósul, függetlenül attól, hogy biztosította-e az Ügynökség, és mikor történt ez a másik befektetés, vagy (ii) ha azokat az Igazgatóság minősített többséggel egyébként jóváhagyta.

(c) Az Igazgatóság minősített többséggel kiterjesztheti a jogosultsági kört a befektetések bármely más közép- és hosszú távú formájára.

(d) A biztosítás általánosságban olyan beruházásokra korlátozódik, amelyek megvalósítása a biztosítás iránti kérelemnek az Ügynökség által történő bejegyzését vagy a biztosításigénylés befektetői szándékára vonatkozó egyéb elégséges bizonyíték Ügynökség általi kézhezvételét követően kezdődik. Az ilyen beruházások az alábbiakat foglalhatják magukba:

(i) külföldi deviza-átutalás egy meglévő beruházás modernizálására, bővítésére vagy fejlesztésére, aminek esetében mind az eredeti befektetés, mind a további befektetés jogosult lehet a fedezetre;

(ii) a meglévő beruházásokból származó olyan jövedelmek felhasználása, amelyeket egyébként a fogadó országból át lehetne utalni;

(iii) meglévő beruházás megszerzése egy új biztosítható befektető által;

(iv) meglévő beruházások, ahol egy biztosítható beruházó egy csoport meglévő és új beruházás biztosítását kérelmezi;

(v) biztosítható beruházók tulajdonában lévő meglévő beruházások, ahol az alapvető projekt fejlesztéséről vagy megerősítéséről van szó, vagy a befektető másképp mutat közép- vagy hosszú távú elkötelezettséget a projekt iránt, és az Ügynökség meggyőződik arról, hogy a projekt továbbra is jelentős fejlesztő hatást gyakorol a fogadó országban; és

(vi) más beruházások, amelyeket az Igazgatóság minősített többséggel jóváhagy.

(e) Egy adott beruházás biztosítása előtt az Ügynökség az alábbiakról köteles meggyőződni:

(i) a beruházás gazdasági megalapozottsága és szerepe a fogadó ország fejlődésének elősegítésében;

(ii) megfelel-e a beruházás a fogadó ország törvényeinek és rendelkezéseinek;

(iii) összhangban van-e a beruházás a fogadó ország által kinyilvánított fejlesztési célkitűzésekkel és prioritásokkal; és

(iv) milyenek a beruházási feltételek a fogadó országban, beleértve a beruházásokkal kapcsolatos igazságos és méltányos elbánást és megfelelő jogi védelmet.””

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter gondoskodik.