Törvénytár


A kereséshez egy feltétel megadása is elegendő.

 

2021. évi CXLVI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról * 

I. FEJEZET * 

1–3. § * 

II. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Hatályba léptető rendelkezések

4. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. alcím, a 16. alcím, a 48. § (1) és (2) bekezdése, a 49. §, az 55. §, a 72. § és a 73. § d) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 112–114. §, a 117. § (2) bekezdése és a 118. § 2022. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 106. §, a 108. § és a 109. § 2022. április 1-jén lép hatályba.

(5) *  Az I. Fejezet, a 3–9. alcím, a 12–14. alcím, a 44. § 15., 17., 19., 20. és 28. pontja, az 52. §, az 56. §, az 58. § 9., 11., 12., 15. és 16. pontja, a 19–25. alcím, a 73. § a)–c) és e)–j) pontja, a 74. § (1)–(3) bekezdése, a 75. §, a 28–31. alcím, a 33–35. alcím, a 37–41. alcím, a 43–45. alcím, a 104. §, a 105. §, a 107. §, a 47., 49. és 51. alcím, valamint az 1. melléklet 2024. október 1-jén lép hatályba.

2. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

5. § A 122. § a) pontja az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

3–9. * 

6–15. § * 

10. * 

16–29. § * 

11. * 

30. § * 

12–14. * 

31–33. § * 

15. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

34–43. § * 

44. § Az Étv.

1–14. * 

15. * 

16. * 

17. * 

18. * 

19–20. * 

21–27. * 

28. * 

29–33. * 

lép.

45. § * 

16. * 

46–47. § * 

17. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

48. § (1)–(2) * 

(3)–(5) * 

49. § * 

18. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

50–51. § * 

52. § * 

53–54. § * 

55. § * 

56. § * 

57. § * 

58. § A Kötv.

1–8. * 

9. * 

10. * 

11–12. * 

13–14. * 

15–16. * 

17–18. * 

lép.

59. § * 

19–25. * 

60–71. § * 

26. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

72. § * 

73. § A Kstv.

a)–c) * 

d) * 

e)–j) * 

lép.

27. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

74. § (1)–(3) * 

(4) * 

75. § * 

28–31. * 

76–80. § * 

32. * 

81. § * 

33–35. * 

82–86. § * 

36. * 

87. § * 

37–41. * 

88–95. § * 

42. * 

96–98. § * 

43–45. * 

99–103. § * 

46. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

104–105. § * 

106. § * 

107. § * 

108–109. § * 

47. * 

110. § * 

48. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény módosítása

111. § * 

112–114. § * 

115–116. § * 

117. § (1) * 

(2) * 

118. § * 

119–120. § * 

49. * 

121–122. § * 

50. * 

123. § * 

51. * 

124–128. § * 

1. melléklet a 2021. évi CXLVI. törvényhez *