A digitális piacokról szóló EU rendelet: új versenyjogi keretrendszer a nagy platformok számára

Szerző: dr. Horváth Katalin

Az Európai Bizottság a közelmúltban hozta nyilvánosságra a nagy online platformok új versenyjogi szabályozási keretrendszerét megalkotó jogszabálytervezetét, a digitális piacokról szóló EU rendeletet (Digital Markets Act – DMA). Az új szabályozás mögött az az ok áll, hogy Európa digitális gazdaságában a megtermelt összérték legnagyobb része csupán néhány nagy online platformnál összpontosul, akik kihasználják az ágazat jellemzőiből adódó előnyöket, például az erőteljes hálózati hatást, gyakran saját platform-ökoszisztémájukba ágyazódnak, és ők képviselik a mai digitális gazdaság legfontosabb építőelemeit, továbbá a végfelhasználók és az üzleti felhasználók közötti ügyletek többségét is ők közvetítik. Néhány nagy platform egyre inkább kapuként vagy kapuőrként szolgál az üzleti felhasználók és a végfelhasználók között, pozíciója állandósult és tartós gyakran az alapvető platformszolgáltatásaik körül létrejött konglomerátum-ökoszisztémák eredményeként, ami megerősíti a meglévő belépési korlátokat.

A DMA tehát ezekkel a digitális piacok kapuőreként viselkedő nagy online platformokkal foglalkozik. A DMA céljai közé tartozik:

 • annak biztosítása, hogy ezek a platformok tisztességesen járjanak el online;
 • annak biztosítása, hogy az innovátoroknak és a technológiai start-upoknak új lehetőségei nyíljanak egy olyan online platform környezetben való versenyre és innovációra, amelyben nem kell tisztességtelen, a fejlődésüket gátló feltételekhez igazodniuk;
 • annak biztosítása, hogy a fogyasztóknak szélesebb körű és jobb minőségű választási lehetősége legyen, több lehetőségük szolgáltatóváltásra, közvetlen hozzáférésük a szolgáltatásokhoz, és tisztességesebb árakkal szembesüljenek.

Kik a kapuőrök?

A kapuőrök olyan alapvető platformszolgáltatások, amelyek megfelelnek a DMA minőségi és mennyiségi követelményeinek. Idetartoznak az online közvetítő szolgáltatások, online keresőprogramok, közösségi hálózatok, videomegosztóplatform-szolgáltatások, számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatások, operációs rendszerek, felhőszolgáltatások és hirdetési szolgáltatások, beleértve a hirdetési hálózatokat, hirdetési piactereket és bármely egyéb hirdetési közvetítő szolgáltatást, ahol e hirdetési szolgáltatások az említett egyéb alapvető platformszolgáltatás közül egyhez vagy többhöz kapcsolódnak.

Az alapvető platformszolgáltatók akkor minősülnek kapuőrnek, ha:

 • jelentős hatást gyakorolnak a belső piacra, amely vélelmezhető, amennyiben a vállalkozás az EGT-ben legalább 6,5 milliárd EUR összegű éves forgalmat bonyolított az elmúlt három pénzügyi évben, vagy amennyiben annak a vállalkozásnak az átlagos tőkepiaci értéke vagy ekvivalens valós piaci értéke az elmúlt pénzügyi évben legalább 65 milliárd EUR volt, és legalább három tagállamban nyújt alapvető platformszolgáltatást;
 • az ügyfelekhez vezető egy vagy több fontos kaput üzemeltetnek, amely vélelmezhető, amennyiben az alapvető platformszolgáltatás havonta több mint 45 millió, az Unió területén található vagy letelepedett aktív végfelhasználóval, illetve évente több mint 10 000 aktív, az Unió területén letelepedett üzleti felhasználóval rendelkezik;
 • műveleteik során állandósult és tartós pozíciót élveznek vagy várhatóan élvezni fognak, amely vélelmezhető, amennyiben esetükben a b) pont szerinti küszöbértékek az elmúlt három pénzügyi év mindegyikében teljesültek.

A kapuőrök fő kötelezettségei

Kötelezettségek

Tilalmak

Értesítések:

 • Amennyiben az alapvető platformszolgáltató az összes kapuőrökre vonatkozó küszöbértéket teljesíti, a küszöbérték elérését követő három hónapon belül értesíti erről a Bizottságot.
 • A kapuőr értesíti a Bizottságot a tervezett olyan M&A tranzakcióról, amelyben egy másik alapvető platformszolgáltató vagy a digitális ágazatban bármely egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltató vesz részt.

A személyes adatok összevonásának tilalma a GDPR szerinti hozzájárulás nélkül: tartózkodás az alapvető platformszolgáltatásokból származó személyes adatoknak a kapuőr által kínált bármely egyéb szolgáltatásból származó személyes adatokkal vagy harmadik fél szolgáltatásokból származó személyes adatokkal történő összekapcsolásától, valamint attól, hogy a személyes adatok összekapcsolása céljából a végfelhasználókat a kapuőr más szolgáltatásaiba is beléptesse, az erről szóló GDPR szerinti hozzájárulás nélkül.

Nagyobb szabadság biztosítása a felhasználóknak:

 • Az üzleti felhasználók szabad árazása: annak lehetővé tétele az üzleti felhasználók számára, hogy eltérő árakon és feltételek mellett kínálják ugyanazon termékeket vagy szolgáltatásokat harmadik fél online közvetítő szolgáltatásokon keresztül.
 • Az üzleti felhasználók szabadsága a platformon kívül: lehetővé tenni az üzleti felhasználók számára, hogy ajánlatokat reklámozzanak és szerződést kössenek a vásárlóikkal a kapuőr platformszolgáltatásának használata nélkül.
 • Az eltávolítás szabadsága: lehetővé tenni a végfelhasználók számára, hogy eltávolítsanak az alapvető platformszolgáltatásán előre telepített bármely szoftveralkalmazást.
 • A szoftverek és alkalmazás-áruházak telepítésének szabadsága: lehetővé tenni olyan harmadik fél szoftveralkalmazások vagy szoftveralkalmazás-áruházak telepítését és tényleges használatát, amelyek a kapuőr operációs rendszereit használják vagy azzal együttműködnek, és lehetővé teszi e szoftveralkalmazások vagy szoftveralkalmazás-áruházak számára, hogy azokhoz a kapuőr alapvető platformszolgáltatásától eltérő eszközökkel is hozzá lehessen férni.

Az adatok hordozhatósága: az üzleti felhasználó vagy végfelhasználó számára adataik hordozhatóságának biztosítása, ehhez eszközök biztosítása a GDPR rendelkezéseivel összhangban.

Átláthatósági rendelkezések:

 • Az online hirdetések terén: a kapuőr a hirdetők és kiadók rendelkezésére bocsátja az általuk fizetett árral és a részükre a kapuőr hirdetési szolgáltatásaiért fizetett díjazással kapcsolatos információkat, valamint hozzáférést biztosít a hirdetések független értékelésének elvégzéséhez szükséges információkhoz és eszközökhöz.
 • A keresőszolgáltatásokban: a kapuőr a harmadik fél online keresőmotor-szolgáltatók részére méltányos, észszerű és megkülönböztetéstől mentes módon hozzáférést biztosít a végfelhasználók kereséseihez kapcsolatos rangsorolási, keresési, kattintási és megtekintési adatokhoz.
 • Profilalkotás során: a kapuőr benyújtja a Bizottságnak a fogyasztókról készült profilalkotásra szolgáló bármely olyan technika független ellenőrzés alá vetett leírását, amelyet a kapuőr az alapvető platformszolgáltatásain alkalmaz.

Tartózkodás az üzleti felhasználók akadályozásától vagy korlátozásától abban, hogy a kapuőrök bármely gyakorlatával kapcsolatban valamely releváns hatósághoz forduljanak.

Tilos a kapuőr azonosító szolgáltatásának kötelező használata: tartózkodás az üzleti felhasználók számára annak előírásától, hogy a kapuőr azonosító szolgáltatását használják, ajánlják vagy azzal működjenek együtt az üzleti felhasználók által a szóban forgó kapuőr alapvető platformszolgáltatásainak igénybevételével kínált szolgáltatások összefüggésében.

Tilos a kötelező feliratkozás: tartózkodik annak előírásától az üzleti felhasználók vagy végfelhasználók számára, hogy bármely egyéb alapvető platformszolgáltatásra iratkozzanak fel vagy azon regisztráljanak ahhoz, hogy az alapvető platformszolgáltatások közül valamelyikhez hozzáférhessenek, arra feliratkozhassanak vagy regisztráljanak.

Információs korlátok: a kapuőr tartózkodik attól, hogy az üzleti felhasználókkal való verseny során felhasználja azokat a nyilvánosan nem elérhető adatokat, amelyek az alapvető platformszolgáltatása üzleti felhasználóinak tevékenységein keresztül keletkeznek.

Diszkrimináció tilalma a rangsorolás során: a kapuőr tartózkodik attól, hogy a rangsorolás során kedvezőbb elbánásban részesítse a maga a kapuőr által vagy ugyanazon vállalkozáshoz tartozó bármely harmadik fél által kínált szolgáltatásokat és termékeket harmadik fél hasonló szolgáltatásaival vagy termékeivel összevetve, továbbá a rangsorolásban méltányos és megkülönböztetésmentes feltételeket biztosít

Tilos a végfelhasználók technikai korlátozása: tartózkodás végfelhasználók olyan különböző szoftveralkalmazások és szolgáltatások közötti váltásra irányuló képességének technikai korlátozásától, amelyekhez a kapuőr operációs rendszerének használatával lehet hozzáférni.

Hozzáférés az adatokhoz: az üzleti felhasználók számára hozzáférés biztosítása az általuk a kapuőr platformja során generált adatokhoz.

 

Egyenlő hozzáférés az alkalmazás-áruházakhoz: méltányos és megkülönböztetésmentes általános hozzáférési feltételek biztosítása az üzleti felhasználók számára a szoftveralkalmazás-áruházához.

 

Hozzáférés a szoftverfunkciókhoz: lehetővé tenni az üzleti felhasználók és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók számára az ugyanazon operációs rendszerhez, hardverhez vagy szoftverfunkcióhoz való hozzáférést és az azzal való interoperabilitást, amely rendelkezésre áll, vagy amelyet a kapuőr a kiegészítő szolgáltatások nyújtása során használ.

 

Milyen hatáskörei és eszközei vannak a Bíróságnak és más szerveknek?

A DMA jogszabálytervezet különböző hatáskörökkel és eljárási jogokkal ruházza fel a Bizottságot, valamint létrehozza a Digitális Piaci Tanácsadó Bizottságot a DMA-val kapcsolatos állásfoglalások kibocsátására.

A DMA széles hatáskörrel ruházza fel a Bizottságot:

 • A DMA feltételeit teljesítő alapvető platformszolgáltatók kapuőrként való minősítése;
 • A kapuőri minősítés ad-hoc felülvizsgálata kérelemre vagy hivatalból;
 • Rendszeres, kétévente történő felülvizsgálata a kapuőri minősítésnek;
 • A DMA-nak való megfelelést szolgáló intézkedések pontos meghatározása a kapuőrök számára;
 • Egyes, a DMA szerinti kötelezettségek alóli átmeneti felmentés biztosítása a kapuőrnek, a kapuőr kérelmére, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a követelménynek való megfelelés veszélyeztetné az EU-ban történő működése gazdasági életképességét;
 • Egyes DMA szerinti kötelezettségek alóli felmentés biztosítása a kapuőrnek a közerkölcs, közegészség vagy közbiztonság indokai alapján;
 • Piaci vizsgálatok kezdeményezése:
  • Annak felmérése érdekében, hogy egy alapvető platformszolgáltatót kapuőrnek kell-e minősíteni;
  • A kapuőr rendszerszintű meg nem felelésének vizsgálatára;
  • Annak felmérésére, hogy a kapuőrök által folytatott tisztességtelen gyakorlatokat célzó kötelezettségek jegyzékét felül kell-e vizsgálni, továbbá, hogy kell-e azonosítani olyan további gyakorlatokat, amelyek hasonlóan tisztességtelenek és korlátozzák a digitális piacok megtámadhatóságát.

A DMA határozott vizsgálati, jogérvényesítési és nyomon követési hatásköröket biztosít a Bizottságnak eljárásai során, melyek alapján a Bizottság jogosult:

 • Információt kérni bármilyen vállalkozástól vagy tagállami kormánytól, hatóságtól;
 • Adatbázisokhoz és algoritmusokhoz hozzáférni;
 • Interjút készíteni bármely természetes vagy jogi személlyel valamely vizsgálat tárgyára vonatkozó információk gyűjtése céljából;
 • Helyszíni ellenőrzéseket folytathat bármely vállalkozás telephelyén, akár ellenőrökkel vagy szakértőkkel közösen;
 • Ideiglenes intézkedéseket rendelhet el valamely kapuőr ellen a DMA szerinti kötelezettségek megsértésének prima facie megállapítása alapján;
 • Nyomon követni a DMA szerinti kötelezettségek tényleges végrehajtását, az ezeknek való megfelelést.

A meg nem felelés szankciói

Ha a Bizottság meg nem felelési határozatot fogad el, amelyben megállapítja, hogy egy kapuőr nem felel meg a DMA szerinti egy vagy több kötelezettségnek, bírságot szabhat ki.

A pénzbírság mértéke súlyos kötelezettségszegés esetén nem haladhatja meg az előző pénzügyi év teljes forgalmának 10 %-át, kevésbé súlyos kötelezettségszegés esetén az előző pénzügyi év teljes forgalmának 1 %-át.

A Bizottságnak ezeken túl joga van meghatározott esetekben periodikus kényszerítő bírság kiszabására is, amely nem haladhatja meg az átlagos napi forgalom 5 %-át.

A DMA szerinti kötelezettségek rendszerszintű megsértése esetén, a kapuőrök piaci vizsgálata alapján a Bizottság kiegészítő korrekciós intézkedéseket is alkalmazhat. Az intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a kötelezettségszegéssel. Szükség esetén, és mint végső megoldás, nem pénzügyi intézkedések is alkalmazhatók, például a vállalkozás (egy részének) elidegenítése.

A következő lépések

Az Európai Parlament és a tagállamok a rendes jogalkotási eljárás szerint megvitatják a Bizottság javaslatát, amely legalább 18 hónapot vesz igénybe. Elfogadása után a törvény közvetlenül alkalmazandó lesz az egész EU-ban, és az alapvető platform szolgáltatóknak 6 hónap áll majd rendelkezésükre felkészülni az új jogszabályi környezetre.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a jogalkotási eljárást, és tájékoztatjuk Önt a DMA-rendelet tervezetének lényeges változásairól.