Dr. Kovács Tímea: Az adásvételi szerződések terminológiája angolul

Az adásvételi szerződés az egyik leggyakrabban előforduló szerződéstípus, mind angol, mind magyar nyelvterületen. Az angol nyelvű adásvételi szerződések a jogrendszerek és jogintézmények különbözősége mellett szókészletükkel is megnehezíthetik a nyelvhasználó jogászok munkáját. Jelen bejegyzés az adásvételi szerződéshez kapcsolódó egyes szakkifejezések elemzésével segíti a tájékozódást, elsősorban az egységesülő európai adásvételi joghoz kapcsolódó jogi angol szakterminológia ismertetésével.

Számos ügyvédek és jogászok által folytatott beszélgetés, szervezett konferencia témája az új Ptk. és annak a régivel történő összehasonlítása. Az egyes szerződéstípusok közül ezek során is kiemelt figyelmet fordítunk a tulajdonátruházó szerződések, azon belül is az adásvételi szerződések jogterületének és a tapasztalható változásoknak, hiszen ezekkel nap mint nap találkozhatunk. Jelen cikkben mi a haladás irányába tekintve, az európai adásvételi jog szemüvegén keresztül, a kulcsfogalmak meghatározásait elemezve ismertetjük a kapcsolódó jogi angol szakterminológiát. (A fogalmakkal való ismerkedést – tanulást könnyíti a jelen cikkben több helyütt használt szószedetes forma, és a kapcsolódó anyagok szövegei.)

Az adásvételi szerződés

Adásvételi szerződésként definiál az alakulóban lévő európai szerződési jog1 bármely olyan szerződést, amelynek alapján a kereskedő (az eladó) más személy (a vevő) részére az áru tulajdonjogát átruházza vagy erre kötelezettséget vállal, a vevő pedig megfizeti az árat vagy vállalja annak megfizetését. Ide érti az olyan szerződést is, amelynek tárgya áru legyártása vagy előállítása. Ugyanakkor a meghatározás szerint nem minősülnek adásvételi szerződésnek a végrehajtás során történő adásvételre irányuló szerződések, illetve az egyéb módon közhatalom gyakorlása útján létrejövő szerződések. (Az alább elemzett definíciók teljes szövege angolul itt2 található.)

A definíció elemei tehát a jogi angol szaknyelvben használt szavakat-kifejezéseket tekintve:
• adásvételi szerződés – sales contract
• a kereskedő (az eladó) – trader (the seller)
• a vevő – the buyer
• az áru tulajdonjoga – the ownership of the goods
• átruházza vagy erre kötelezettséget vállal – transfers or undertakes sg.
• megfizeti az árat vagy vállalja annak megfizetését – pays or undertakes to pay the price thereof
• áru beszerzésére irányuló szerződés – a contract for the supply of goods
• végrehajtás során történő adásvételre irányuló szerződések – contracts for sale on execution
• közhatalom gyakorlása útján létrejövő szerződések – contracts involving the exercise of public authority

A fogyasztói adásvételi szerződés

Egy másik fontos meghatározást tekintve a fogyasztói adásvételi szerződés (‘consumer sales contract’) olyan adásvételi szerződés, amelyben az eladó egy kereskedő, a vevő pedig egy fogyasztó (’the seller is a trader and the buyer is a consumer’).

Áruk és szolgáltatások

Az adásvételi szerződések tárgyára az áruk (’goods’) mellett a szolgáltatások (’services’) és ezek egyes fajtáira vonatkozó kifejezéseket használjuk. A jogi angolban használt terminológiából válogatva ezek az alábbiak lehetnek.
A „kapcsolódó szolgáltatás” meghatározása például: áruhoz vagy digitális tartalomhoz kapcsolódó bármely szolgáltatás, ideértve a beszerelést, a karbantartást, a javítást vagy bármilyen egyéb feldolgozást, amelyet az adásvételi szerződés, a digitális tartalom nyújtásáról szóló szerződés, vagy az ezek megkötésével egy időben kötött külön, kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés alapján az áru eladója vagy a digitális tartalom szolgáltatója nyújt (a definíció alább folytatódik);

A definíció ezen részének elemei itt:
• kapcsolódó szolgáltatás – related service
• digitális tartalom – digital content
• beszerelés – installation
• karbantartás – maintenance
• javítás – repair
• bármilyen egyéb feldolgozás – any other processing
• a digitális tartalom nyújtásáról szóló szerződés – the contract for the supply of digital content
• az ezek megkötésével egy időben kötött külön, kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés – a separate related service contract which was concluded at the same time as the sales contract

A fenti vizsgált definíció szerint nem számít kapcsolódó szolgáltatásnak, azaz kivételt képeznek (’excludes’) az alábbiak:
• képzési szolgáltatások – training services
• szállítási szolgáltatások – transport services
• távközlési támogató szolgáltatások – telecommunications support services
• pénzügyi szolgáltatások – financial services.

Szolgáltatást nyújtó fél és a megrendelő

A szolgáltatások adásvételében résztvevő személyek lehetnek: a „szolgáltatást nyújtó fél” (‘service provider’), azaz az áru eladója (’seller of goods’) vagy digitális tartalom szolgáltatója (’supplier of digital content’), aki vállalja, hogy a vásárló részére az adott áruhoz vagy digitális tartalomhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújt.

Emellett természetesen a megrendelő, angolul ’customer’: egy olyan személy, aki kapcsolódó szolgáltatást vesz (’any person who purchases a related service’).

Távollevők között kötött szerződés

Említsük meg végül a távollevők között kötött szerződést (’distance contract’), amely a kereskedő és fogyasztó közötti bármely olyan, távollevők közötti szervezett értékesítési rendszer alapján létrejött szerződés, amely a kereskedő és a fogyasztó, illetve amennyiben a kereskedő jogi személy, a kereskedőt képviselő természetes személy és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül jött létre egy vagy több távközlési eszköznek a szerződés megkötésének időpontjáig bezárólag történő kizárólagos használatával.

A definíció fontos elemei angolul:
• kereskedő és fogyasztó közötti szerződés – contract between the trader and the consumer
• távollevők közötti szervezett értékesítési rendszer alapján – under an organised distance sales scheme
• egyidejű fizikai jelenléte nélkül – without the simultaneous physical presence of sb.
• amennyiben a kereskedő jogi személy – in case the trader is a legal person
• a kereskedőt képviselő természetes személy – a natural person representing the trader
• a szerződés megkötésének időpontja – the time at which the contract is concluded
• egy vagy több távközlési eszköznek a szerződés megkötésének időpontjáig bezárólag történő kizárólagos használatával – with the exclusive use of one or more means of distance communication

Dr. Kovács Tímea
www.drkovacstimea.hu

1.Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a Common European Sales Law
2. http://drkovacstimea.hu/blog.php?…