Dr. Kovács Tímea: Az új Ptk.-ban megjelenő szerződéstípus, a jogbérleti szerződés (franchise) jogi angol terminológiájáról

Jelen bejegyzés annak aktualitása miatt a Ptk. tervezetében megjelenő új szerződéstípusok közül a jogbérleti (franchise) szerződésről, az ezzel kapcsolatos angol nyelvi megfelelőkről és adott szerződésben megjelenő rendelkezések jogi angol terminológiájáról szól.

Az Országgyűlés a 2013. február 11-én elfogadta a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslatot, amelyben a hatályos Ptk. által szabályozott szerződések mellett újfajta szerződések is megjelennek. Az új Ptk. Egyes szerződések címet viselő részében olvasható új szerződéstípusok közül több a tág értelemben vett közvetítői szerződések körébe tartozik, ezek között a jogbérleti szerződés is. Jelen bejegyzésben e szerződés, a jogbérlet (franchise) jogi angol terminológiáját tekintjük át az adott terjedelmi korlátok között. Részletesebben az érdeklődő jogászok ezen oldalon1 találnak hasznos anyagokat, úgymint egy angol nyelvű franchise szerződés néhány lehetséges mintarendelkezését (Kötelezettségek, Jóhírnév védelme, Ellátási kötelezettség) illetve meghatározását angol nyelven.

A franchising

A franchising mint angol vállalkozási forma alapja a franchise szerződés. A világ számos jogrendszere ezen formát nem szabályozza expressis verbis, így a gazdaság szereplői által alkalmazott normák gyakran csak a piacon használt etikai kódexekben lelhetőek fel. Az angol üzleti életben használt kifejezést átvéve az angol ’franchisor’ elnevezés a magyar nyelvben először franchise-ba adóként jelent meg. Ezen viszony keretében a franchise-ba adó „a piacon bejáratott, értékkel bíró vagyoni jogainak használatát (például védjegy, iparjogvédelmi jogok) illetve jól működő értékesítési, szolgáltatási koncepcióját (’know-how’) díj ellenében átengedi egy tőle független vállalkozás számára”2. Ez utóbbi szereplő elnevezése angolul ’franchisee’.

A jogbérleti (franchise) szerződés az új Ptk.-ban

Az új Ptk tervezete 6:376. szakaszának (1) bekezdése tartalmazza a felek új megnevezése mellett a jogviszony pontos tartalmát is. Eszerint „a jogbérleti szerződés alapján a jogbérletbe adó szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyakhoz, illetve védett ismerethez kapcsolódó felhasználási, hasznosítási vagy használati jogok engedélyezésére, a jogbérletbe vevő termékeknek, illetve szolgáltatásoknak a szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyaknak, illetve védett ismeretnek a felhasználásával, hasznosításával vagy használatával történő előállítására, illetve értékesítésére és díj fizetésére köteles”. A (2) bekezdés szerint „az értékesítés során a jogbérletbe vevő a saját nevében és a saját javára jár el”.

A jogbérleti (franchise) szerződés jogi angol terminológiája

A Ptk. normaszövegében szereplő meghatározás kulcsfogalmai (a tanulmányozás megkönnyítése érdekében) alább szószedetszerűen olvashatóak. A magyar jogi szaknyelvben használt kifejezés mellett szerepel az angol nyelvi megfelelő.

• a jogbérletbe adó – the franchisor
• jogot ad át/engedélyez a másik félnek – grants the other party a right
• a jogbérletbe vevő – the franchisee
• díjfizetés ellenében – in exchange for remuneration
• a jogbérletbe vevő köteles – the franchisee has the obligation to do sg.
• termékek illetve szolgáltatások – goods or services
• védett ismeret – know-how
• felhasználja a jogbérletbe adó szerzői és iparjogvédelmi jogait, illetve védett ismeretét – use the franchisor’s tradename, trademark, copyright or other intellectual property rights and know-how
• (a jogbérletbe vevő) a saját nevében és a saját javára jár el – the franchisee acts on his/her behalf and in his/her name.

A jogbérletbe adó kötelezettségei

A Ptk tervezete következő (6:377.) szakasza a jogbérletbe adó szerzői és iparjogvédelmi jogok és védett ismeret biztosítására vonatkozó kötelezettségét rögzíti. Eszerint3 „a jogbérletbe adó a szerződés hatálya alatt köteles biztosítani a jogbérletbe vevő számára a franchise működtetéséhez szükséges felhasználási, hasznosítási és használati jogok folyamatos és zavartalan gyakorlását”. A fenti kötelezettség kifejezésének kulcsszavai az alábbiak:
• a jogbérletbe adó köteles biztosítani – the franchisor must ensure / must make reasonable efforts to ensure
• a jogbérletbe vevő számára – for the franchisee
• felhasználási, hasznosítási és használati jogok folyamatos és zavartalan gyakorlását – the undisturbed and continuous use of the intellectual property rights
• a franchise működtetéséhez szükséges – in so far as necessary for the operation of the franchise business

Ellátási kötelezettség

Az új Ptk. 6:378. § szakasza az ellátási kötelezettségről szól. Ennek értelmében „ha a jogbérletbe vevő az értékesítendő terméket vagy a termék előállításához szükséges alapanyagot a jogbérletbe adótól vagy a jogbérletbe adó által meghatározott személytől köteles beszerezni, és a jogbérletbe adó a jogbérletbe vevő megrendelését nem teljesíti, a jogbérletbe vevő jogosult a terméket vagy az alapanyagot máshonnan beszerezni”. A franchise szerződés ezen jellegzetességének angolul történő megfogalmazásához az alábbi szókészletet szükséges ismernünk:
• ha a jogbérletbe vevő a terméket a jogbérletbe adótól köteles beszerezni – when the franchisee is obliged to obtain the products from the franchisor
• vagy a jogbérletbe adó által meghatározott személytől – or from a supplier designated by the franchisor
• a jogbérletbe vevő megrendelése – the franchisee’s order
• a jogbérletbe vevő jogosult a terméket máshonnan beszerezni – the franchisee has the right to obtain supplies elsewhere

Az angol nyelvű franchise szerződés lehetséges mintarendelkezései

Egy angol nyelvű jogbérleti (franchise) szerződés megszövegezéséhez fontos lehet a fenti szókészlet és a magyar szabályozás ismerete mellett néhány általános szabály és angol kifejezés ismerete. Egy angol nyelvű franchise szerződés lehetséges mintarendelkezései és szabályai (Kötelezettségek, Jóhírnév védelme, Ellátási kötelezettség, Titoktartás, stb. és a franchise meghatározása) hosszabb terjedelemben ezen oldalon4 olvasható.

További cikkekben az új Ptk.-ban megjelenő szerződésfajtákról írunk.

Dr. Kovács Tímea
www.drkovacstimea.hu

1. http://drkovacstimea.hu/blog.php?…

2. Gál-Mátyás Melinda (PTE ÁJK): Az új Ptk. franchise szerződésre vonatkozó szabályozásának egyes kérdéseiről, www.maganjog.hu

3. 6:377. § [Szerzői és iparjogvédelmi jogok és védett ismeret biztosítása]

4. http://drkovacstimea.hu/blog.php?…