Dr. Kovács Tímea: Az elállás jogi angol terminológiájáról

Mind a magyar, mind az angol nyelvű szerződések gyakran tartalmaznak az elállás lehetőségéről és az elálláshoz való jogról rendelkező klauzulákat, amelyek világos és érthető megfogalmazása mindkét nyelven alapvető fontosságú. Jelen cikkben az elállási jog gyakorlására, a felbontás jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokról és az ezzel kapcsolatos angol nyelvi megfelelőkről, jogi angol terminológiáról írunk adott terjedelmi keretek között.

Az elállás és az elállási jog gyakorlása

A szerződések megszűnésének gyakori esete az, ha a felek a szerződést tartalmának megfelelően teljesítik. Emellett a szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet. Az elállás olyan visszaható hatályú jogviszony-szüntetés, amely egyoldalú nyilatkozattal valósítható meg. A jelenleg hatályos 1959. évi IV. törvény, a Ptk. 320. § (1) bekezdése értelmében „aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva elállásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett nyilatkozattal gyakorolja. Az elállás a szerződést felbontja.” Az elállási jog gyakorlását a jogi angol az ’exercise of right to withdraw1’ vagy az ’execute the right of withdrawal’ kifejezésekkel írja le. A magyar szabály lényege angolul a következő: ’A right to withdraw is exercised by notice to the other party.’ A magyar Ptk. nem ír elő indokolási kötelezettséget, azaz ezen nyilatkozatot nem kell megindokolni. (’No reasons need to be given.’)

A felbontás jogkövetkezményei

A Ptk. 319. § (3) bekezdése részletezi az elálláshoz kapcsolódó felbontás jogi következményeit. Eszerint „a szerződés felbontása esetében a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szűnik meg, és a már teljesített szolgáltatások visszajárnak”. Az elállási jog hatásainak angol nyelvi megfelelője az ’effects of withdrawal’. Megfogalmazhatjuk ezt angolul úgy, hogy ’withdrawal terminates the contractual relationship and the obligations of both parties under the contract.’ Ahogy a magyar jogszabályban is olvashattuk, a szerződés ebben az esetben visszamenő hatállyal szűnik meg, azaz ’it terminates retrospectively to the time of the contract was made’. Emellett fontos jogkövetkezmény, hogy a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. Az angol jogi szaknyelv ilyenkor az általános értelemben vett ’restitution’-ról beszél (’it has restitutionary effects as well’). Az ismertetett jogszabályi rendelkezés nem tartalmaz utalást arra, hogy ne lenne helye elállásnak a szolgáltatás teljesítése után2. Az érintett szerződést (’terminated contract’) érintő kötelezettséget (’obligation’) így is körbeírhatjuk: ’On termination a party (the recipient) who has received any benefit by the other’s performance of obligations under the terminated contractual relationship or terminated part of the contractual relationship is obliged to return it.’ A fenti meghatározás angol nyelvi megfelelője a ’Restitution of benefits received by performance’. A magyar szabályból is következik, hogy amennyiben mindkét fél teljesített valamit, akkor mindkét fél kötelessége azt visszaszolgáltatni: ’Where both parties have obligations to return, the obligations are reciprocal.’

A fentieken kívül további angol nyelvű szabályok olvashatóak az alábbi oldalon3, amelyek adott esetben az elállásról szóló szerződések rendelkezéseiben (’termination clause’) is alkalmazhatóak.

Kovács Tímea
www.drkovacstimea.hu

1. A ’withdraw’ ige számos egyéb jelentésben is állhat, példának okáért „kivesz, átutal,” vagy a „visszavon, visszahúz”. Itt a „visszavon” jelentésárnyalathoz kapcsolódóan jelenik meg az „eláll”.

2. A Ptk. 320. § (3) bekezdése csak annyit mond ki, hogy nem gyakorolhatja szerződésen alapuló elállási jogát a fél, ha a már megkapott szolgáltatást nem, vagy csak tetemesen csökkent értékben tudja visszaszolgáltatni.

3. Erről bővebben – konkrét angol mondatokkal- a Szerző Jogi Angol blogjának 162. bejegyzésében olvasható: http://drkovacstimea.hu/blog.php?…