Dr. Kovács Tímea: Összefoglaló a Jog és stílus műhelykonferenciáról

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Jog- és Államtudományi Kara 2016. május 20-án tartotta meg Jog és stílus című műhelykonferenciáját, amelyen a Jog és nyelv kutatócsoport tagjaként jelen melléklet vezetője, dr. Kovács Tímea (jogi angolt oktató jogász, Angol jogi szaknyelv I. Contract law Szerződések joga c. kétnyelvű kötet szerzője) is részt vett. Az alábbiakban a konferencia történéseinek rövid összefoglalója olvasható.

Az interdiszciplináris témákat boncolgató, a jog és a nyelv átfedési pontjait vizsgáló eseményt Balogh Dorka, a Jog és nyelv kutatócsoport vezetője, a PPKE JÁK nyelvtanára nyitotta meg. Beszédében összegezte a kutatócsoport terveit és eredményeit. Ezek után Dr. Könczöl Miklós Ph.D, a PPKE JÁK egyetemi adjunktusa szólt szakterületéről, a stílus és a jog kapcsolatáról, a konferencia megszületésének alapgondolatáról.

A konferencia első előadójaként Bor Bettinát, a PPKE JÁK joghallgatóját hallhattuk, aki a jogi szövegek elemzésére egy szemiotikai megalapozású stíluselméletet alkalmazott, és tapasztalatairól beszélt a hallgatóságnak. Ennek során kifejtette, hogy a jog egy olyan rendszer, amely más rendszerek, ezek között kifejezetten a nyelv mint rendszer elemeiből építkezik. Az előadást követő tartalmas vita során a jogi szövegek ezen szempont szerinti csoportosításáról szólva a résztvevők arra jutottak, hogy különböző nézőpontokat tekintve különböző felosztásokra kerülhet sor. Így egyfajta csoportosítás lehet az autoriter tartalommal bíró jogforrások, a működést elősegítő szövegek és a magyarázó szövegek hármasa szerinti felosztás.

Jog és stílus műhelykonferencia

Dr. Lőrincz Viktor, az MTA TK JTI tudományos segédmunkatársa jogászként és művészettörténészként szólt az attribúció és a stílus relevanciájáról a polgári jogban. Több érdekes műtárgyperen, jogeseten keresztül hallhattunk a megtévesztés és a felén túli sérelem megjelenéséről az egyes jogesetekben. A szakértő előadásában leszögezte, hogy a műtárgypiacon elsősorban nem a stílus, hanem a „név”, a brand számít.

Dr. Markovich Réka, a BME Üzleti Tudományok Intézetének egyetemi tanársegédje a jogszabályszerkezet és stílus összefüggéseiről tartott remek előadást, amelyben többek között arra a kérdésre kereste a választ, hogy jogterületek szerint van-e különbség a jogszabályok hivatkozásainak tekintetében, majd Dr. Vinnai Edina, a Miskolci Egyetem (ME) ÁJK intézeti tanszékvezető adjunktusa beszélt a laikusok jogi környezetben való nyelvhasználati módjairól. Előadásában kitért az igazságügyi nyelvészet, a szerzőségi vizsgálatok, a menedékkérelmek elbírálása, valamint a rendőrségi és bírósági kihallgatások problematikájára.

Végül Dr. Ződi Zsolt, az ME egyetemi docense a bírák ítélet-írási stílussal kapcsolatos önreflexiójáról szóló izgalmas előadásával járult hozzá a jog és nyelv kapcsolatairól szóló konferenciához. Előadásának egyik figyelemre méltó tanulsága, hogy a polgári jogi és a büntetőjogi perek bíráinak véleménye eltér annak vonatkozásában, hogy szükség van-e az ítéletek stílusának egyszerűsítésére. Az eltérő hozzáállások okainak fejtegetése kapcsán az előadó találóan világított rá a magyar jogászi kultúra egyes sajátosságaira. A konferencia minden előadását élénk vita követte.

Dr. Kovács Tímea https://www.facebook.com/…nyelvstudio/
Cégek, szervezetek, amelyek már az általunk fejlesztett tananyagokból tanulnak:
Tesco Global Zrt., MOL Nyrt., UNIQA Biztosító Zrt.,
Főgáz Zrt. Jogi Igazgatósága, számos ügyvédi iroda, továbbiak: http://drkovacstimea.hu/referenciak