Dr. Kozma-Cserba Andrea: Német jogi szaknyelvi alapvetés a közjegyzői tevékenységről III. – Egyes közjegyzői nemperes eljárások terminológiája

Dr. Kozma-Cserba Andrea gyakorló jogász, német jogi szakfordító jelen bejegyzésében a közjegyzői nemperes eljárások terminológiájának alapjaiba vezeti be az olvasót. Ennek során tájékozódhatunk a közjegyzői tevékenységre irányadó jogszabályokról és a közjegyzők feladataihoz kapcsolódó német szókincsről.

A közjegyző a jogszabály által meghatározott hatáskörében (die Befugnis) az állam igazságszolgáltató tevékenysége (die rechtsprechende Tätigkeit des Staates) részeként – jogszolgáltató – hatósági tevékenységet végez (als Träger eines öffentlichen Amtes tätig sein). Feladatai sokrétűségét többek között az is jelzi, hogy – a Ptk. és Pp. mellett – számos külön jogszabály irányadó a hatáskörükbe tartozó eljárások lefolytatására. A közjegyzők a jogviták megelőzése érdekében pártatlan jogszolgáltatást (unparteiliche vorsorgende Rechtspflege) nyújtanak.

A közjegyző egyik fő feladata bármely szerződés /társasági (der Gesellschafts-), pénzkölcsön (der Darlehens-/Kredit-), öröklési (der Erb-), házassági (der Ehe-), ajándékozási (der Schenkungs-), adásvételi (der Kaufvertrag) stb./ és jognyilatkozat /pl. végrendelet (das Testament), tartozáselismerő nyilatkozat (die Schuldanerkenntnis) vagy meghatalmazás (die Vollmacht)/ közjegyzői okiratba foglalása (die notarielle Beurkundung/etwas notariell beurkunden). A közjegyző az okiratok eredeti példányát megőrzi (die Urschrift verwahren), arról hiteles kiadmányt (die beglaubigte Ausfertigung) és másolatot (die Abschrift) ad ki (erteilen). Az ilyen okiratnak különleges bizonyító ereje van (besitzen bindende Beweiskraft), arra nézve, hogy a nyilatkozatot az okiratban szereplő személy megtette (die Erklärung abgeben), mégpedig akkor, ott és olyan módon, ahogyan az a közokiratban (die öffentliche Urkunde) szerepel. A közjegyző ezen felül aláírást és másolatot is hitelesít (Unterschriften und Abschriften notariell beglaubigen).

A közjegyzői okirat (die notarielle Urkunde) alapján bírósági végrehajtásnak (der Gerichtsvollzug) van helye. A közjegyző által elrendelt végrehajtás megelőző bírósági eljárás nélkül (ohne gerichtliches Vorverfahren) kérhető, amennyiben a szerződéses partner (der Vertragspartner) nem teljesít szerződésszerűen (die Leistung nicht vertragsgemäß erbringen).

A közjegyzői tevékenységre irányadó leglényegesebb jogszabályok a fizetési meghagyásos eljárásról (das Mahnverfahren) szóló 2009. évi L., a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI., a hagyatéki eljárásról (das Nachlassverfahren) szóló 2010. évi XXXVIII., a bejegyzett élettársi kapcsolatról (die eingetragene Lebenspartnerschaft), az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX., a közvetítői tevékenységről (die Mediation) szóló 2002. évi LV. és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény (a továbbiakban Kjnptv.). Jelen tanulmány a közjegyzői nemperes eljárások terminológiáját hivatott bemutatni, terjedelmi korlátok miatt az FMH és a hagyatéki eljárás alapvető szaknyelvi szókincsébe egy újabb cikk vezeti majd be az olvasót.

A közjegyző előtti előzetes bizonyítás a hivatkozott törvény által szabályozott első közjegyzői nemperes eljárás (nichtstreitiges/außergerichtliches Verfahren), amelyet a német szaknyelv (die) vorläufige Beweisaufnahme-ként ismer. Előzetes bizonyításnak van helye, ha valószínűnek mutatkozik, hogy a bizonyítás a per folyamán, illetőleg annak későbbi szakában (in einer späteren Phase des Verfahrens) már nem lenne sikeresen lefolytatható, vagy az jelentős nehézséggel járna; ha valószínűsíthető, hogy a bizonyítás előzetes lefolytatása a per ésszerű időn belül történő lefolytatását, illetőleg befejezését elősegíti (die Beschleunigung des Verfahrens1 ); ha valamely dolog hiányaiért a felet szavatosság terheli (die Partei haftet für Sachmängel), ill. ha a bizonyítás előzetes lefolytatását külön jogszabály megengedi (ein eigenes Gesetz lässt die vorläufige Beweisaufnahme zu). Utóbbi esetek a Pp.-ben (Zivilprozessordnung, ZPO) kerültek szabályozásra, míg a Kjnptv. ezeket egy esetkörrel egészíti ki; ha a bizonyíték beszerzéséhez (die Beschaffung von Beweismitteln) – különösen jelentős tény vagy állapot megállapításához – jogi érdek (rechtliches Interesse) fűződik. Fontos rögzíteni, hogy előzetes bizonyításnak nincs helye akkor, ha az ügyben polgári per (der Zivilprozess) vagy büntetőeljárás (der Strafprozess) van folyamatban (ist anhängig).

Igazságügyi szakértő kirendelésére (die Bestellung eines/einer Gerichtssachverständigen o. Gerichtsgutachters/Gerichtsgutachterin) is sor kerülhet közjegyzői nemperes eljárásban. Bár a „Gericht” (bíróság) szórészlet megtévesztő lehet, az a magyar szaknyelvben – ebben a kontextusban – az „igazságügyi” kifejezés analógja. Az osztrák jogban azokat a szakértőket jelölik így, akik esküt tettek és akik részére hatósági bizonyítványt bocsátottak ki e minőségükről (beeidigte und gerichtlich zertifizierte Sachverständige2) ; ezzel szemben a német Hochdeutsch által bevett terminus technicus az *öffentlich bestellt und vereidigt *3. A Kjnptv. 21. § értelmében igazságügyi szakértő kirendelésére akkor kerülhet sor, ha egy jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges (die Feststellung oder Beurteilung einer rechtserheblichen Tatsache oder eines sonstigen Umstands bedarf besonderer Fachkompetenz).

A gyakorlatban ritka a közgyűjteményben (öffentliche museale oder bibliographische Sammlung) elhelyezett dologra vonatkozó valószínű öröklési jogcím igazolására irányuló eljárás (Verfahren auf Bestätigung/Anerkennung eines wahrscheinlichen Erbrechtstitels), azonban – a teljesség kedvéért – ezt is érinteni kívánom. Az eljárás feltételezi egy állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményben őrzött, állami tulajdonban állóként nyilvántartott, a kulturális javak körébe tartozó vagyontárgy meglétét (Das Verfahren setzt die Existenz einer in einer staatlichen oder gemeindlichen Sammlung aufbewahrten, als Staatseigentum registrierten, zu den Kulturgütern gehörenden Sache voraus.). Az eljárás lefolytatása a közjegyzőtől akkor kérhető, ha a vagyontárgy állami tulajdonjogának gyakorlására jogosult (der/die Berechtigte zur Wahrnehmung des staatlichen Eigentumsrechts) külön eljárásban megállapítja, hogy a vagyontárgy kiadható (herausgeben), de a kiadásra igényt bejelentő (Herausgabeanspruch erheben) a vagyontárgyra vonatkozó örökösi minőségét (Erbanspruch auf den Gegenstand) jogerős hagyatékátadó végzéssel (mit einem rechtskräftigen Nachlassübergabebeschluss) vagy öröklési bizonyítvánnyal (der Erbschein) nem tudja igazolni (etwas nachweisen können). A közjegyzőtől az eljárásban a vagyontárgyra vonatkozó valószínű öröklési jogcím igazolása és valószínű örökösi bizonyítvány kiadása kérelmezhető.4

A Kjnptv. a közjegyzői nemperes eljárások között szabályozza az értékpapír és okirat semmissé nyilvánítását (die Kraftloserklärung von Wertpapieren und Urkunden) is. Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült értékpapír (abhanden gekommenes, entwendetes oder vernichtetes Wertpapier) semmissé nyilvánítását a közjegyzőtől annak utolsó birtokosa (der letzte Besitzer/die letzte Besitzerin), és az kérheti (beantragen), akit az értékpapír alapján valamely jog illet meg, vagy valamely kötelezettség terhel5 (dem aufgrund des Wertpapieres ein Recht zusteht oder eine Verpflichtung obliegt). Az eljárásra bármelyik közjegyző illetékes (für das Verfahren örtlich zuständig sein).

Jelen cikkben tárgyalt utolsó közjegyzői nemperes eljárás a közjegyzői letéttel (die notarielle Hinterlegung) kapcsolatos eljárás. A közjegyző, aki a letéti eljárásban letéteményesként működik közre (der Verwahrer/die Verwahrerin) a letevő kérelmére (auf Antrag des Hinterlegers) a közjegyzői letét útján történő teljesítés céljából letéti eljárást folytat le. A közjegyzői letét a bírósági letéttel azonos hatályú (die notarielle und die gerichtliche Hinterlegung haben die gleiche Wirkung). Rögzítendő, hogy dematerializált értékpapír (dematerialisiertes Wertpapier) közjegyzői letét tárgya nem lehet6 , valamint hogy a letétbe helyezendő pénzösszeg és a letét után kamat nem jár (dem Hinterleger stehen nach dem hinterlegten Betrag keine Zinsen zu)7.

Bár szintén közjegyzői hatáskörbe tartozó nemperes eljárások, terjedelmi korlátok miatt ebben a tanulmányban nem kerültek tárgyalásra a bejegyzett élettársi kapcsolatok (az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása), valamint a közjegyzői hatáskörbe tartozó öröklési jogi relevanciájú nyilatkozatok, szerződések és eljárások témakörének (a hagyatéki eljárás, ennek kapcsán a végintézkedések, a – magyar, ill. az európai – öröklési bizonyítvány, a Végintézkedések Országos Nyilvántartása) szaknyelvi terminológiája.

A cikk szerzője, dr. Kozma-Cserba Andrea gyakorló jogász, német jogi szakfordító, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának magánjogi szaknyelvi oktatója, emellett ügyvédi irodákban tart szaknyelvi szinten tartó és fejlesztő órákat.
Erről bővebben a Dr. Kovács Nyelvstúdió honlapján olvashat:
http://drkovacstimea.hu/szakertoink

1 Lásd „Beschleunigungsgrundsatz” in Juristische Arbeitsblätter: Verfahrensgrundsätze des Zivilverfahrens http://www.ja-aktuell.de/cms/website.php?… (2016. 01. 20.)
^^2 ^^Lásd http://www.sdgliste.justiz.gv.at/ (2016. 01. 20.)
3 Lásd http://www.bvs-ev.de/svz/ (2016. 01. 20.)
4 Lásd Kjnptv. 27/B. §. (1) bekezdés
5 Kjnptv. 28. §
6 Lásd Kjnptv. 36/L. § (1) bekezdés
7 Kjnptv. 36/L. § (4) bekezdés