Változások, ellentmondások, jogalkotási csemegék – A polgári perrendtartás 2009. januárjától hatályos szabályi kerültek terítékre a Jogi Fórum 2009. február 19-i konferenciáján Budapesten.

A rendezvényen egy gyakorló ügyvéd, egy tapasztalt bíró, valamint a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezetője biztosítottak részletes áttekintést a módosult és egyben kiegészült Polgári perrendtartás 2009. január 1-től hatályos új rendelkezéseire vonatkozóan. Az előadók szóltak az ügyvédeket, a bíróságokat és a közjegyzőket érintő legfontosabb változásokról, a változások indokoltságáról, megalapozottságáról, eddigi gyakorlati tapasztalatairól.

Dr. Kiss Daisy ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara titkára dinamikus hangvételű, a szakértő ügyvéd tapasztalatával és alaposságával összeállított prezentációjában részletes és egyben átfogó áttekintést biztosított a polgári perrendtartás új szabályairól, kiemelve a változások ügyvédi munkát érintő, várható hatásait. Az előadásban szó esett az ügyvédi perbeli képviselet, a meghatalmazás, a kirendelés és a kötelező jogi képviselet szabályairól (Pp. 73/C.§ (2) bek., Pp. 73/B.§), a keresetlevél kötelező tartalmi elemeiről (Pp. 121.§ (1) bek.), a jogi személy gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáiról (Pp. 121/A.§), valamint a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításáról (Pp. 130.§ (1) bek. i)). Az előadó részletesen beszélt a jogcím, a bizonyítékok, valamint a kézbesítési megbízott megjelölése, továbbá a kép- és hangfelvétel készítése, a zárt adatok (Pp. 134/A.§) problematikájáról, ismertette és elemezte továbbá a bizonyítási eljárást, a fizetési meghagyást, valamint a kisperértékű és a kisértékű pereket érintő jogszabályváltozásokat.

Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezetője a polgári eljárásjogi szabályozás közjegyzőket érintő változásairól, a változások indokoltságáról, megalapozottságáról tartott előadást. A közjegyző igazságszolgáltatási rendszerben elfoglalt helyének, szerepének, valamint a nemperes eljárások jogi természetének, céljának és fajtáinak bemutatását követően az előadó beszélt az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény (Kjnp.) megalkotásának indokairól, a Kjnp. által szabályozott eljárásokról, a törvény tárgyi hatályáról, valamint az illetékesség kérdésköréről, szólt a közjegyzői eljárás lefolytatására irányuló kérelem, az alaki vizsgálat, a bizonyítás, az eljárás megszüntetése, valamint a közjegyzői határozatok problematikájáról. Az egyes közjegyzői nemperes eljárások ismertetése keretében részletesen szó eset a közjegyző előtti előzetes bizonyítás, az igazságügyi szakértő közjegyzői eljárásban történő kirendelése, végül pedig – az elhatárolás eljárásjogi következményeit is érintve – az értékpapír és az okirat semmissé nyilvánítása szabályairól.

Dr. Bédi Sarolta bíró, a Baranya Megyei Bíróság polgári-gazdasági-közigazgatási kollégiumának vezetője végül a gyakorlott, tapasztalt jogalkalmazó szakértelmével összefoglalta a polgári eljárásjogi szabályozás bíróságokat érintő változásait, ismertetve a bíróságok munkájában az új rendelkezésekkel, elsősorban pedig a fizetési meghagyásra és a kisperértékű ügyekre vonatkozó szabályokkal kapcsolatosan felmerülő jogszabályértelmezési problémákat.

A résztvevők az előadások hanganyagát és prezentációit letölthetik a konferencia honlapjáról: http://konferencia.jogiforum.hu/…rasjog_2009/