Lehetőség az ügyvédeknek, a jobb tájékoztatás, a differenciáltabb választás alternatívája az ügyfeleknek – A Jogi Fórum 2009. május 21-i konferenciája a legális és hatékony, a hivatás méltóságához méltó ügyvédi reklámtevékenységről.

2008. október 27-én döntött a Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése az új ügyvédi Etikai Szabályzatról. A módosított Etikai Kódex 2009. február 1. napjával hatályba lépett, ettől az időponttól tehát az ügyvéd jogosulttá vált az általa nyújtott szolgáltatásokról a nyilvánosságot tájékoztatni, feltéve, hogy a tájékoztatás pontos, nem félrevezető és nem sérti az Etikai Szabályzat Preambulumában megfogalmazott ügyvédi alapelveket és alapértékeket.

Dr. Markovich Réka jogász, a Magyar Reklámszövetség főtitkára a rendezvény első előadójaként a marketing, a marketingkommunikáció, a reklám és a PR fogalmi elhatárolását, az egyes reklámjogi fogalmak tisztázását követően ismertette a reklámjog területén többségében laikusnak számító hallgatósággal a klasszikus reklám jogi fogalmi elemeit, a reklámjogi szabályozás szükségességének szempontjait, kiemelve a kereskedelmi szólásszabadság, a vállalkozás szabadsága, a fogyasztóvédelem és a versenytársak védelmének alapelveit, valamint a kapcsolódó jogi és etikai szabályok, az önszabályozás forrásait. Az előadó hangsúlyozta: Az ügyvédek számára nem a marketing volt eddig a tilos (pozicionálás, árképzés, stb.), még csak nem is a kommunikáció (nyilatkozatok, megjelenések)‏, hanem kizárólag a klasszikus reklám lehetősége. Markovich Réka beszélt a kereskedelmi kommunikáció korlátozását alapjogi szinten legitimáló érdekekről, a szabályozás módszereiről, majd részletesen szólt az ügyvédi reklámhoz kapcsolódó korlátok indokairól, ügyvédi reklám szabályozási közegéről. Az ügyvédi reklám speciális szabályozásának tartalmával kapcsolatban az előadó kiemelte az ügyvédi alapértékek, a titoktartási kötelezettség, a közjogi kapcsolódás és a hivatás méltóságának szempontjait, valamint a tájékoztató funkció elsődlegességét a fogyasztásösztönzés ellenében. Az előadás végén példákkal szemléltetve szó esett az ügyvédi reklám lehetőségeiről az egyes külföldi jogrendekben.

Dr. Szecskay András ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara ad hoc reklámetikai munkabizottságának vezetője a Kamara képviseletében az ügyvédi reklámetika, az ügyvédi reklám új szabályai Magyarországon témában tartott előadást. Az előadó részletesen beszélt az Etikai Szabályzat ügyvédi reklámmal kapcsolatos mozgásterét meghatározó Szolgáltatási Irányelvről, az ügyvédi hivatásra vonatkozó EK Irányelvekről, valamint az Európai Parlament és az Európai Bíróság által az ügyvédi hivatással összefüggésben hozott határozatokról. A prezentáció során az ügyvédi reklámmal mint az ügyvédi tevékenység népszerűsítésének lehetőségével kapcsolatosan szó esett többek között a letelepedett szolgáltatásnyújtás ( 98/5/EK irányelv) kérdésköréről, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól (8/1999. (III.22.) MÜK Szabályzat), az ügyvédi hivatás sajátosságairól (Etikai Kódex), elismert alapértékeiről, az ügyvédek egymás közötti kapcsolatáról, valamint az információs társadalmi szolgáltatások jogi vonatkozásairól (2000/31/EC Irányelv), az ügyfél részére történő információszolgáltatásról. Szecskay András hangsúlyozta: az ügyvéd köteles tartózkodni az ügyfélszerzés minden tisztességtelen formájától, az ügyvédi reklámtevékenységgel kapcsolatban kiemelkedően fontos a hivatás tisztességének, méltóságának megőrzése.

Dr. Finszter Erika ügyvéd az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT) képviseletében ismertette a Testület ügyvédi reklámmal mint gazdasági reklámmal kapcsolatos reklámetikai gyakorlatát. Az előadó az előadás első részében részletesen beszélt az önszabályozás reklámszektorban játszott szerepéről, szabályrendszeréről, működéséről, az önszabályozás és az együtt szabályozás kérdésköréről, az ÖRT tevékenységéről. A továbbiakban Finszter Erika az ügyvédi reklámtevékenységgel kapcsolatos tapasztalatokat, gyakorlati tanácsokat osztott meg hallgatóságával. Szó esett a reklámok megítélése szempontjából az ügyvédi reklám sajátosságairól, a kiszolgáltatott laikus fogyasztói csoport és a tárgyilagos összehasonlíthatóság kérdéseiről. Az előadó az ügyvédi reklámozás során valószínűleg felmerülő reklámproblémaként kiemelte a fogyasztó megtévesztésének, a fogyasztói vélemény megjelenítésének, a bizonyítottságnak, és a reklámjelleg feltüntetésének (pl.: szerkesztett tartalom – reklám elkülönítése) problémaköreit. Nemzetközi és magyar testületi állásfoglalásokat ismertetve beszélt a honlap megjelenítéssel kapcsolatos tudnivalókról, a hazai gyakorlatot, elvi állásfoglalást és nemzetközi állásfoglalásokat, valamint a digitális marketing területén alakuló nemzetközi trendeket bemutatva (DMC) kitért továbbá a keresőmotoros hirdetéssel (pl. Google) kapcsolatos kérdésekre. A prezentáció záróakkordjaként Finszter Erika nemzetközi jogesetek, egyedi ügyekben hozott testületi döntések ismertetésével nyújtott szemléletes példákat az ügyvédi reklámmal kapcsolatos nemzetközi joggyakorlatból.

Tóth Tihamér stratégiai tanácsadó, az Essence kommunikációs cég vezetője rendkívül szemléletes prezentációjában a reklám és a marketing gyakorlati tudnivalóival kapcsolatban nyújtott hasznos tudásanyagot, jól hasznosítható tanácsokat többségében ügyvédekből álló hallgatósága számára. Az előadó a kommunikációs szakember tapasztalatait összegezve beszélt az ügyvédi marketing mint szolgáltatásmarketing legfontosabb kérdéseiről, problematikájáról (megfoghatatlanság, változékonyság), a tárgyi bizonyítékok (physical evidences), az emberek (people) és a folyamatok (process) hármasságának legfontosabb elemeiről, a pozícionálás, az egyedi kommunikáció, és a folyamatok standardizálásának szükségességéről. Számos példával illusztráltan Tóth Tihamér az egyediség, az arculat jelentősségét hangsúlyozva kitért a használt médiafelület és az üzenet kreatív megfogalmazásának fontosságára. Az előadó végül az ügyvédi reklám új szabályozása által nyújtott lehetőségeket összefoglalva (médiaválasztás – teljes szabadság, kreatív koncepció használata – korlátozott szabadság, reason to belive – minimális szabadság) felvázolta az ügyvédi reklám előtt jelenleg nyitva álló leghatékonyabb lehetőségeket, részletesen szólva az ügyvédi honlapról, a domain-névről és egyéb online lehetőségekről.

A konferencia záróakkordjaként Dr. Tóth János ügyvéd, a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda képviseletében egy nemzetközi ügyvédi iroda ügyvédi marketinggel és reklámmal kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel. A prezentációban a Faludi Wolf Theiss Iroda által alkalmazott megoldások példáin keresztül (hírlevelek, szakmai elismerés kommunikációja, ügyvédek szakértőként történő pozicionálása, bro-bono tevékenység mint reklámhordozó stb.) szó esett – a nemzetközi ügyvédi irodai tevékenység sajátosságából is fakadó – ügyvédi marketing és kommunikációs megoldásokról. Végül az előadó beszélt a fizetett hirdetések kérdéseiről, valamint a külső tanácsadók irodai marketing és kommunikációban játszott szerepéről.

A rendezvény médiapartnere a Privátbankár.