Elnöki ajánlással, jogszabály módosítási javaslatok kidolgozásával törekszik az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a gyermekközpontú igazságszolgáltatás követelményeinek érvényesítésére. Nagy gondot fordít a bírák képzésére, valamint – még a nyár előtt – összegző és a további utat kijelölő konferenciát is szervez.

OBH-elnöki ajánlás készül ügygondnok kirendelésére a gyermek részére családi jogvitákban, valamint jogszabály-módosítási javaslat arra, hogy az ezzel kapcsolatos költségek megelőlegezését az állam magára vállalja. A fiatalkorúakkal szembeni büntető perek mielőbbi lefolytatását gyorsító módosító csomag segítené elő. Várhatóan alkalmazhatóvá válik a mediáció a fiatalkorúak szabálysértési ügyeiben is. Az év végéig megszaporodnak a bíróságokon ma még csak itt-ott fellelhető gyermekmeghallgató szobák. Minderről Borbás Virág bíró, a gyermekközpontú igazságszolgáltatás bírósági koncepciójának kialakítására létrehozott munkacsoport tagja tájékoztatta a Jogi Fórumot.

Elmondta: a családjogi perek, különösen a gyermek-elhelyezési viták, érzelmektől fűtött, elhúzódó eljárások, melyekben minden bírói empátia és elővigyázatosság ellenére sérülhetnek a felek. A legnagyobb trauma mégis a gyermeket éri, akiért harc folyik. Az elfogult szülők vitája közepette igencsak rászorulna egy, kizárólag az ő érdekeit szem előtt tartó pártfogóra, az ügygondnokra. Mivel annak kötelező jellegű alkalmazását a Pp. nem írja elő, így az OBH elnöke ajánlásban hívja fel az ilyen ügyeket tárgyaló bírák figyelmét az ügygondnok fontosságára. Tekintve, hogy a kirendelés – a kérelmező részéről – anyagi kérdés is, dolgát, s még inkább a gyermek jogainak érvényesítését megkönnyítendő, a munkacsoport szorgalmazza, hogy az ügygondnoki díjat – szükség esetén – az állam előlegezze meg.

A gyermekkel kapcsolatos jogviták elhúzódását sokan sérelmezik, nem is alaptalanul. Ugyanakkor látni kell, hogy a megalapozott bírói ítélethez gyakorta megannyi vizsgálatra, elsősorban szakértői véleményekre lehet szükség. Más kérdés, hogy a mégoly indokolt, valóban a gyermek javát szolgáló döntés a vesztes fél számára nehezen feldolgozható megrázkódtatás lehet. Idővel a perek tartama csökkenthető, a vesztesi érzések azonban nem zárhatók ki, legfeljebb megelőzhetők és enyhíthetők, mégpedig a mediátori közreműködéssel, vélekedett Borbás Virág. Hozzátette: a gyermek jogellenes külföldre vitelének aktuális kérdéseit a Kúria erre hivatott joggyakorlat elemző munkacsoportja vizsgálja. Az eredményektől függően remélhető e területen a joggyakorlat egységesítése, illetve, amennyiben szükséges, az idevágó jogszabályok módosítása.

A fiatalkorúak elleni bűnperek hosszadalmassága ugyancsak jogos kritika tárgya. A panaszokra vélhetőleg már a közeljövőben orvoslást nyújt a Be. tervezett módosítása, amelynek valódi hatékonyságát természetesen majd az ítélkezési gyakorlat dönti el. A fiatalkorúak érdekében módosulhat a szabálysértési törvény: bevezetik itt is a büntetőperekben bevált mediációt. A legnagyobb gondot mégis az okozza, hogy 2011 szeptemberétől megszűnt a fiatalkorúak ügyeiben a kizárólagos illetékesség. Bármelyik büntető bíró tárgyalhat fiatalkorú által elkövetett bűncselekményt, és a bíróságokra érkező ügyek számára figyelemmel, elvileg nem is kerülheti ki, hogy ne szignáljanak rá „fk.” – pert, tekintet nélkül arra, hogy birtokában van-e a szükséges speciális szakmai ismereteknek. Jóllehet a munkacsoport a fiatalkorúak külön bíróságában látná a legideálisabb megoldást, mivel erre egyelőre nincs mód, a tárgyaló bíró kijelölését rögzítő Be. szabályozás mellett egy, a kijelölési feltételt megszabó, OBH elnöki utasítás lehetne válasz a dilemmára.

A munkacsoport javaslata, illetve a hivatal tervei szerint a bírák oktatásban való sikeres részvétele lenne a kijelölési feltétel. Borbás Virág hangsúlyozta: az OBH kiemelkedően fontosnak tartja a fiatalkorúak büntető ügyeiben az időszerűség és a szakmaiság érvényesülését. Ezért májusban képzést szervez a büntetőbírák számára. Az itt tapasztaltak alapján olyan képzési rendszert dolgoznak ki, amely a szükséges büntető anyagi és eljárásjogi ismereteken túl sokkal szélesebb és mélyebb aspektusokból – a nemzetközi jogtól a pszichológiai eredményekig terjedően – közelítene a fiatalkorúakhoz, az ügyek kiskorú tanúihoz, érintettjeihez, s a tanfolyam elvégzése egyúttal zöld utat adna ügyeik tárgyalásához.

Napjainkban mindössze hét bíróságon gondoskodnak a tanúk védelmét szolgáló elkülönített szobáról, amely egyúttal a nyomozási bíró eljárásában, gyermekmeghallgató szobaként is funkcionálhat. Amennyiben a jogszabály is kötelezővé teszi az ilyen helységek nyomozási bíró általi használatát, számuk az év végéig feltehetőleg megsokszorozódik. Kialakításukat az OBH elnöke ugyancsak ajánlással sürgeti meg.

Június elején, a Magyar Igazságügyi Akadémián, széles szakmai körben, kétnapos konferencián összegzik a gyermekközpontú igazságszolgáltatás bíróságokra háruló feladatait, az eddigi munka eredményeit, és igyekeznek körvonalazni a következő teendőket. A fórum témái szintén a kiskorúak ügyeiben ítélkező bírák képzési rendszerének részévé válnak. Új távlatokat nyithat a bíróságok és a gyermekek, fiatalok közötti kommunikációban, hogy májustól, a bíróságok honlapján önálló menüpontban, barátságos felületen, az ifjak nyelvén adnak tájékoztatást a gyermekközpontú igazságszolgáltatás aktuális témáiról. Fontos, hogy itt a fiatalok közvetlenül is választ kaphatnak jogaikkal kapcsolatos kérdéseikre – mondta Borbás Virág.