Lenkovics Barnabásnak, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és Kaltenbach Jenőnek, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának közös állásfoglalása az „Oláh Action” nevű számítógépes játék ügyével kapcsolatban

Az az internetről letölthető számítógépes program, amelyben a játékosnak Magyarországot kell megtisztítania a roma lakosságtól, az országgyűlési biztosok álláspontja szerint súlyosan sérti a roma kisebbség mint közösség méltóságát, és ezen keresztül a közösség minden egyes tagjának emberi méltóságát is.

Az élethez és az emberi méltósághoz való alkotmányos jog elválaszthatatlan egységet képező, veleszületett, sérthetetlen és korlátozhatatlan alapjoga minden embernek. Az emberi méltóság mint személyhez fűződő jog mindenki általi tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettséget a Polgári Törvénykönyv megerősíti. Az a játék, amely a romákat céltáblának tekinti, és amelyben a játékosok végső célja e népcsoport virtuális kiirtása, rendkívül sértő, megalázó a roma kisebbség tagjaira nézve, és mind jogilag, mind erkölcsileg elfogadhatatlan. Ez a „játék” összeegyeztethetetlen az Alkotmányban, illetve a nemzetközi emberi jogi egyezményekben deklarált alapvető eszmékkel és értékekkel, illetve az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottságának 7. számú ajánlásával, amely határozottan elítéli a rasszista tartalmú írott anyagok, képek, játékok terjesztését, sőt annak büntetőjog általi szankcionálását indítványozza.

A játék azt sugallja, hogy a romáknak nincs helyük Magyarországon, és eltávolításukat akár életük kioltásával is el kell érni. Ez visszaélés a véleménynyilvánítási szabadsággal még abban az esetben is, ha a számítógépes játéknak kifejezetten nem célja a cselekvésre buzdítás, és a játék terjesztése a hatályos magyar szabályozás szerint nem büntetendő (mivel a hatóságok álláspontja szerint a cselekmény nem éri el a közösség elleni izgatás, a gyűlöletre uszítás büntetőjogilag releváns szintjét).

Az országgyűlési biztosok kötelességüknek érzik, hogy határozottan elítéljék az ilyen és ehhez hasonló rasszista megnyilvánulásokat, és felhívják rá a figyelmet, hogy minden felelősen gondolkodó és az emberi jogokat tisztelő személynek kötelessége, hogy fellépjen az ilyen szélsőséges és egyértelműen egy kisebbség ellen irányuló támadás ellen.

Budapest, 2005. július

Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa
Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa