Az Állami Számvevőszék befejezte az Oktatási Minisztérium (OM) fejezet működésének ellenőrzését. Az ÁSZ a stratégiájában kiemelt célul tűzte ki a nagy elosztórendszerek, ezek között az oktatás ellenőrzését is. Ennek szellemében az ÁSZ megalakulásától kezdve fokozottan figyelemmel kísérte az oktatás három nagy területének – közoktatás, szakképzés és a felsőoktatás – változását, fejlődését.

Jelentős változást jelentett a vizsgált időszakban a magyar felsőoktatási intézményhálózat átalakítása. Ennek értelmében 2000. január 1-jétől a korábbi 55 felsőoktatási intézmény helyett 30 (17 egyetem és 13 főiskola) folytatta működését. Az 1998. és 2002. évi kormányprogram céljaival a felsőoktatási intézmények átalakítása alapvetően összhangban volt, a városi egyetemek létrejöttének és megerősödésének támogatásával egy szélesebb és rugalmasabb képzési kínálat kialakítása volt a cél.

A tudásalapú társadalom megteremtése, az élethosszig tartó tanulás megalapozása érdekében előtérbe került az oktatás színvonala minőségi követelményeinek javítása. A hazai és az európai uniós kihívásoknak való megfelelés növekvő feladatokkal járt az oktatási tárca számára, így az oktatási miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok köre a vizsgált időszak alatt jelentősen bővült, és számos (összesen tíz) alkalommal módosult.

Az egyes szakterületeken meghatározták a prioritásokat, szakmai és nem szakmai viták is ezeken a területeken erősödtek fel (a közoktatásban a kétszintű érettségi előkészítése és bevezetése, a felsőoktatásban az integráció, a beruházások, az Európai Felsőoktatási Társéghez (EFT) való csatlakozás, az új felsőoktatási törvény előkészítése, továbbá a szakképzés területén a szakmunkásképzés, a felsőfokú szakképzés megújítása). Az Európai Felsőoktatási Társéghez történő csatlakozásához jóváhagyták a felsőoktatás reformját, a megvalósítás feladatait magában foglaló Magyar Universitas Programot.

A minisztériumi feladatok többsége – a jogszabályok előkészítésével, hatálybaléptetésével – megvalósult vagy folyamatban volt, egy részük elmaradását a költségvetési források, a kapacitások hiánya, a döntéseknek nem megfelelő előkészítése idézte elő. A tárca szervezetének a feladattal és a létszámmal való összhangja átfogó felülvizsgálatára nem került sor.

A fejezet 2004. évi költségvetési előirányzata a 2000. évhez viszonyítva közel megduplázódott 448,5 Mrd Ft-ra, létszáma 55 265 főre (5,7%-kal) emelkedett. Ezen belül a minisztérium igazgatásának létszáma 2004. év végén 435 fő volt, amely 170 fővel volt kevesebb a 2000. évre engedélyezett létszámnál. Ez alatt az idő alatt a támogatási fedezet 47,1 Mrd Ft-ról 105,5 Mrd Ft-ra emelkedett.

A szakfőosztályok tevékenységében növekedtek a funkcionális feladatok (főként jogi, gazdasági jellegűek). A kiszervezésekkel a közoktatási szakmai, informatikai feladatok nagyobb része a háttérintézményekhez, közhasznú társaságokhoz került, amely főként a közoktatási és az informatikai területet érintették. A kiszervezést előzetes költséghaszon elemzések nem támasztották alá. A jogi szabályozás nem határozta meg egyértelműen, sem teljes körűen az állami feladatellátás körét.

Emiatt hasonló jellegű tevékenységet költségvetési intézmény és államháztartáson kívüli szervezet is ellátott.

A vizsgált időszakban az ÁSZ minden évben végzett pénzügyi szabályossági (financial audit) típusú ellenőrzést az OM igazgatás címnél és a fejezeti kezelésű előirányzatoknál. Az elmarasztaló minősítések a belső kontrollrendszerek kiépítésének és működésének hiányosságaira hívják fel a figyelmet. A 2000. évben az ÁSZ felmérése alapján az OM felügyelete alá tartozó 57 intézmény több mint fele magas kontrollkockázati minősítést kapott. A 2004. évi felmérés alapján a 47-re csökkent intézmény egyharmad részénél a belső kontrollkockázatok szintje továbbra is magasnak bizonyult.

2003. év végén új alapokra helyezték az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszerét. A belső kontrollrendszer kialakítása és fejlesztése folyamatban van a tárca területén. Az OM-nél a felügyeleti ellenőrzés alapján a vizsgált időszakban 25 intézménynél összesen 59 főt érintően történt személyes felelősség felvetése.

A minisztériumnál az ingatlanok bérbevételéről szóló döntések megalapozottsága nem volt teljes körű. Az jogszabályi előírásoktól eltérően nagyobb összegű támogatást is nyújtott egy alapítvány részére. A díjbevételek és a kiadások egyenlege jelentős mértékben romlott az intézmények által igénybevett piaci alapú bérlemények megjelenésével és növekedésével.

Az ágazatnak 2004. márciusig nem volt elfogadott informatikai stratégiája. A 2004-2006. évekre minisztériumi informatikai biztonsági politikával és belső informatikai stratégiával nem rendelkeztek, informatikai biztonsági felelősöket nem neveztek ki.

Az utóvizsgálatba vont korábbi ÁSZ ellenőrzések alapján megtett tárca-intézkedések összhangban voltak a javaslatokkal, azok teljes körűen vagy részben hasznosultak.

Ellenőrzésünk során három területen állapítottunk meg szabálytalan kifizetéseket, utalványozást, az OM részére hátrányos szerződések megkötését. Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 23. § és 25. § (2) bekezdése, valamint az ÁSZ belső eljárási rendje alapján 6 fő személyes felelősségét felvetettük.

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján javasoltuk az oktatási miniszternek, hogy tegyen intézkedéseket az OM működésének átvilágítására, a szerződésekben a feladatok pontos meghatározására és a teljesítések számonkérésére. Dolgoztassa ki a minisztérium informatikai stratégiáját, biztonsági politikáját, nevezze ki az informatikai biztonsági felelősöket, aktualizálja az informatikai szabályzatot. Vizsgáltassa felül a közhasznú társaságok finanszírozását, különös tekintettel a költségtervek készítésére. Intézkedjen a Pedagógus Továbbképzési Módszertani és Információs Kht.-val el nem számolt maradvány rendezéséről. Korszerűsítse a minisztérium belső kontrollrendszerét, folytassa le, illetve kezdeményezze az ellenőrzés által feltárt szabálytalanságokért felelős személyekkel szemben a fegyelmi eljárást. Vizsgáltassa meg, hogy az integrált pályázatkezelő rendszer alkalmatlansága miatt a volt és a jelenlegi főigazgató fegyelmi felelőssége felvethető-e.

A jelentés teljes terjedelmében az Interneten a http://www.asz.hu címen érhető el.