Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén, június 19-én tárgyalja azt az indítvány, amely a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 303/B. § (1) és (2) be­kezdésének alkotmányosságát támadja. Az érintett két rendelkezés a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztását szankcionálja.

Napirenden szerepel a kormány ügyrendjéről szóló 1088/1994. (IX. 20.) Korm. hatá­rozat, valamint az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény rendelkezéseinek alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány.

Megtárgyalják az alkotmánybírák a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársa­sági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatás­köréről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdés alkotmányosságával kapcso­latos határozattervezetet.

Kedden kerül a testület elé a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 3. § (2) be­kezdésé­nek „a fegyveres erőknél, a fegyveres testületeknél és a rendészeti szervek­nél,” szö­vegrészét támadó indítvány.

Megvitatják a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 31. §-ával össze­függésben előterjesztett, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgá­lata tárgyában készült határozat-tervezetet.

Határozat készül az elektronikus hírközlésről szóló 2003. C. törvény 143. § (1) bekez­désének alkotmányosságával összefüggésben.

Egy indítványozó az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. § (1) és (2) bekez­déseinek az alkotmányosságát kérdőjelezte meg.