A közoktatási törvény (továbbiakban: Kt.) 26. § (3) bekezdése kimondja: „Az alapító okirat szerint nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola, másik nyolc évfolyammal működő általános iskola vagy legalább hat évfolyammal működő gimnázium tagiskolájaként látja el feladatait. E rendelkezések alkalmazásában nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolának kell tekinteni azt az iskolát is, amelyikben – az alapító okiratban meghatározottak ellenére – egymást követő két tanítási évben nem indult osztály a hetedik és a nyolcadik évfolyamon”.

Már a 2006/2007. tanévtől kezdődően vizsgálni kell, hogy indult-e a létszámhatárnak megfelelő hetedik és nyolcadik évfolyam az általános iskolában. A hetedik és nyolcadik évfolyamon indított osztályokat csak abban az esetben lehet figyelembe venni, ha az egyes osztályok tanulói létszáma eléri a maximális osztálylétszám ötven százalékát, azaz a 15 főt. A törvény előírja, hogy a létszámok vizsgálatánál a tényleges tanulói létszámot kell figyelembe venni, tehát a sajátos nevelési igényű gyermekeket is 1 főnek kell tekinteni.

Ez kiegészítve a Kt. 133. § (3) bekezdése értelmében a fenntartónak 2008. augusztus 31-ig gondoskodnia kell a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskolájának tagintézménnyé történő átalakításáról vagy az általános iskolai feladatok – e törvényben meghatározottak szerinti – iskolafenntartás nélkül történő megoldásáról.

A jogszabály alapján (Kt. 133. § (3) bekezdés): „A nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola megszüntetése esetén nincs szükség az aránytalan teher vizsgálatára abban az esetben, ha a helyi önkormányzat az általános iskolai feladatellátásról kistérségi társulás által fenntartott iskola igénybevételével gondoskodik és a tanulók szállítása iskolabusszal megoldott.”

A Kt. 102. § (9) bekezdése értelmében szorgalmi időben iskola nem szervezhető át, nem szüntethető meg, feladatait nem változtathatja meg, fenntartói jogát nem adhatja át, azonban a
133. § (3) bekezdésében tett engedmény értelmében a tagintézménnyé történő átalakítás a költségvetési évhez igazodva is végrehajtható. Azért hajható végre, mert az eddig önállóan működő intézmény jogutódlással történő megszűnését követően mint feladat-ellátási hely működik tovább. Az osztályok átszervezésére sincs szükség, hiszen minden változatlan marad a tagintézménnyé vált iskolában

Abban az esetben, ha a helyi önkormányzat mindezek alapján nem tud gondoskodni a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola tagintézménnyé történő átalakításáról, vagy az általános iskolai feladatok ellátásáról az Oktatási Hivatal (2007. január 1-jét megelőzően: OKÉV) engedélyével tovább működtetheti az iskolát. Az Oktatási Hivatal az általános iskola székhelye szerint illetékes többcélú kistérségi társulás és a megyei közigazgatási hivatal bevonásával dönt. A továbbműködési engedély iránti kérelmeket 2007. január 31-ig lehet benyújtani a területileg illetékes Oktatási Hivatal Regionális Igazgatóságához. (Postára adás dátuma szerint.)

A Kt. a 2008. augusztus 31-i határidő lejárta után nem teszi lehetővé, hogy az olyan általános iskola, amelynek kevesebb, mint nyolc évfolyama van engedély nélkül önállóan továbbműködjön. A törvény előírásai arra vonatkoznak, hogy az eddig nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő intézménynek tagintézménnyé kell válnia, amely nem jelenti a településen az iskola megszűnését, hiszen feladat-ellátási helyként továbbra is a településen működhet.