A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége az elmúlt év nyarán – tiltakozva a jogbiztonság súlyos megsértése valamint a vélelmezett jövedelemszerzésen alapuló adóztatás ellen – a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához indítványt nyújtott be az “elvárt adó” jogintézményének megszüntetéséért.

Beadványukat azt indokolta, hogy a VOSZ, mint vállalkozói és munkaadói szövetség nem fogadhatta el (és ma sem fogadja el) azt a feltételezést, hogy a magyar vállalkozások döntő többsége tevékenységének eredményét eltitkolja, s erre hivatkozva a törvényhozó a jogállami normák megsértésével- a bizonyítási teher megfordításával és az ártatlanság vélelmének figyelmen kívül hagyásával – sejtéseken és feltételezéseken nyugvó adóelvonási gyakorlatot érvényesítsen.

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 2007. február 27-én kihirdetett – többséggel hozott – határozata alkotmányellenesnek nyilvánította az “elvárt adót”, ezért a kihirdetés napjától kezdve megsemmisítette a vonatkozó jogszabályhelyeket.

Jövedelem típusú adó

Az AB utólagos normakontroll keretében vizsgálta a társasági adóalap alapján elvárt jövedelmet adóztató törvényi szabályozást, valamint az “elvárt adó” előlegének a megfizetéséről szóló rendelkezést. A testület többségi határozata szerint az “elvárt adó” a társasági adóalanyok nyereségét adóztató jövedelmi típusú adó, amelynek szabályozása során a törvényalkotót köti az Alkotmány közteherviseléssel kapcsolatos előírásából és az AB korábbi határozataiban már megfogalmazott követelményekből levezetett alkotmányos mérce. Ennek a testület szerint az elvárt jövedelmet adóztató adó nem felel meg.

Az Alkotmánybíróság szerint az “elvárt adó” nem áll közvetlen összefüggésben az adófizetésre kötelezett adóalanyok tényleges jövedelmi-vagyoni viszonyaival, ezektől függetlenül ír elő ténylegesen meg nem szerzett jövedelem után adófizetési kötelezettséget. A testület szerint az “elvárt” jövedelmet adóztató adó olyan megdönthetetlen törvényi vélelem, amellyel szemben a törvényalkotó nem tette lehetővé az ellenbizonyítást.

A VOSZ értelmezése szerint Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának fentiekben említett határozata arra int, hogy a jogszabály előkészítő és jogalkotói fórumok a jövőben döntéseiket szakmai alapon, a gazdaság szereplői véleményének megismerését követően hozzák meg.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége örömmel nyugtázza, hogy a tekintélyes bírói testület állásfoglalásával elutasította a jogállami követelményekkel össze nem egyeztethető szabályozási megoldások alkalmazását. Szövetségünk erkölcsi és szakmai sikerként értékeli, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága megalapozottnak találta beadványunkat.