Az Állami Számvevőszék a stratégiájában foglalt célkitűzéseknek megfelelően a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszere átfogó ellenőrzésének programját a 2007. évtől megújította, azt kiegészítette további – teljesítmény-ellenőrzési – elemekkel. Az ellenőrzésre az Országgyűlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenőrzési program alapján került sor.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak teljesítése során milyen módon biztosította, felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerűsítési feladatokra, valamint az Önkormányzat a 2006. évben kialakította-e, és megbízhatóan működtette-e a gazdálkodás belső kontrolljait, a feladatok szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, és a belső ellenőrzés. Utóellenőrzés alapján értékeltük, hogy az Önkormányzatnál megfelelően hasznosították-e az elmúlt négy évben végzett számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, szabályszerűségi és célszerűségi javaslatait.

Az Önkormányzatnál a tervezett költségvetési bevételek és kiadások egyensúlya 2004-2006 között nem volt biztosított. A költségvetés végrehajtása során csak a 2004. évben nyújtottak a teljesített költségvetési bevételek fedezetet a költségvetési kiadásokra. A pénzügyi egyensúlyi helyzet biztosításához felvett hitelek miatt az adósságállomány 2004-2006 között háromszorosára emelkedett. A bevételek növelése érdekében az Önkormányzat értékpapírt, önkormányzati üzletrészeket értékesített, valamint felhalmozási célú költségvetési bevételeket is fordított működési célú költségvetési kiadásokra. A városi rendezvénycsarnok és uszoda építése céljára értékesített terület ellenértéke és az e-közigazgatási feladatok megoldásához kapott európai uniós támogatás további jelentős bevételi forrást jelentett. Az Önkormányzatnál a tervezett bevételi-kiadási eredeti előirányzatokat évente növekvő arányban túlteljesítették, amelyhez hozzájárult, hogy a tervezésnél a pénzmaradvány igénybevételének lehetőségét figyelmen kívül hagyták, valamint az intézményi működési bevételeket alultervezték, továbbá a 2006. évben az üzletrészek értékesítési bevételeinek tervezése indokolatlanul elmaradt.

Az Önkormányzat hiányosan készült fel az európai uniós források igénybevételére és felhasználására a belső szabályozottság és szervezettség terén, mivel nem szabályozta a pályázatfigyelés-, készítés és lebonyolítási feladatokat. Pénzügyi zavarokat okozott a támogatás utólagos, késedelmes finanszírozása. A Polgármesteri hivatalban működtetett informatikai rendszer csupán tájékoztató szolgáltatást nyújtott, a közérdekű és gazdálkodási adatok közzétételét hiányosan biztosították.

A Polgármesteri hivatalban a költségvetés tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok és azok ellenőrzésének szabályozottságánál meglévő hiányosságok, valamint a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli folyamatok és azok ellenőrzési feladatainak szabályozottságánál meglévő hiányosságok magas kockázatot jelentettek a feladatok megfelelő és szabályszerű végrehajtásában, valamint a költségvetés és a zárszámadás készítés feladatainak végrehajtása és a gazdasági eseményekkel kapcsolatos kifizetések során a kontrollok működésének megbízhatósága is gyenge volt.

A Polgármesteri hivatalnál a kontrollok működésének hiányosságai következtében a 2006. évben a dologi, a felújítási, valamint a beruházási kiadások teljesítése során előirányzat nélkül vállaltak kötelezettséget.

A belső ellenőrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása a belső ellenőrzés végrehajtásában összességében alacsony kockázatot jelentett, azonban a kialakított kontrollok nem működtek megbízhatóan, mivel magas kockázatú területek ellenőrzése maradt el, valamint a végrehajtott ellenőrzéseket követően nem ellenőrizték a javaslatok realizálását. A jegyző jogszabályi előírás ellenére nem készített beszámolót a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés működtetéséről. Az ÁSZ az Önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel a 2003. évben el¬lenőrizte, a javaslatainak hasznosítására intézkedési terv nem készült, a javaslatok fele nem hasznosult.

Az ÁSZ jelentésekben foglalt javaslatok realizálásának elmaradásáért, a tervezési, gazdálkodási és zárszámadási feladatok szabályozatlanságáért, ennek következtében a belső kontrollok működésének hiányosságaiért a jegyző felelős, melynek megállapítását azért nem kezdeményeztük, mert a jegyző közszolgálati jogviszonya az Önkormányzatnál a helyszíni ellenőrzés ideje alatt megszűnt.

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett a jogszabályi előírások betartása, valamint a munka színvonalának javítása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a polgármester és a jegyző részére. A jelentés megállapításainak egyeztetése során a polgármester arról adott tájékoztatást, hogy az időközben megtett intézkedésekkel a javaslatok egy részét megvalósították. Javasoltuk, hogy a polgármester tájékoztassa a Közgyűlést az ellenőrzés megállapításairól, segítse elő a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.