Az Állami Számvevőszék nyolcadik éve ellenőrzi a Magyar Nemzeti Bank működését és gazdálkodását. Az ÁSZ ellenőrzése a Bank 2008. évi működésének és gazdálkodásának szabályszerűségéről, az intézményi célkitűzések teljesüléséről, valamint az irányítási, döntéshozatali és ellenőrzési rendszer működéséről alkotott átfogó képet.

A vizsgálat kiterjedt a működési költségek alakulására, a létszám- és bérgazdálkodásra, a beruházási célkitűzések ezen belül a – 2008. június végén átadott – Logisztikai Központ megvalósítására, a befektetett eszközökkel való gazdálkodásra. Véleményezte továbbá az Magyar Nemzeti Bank központi költségvetéshez kapcsolódó elszámolásainak szabályszerűségét.

Az MNB 2008-ban is a rá vonatkozó törvények és az alapító okirata előírásaival összhangban végezte tevékenységét. A Bank a 2008-2013 közötti időszakra elfogadott középtávú intézményi stratégiájának kiemelt céljai között jelölte meg a működés- és költséghatékonyság további javítását, a teljesítmény-orientált vállalati kultúra megerősítését. Ennek érdekében külső szakértő közreműködésével 2008 decemberére befejeződött az MNB minden szervezeti egységére, az általuk végzett valamennyi tevékenységre és folyamatra, azok költségeire kiterjedő átvilágítás, amellyel összefüggésben a Bank 0,3 Mrd Ft megbízási díjat fizetett ki. A program megvalósításával a Bank a 2009-2010. években összesen 87-90 fő leépítését tervezi – a 2008. december 31-i 641 fő záró létszámhoz viszonyítva –, amely hatására éves szinten a személyi költségeknél 0,8 Mrd Ft, a további működési költségeknél pedig 0,9 Mrd Ft megtakarítással számol.

A Bank gazdálkodása teljes körűen szabályozott volt, a pénzügyi keretek felhasználásának előírásait betartotta. A működési költségek 2008. évi főösszege 14,9 Mrd Ft volt, amely 2,3%-kal haladta meg az előző évit. A működési költségek meghatározó hányadát, 56,8%-át továbbra is a személyi költségek tették ki, amelyek részaránya azonban az előző évihez képest csökkent. Az információ technológiai és az üzemeltetési költségek összege és részaránya a működési költségeken belül ugyanakkor nőtt. Az MNB 2008. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 664 fő volt, a tervezettnél 45 fővel kevesebb, ennek hatására a tervezethez viszonyítva 200 M Ft bérköltség megtakarítás volt.

A beruházási kiadások 2008-ban elszámolt összege 2,6 Mrd Ft volt, 36,3%-kal alacsonyabb a tervezett 4,0 Mrd Ft-nál. A terv alulteljesítéséhez hozzájárult többek között, hogy a Bank év közben döntött a stratégiai készpénztároló megszüntetéséről, elfogadta a felhasználói igények változtatását. Az elszámolt kiadások mintegy 60%-a a Logisztikai Központ kialakításához kapcsolódott. A Bank 2003 júniusában döntött a Logisztikai Központ megvalósításról, a kivitelezés 2008. június 30-ára fejeződött be. A beruházás a jóváhagyott előirányzaton belül, a tervdokumentációknak megfelelően, a szerződésekben rögzített, többször módosított határidőre készült el. Szakértői értékelés szerint a létesítmény azon túl, hogy alkalmas az euró készpénzcsere biztonságos lebonyolítására, korszerű védelmi rendszerek kiépítésével biztonságosabbá és átláthatóbbá tette az emissziós munkafolyamatokat, ezzel az MNB a kitűzött céljainak megfelelő létesítményt hozott létre. A Logisztikai Központ 2008. december 31-én nyilvántartott aktivált értéke 12,6 Mrd Ft volt. A regionális emissziós központok bezárásával megvalósult a készpénzlogisztika területi racionalizálása, a feladatellátás munkaerőigénye csökkent, amely e területen működési költség- és létszám-megtakarítást eredményezett. A Logisztikai Központban kapott helyet a Magyar Pénzverő Zrt. és a – korábban bérleményben működő – Azonnali Tartalék Központ is. A Bank előzetes számításai szerint a Logisztikai Központ üzemeltetésével a működési költségek éves szinten 0,2 Mrd Ft-tal emelkednek. Az ÁSZ javasolta az MNB elnökének, hogy értékelje a Logisztikai Központ működésének hatását a Bank költséghatékonyságának alakulására a 2009. évi üzemeltetési tapasztalatok alapján. A 2001-től elindított, működési hatékonyságot javító intézkedések eredményeként az MNB tulajdonát képező ingatlanok száma 18-ról folyamatosan 4-re csökkent, a Logisztikai Központ átadásával pedig 5-re nőtt. A felszabaduló ingatlanok közül 12 térítés nélkül a Magyar Állam tulajdonába került, két ingatlan értékesítéséből a Banknak összesen 7,2 M Ft bevétele származott.

A Bank irányítási és döntéshozatali rendszere – az MNB törvényben rögzített felhatalmazásnak megfelelően – az elnök egyszemélyi döntési hatáskörére és felelősségére épült, amit a Bank Szervezeti és Működési Szabályzata a jogszabályokkal összhangban szabályozott. A többszintű kontrollt a beszámoltatás kialakított rendszere biztosította. Az MNB folyamatos tulajdonosi ellenőrzését ellátó felügyelő bizottság munkáját a törvényi előírásoknak megfelelően végezte, a hatáskörébe tartozó területeken irányította a Bank belső ellenőrzési szervezetét.

Az MNB 2008. évi mérleg szerinti eredménye 5,5 Mrd Ft veszteség volt, amelyre az eredménytartalék fedezetet biztosít. A banküzemi bevételek és ráfordítások egyenlege 15,1 Mrd Ft veszteség, az előző évinél 5%-kal magasabb volt.

A befektetett eszközök 2008. évi nettó záró állománya 36,4 Mrd Ft volt, 0,9%-kal magasabb a nyitó értéknél. Az állomány 49%-át az MNB gazdasági társaságokban meglévő befektetései alkották. A Banknak hat belföldi és három külföldi társaságban van részesedése, amelyek év végi könyv szerinti értéke 17,8 Mrd Ft volt.

A jelentés teljes terjedelmében az Interneten, a www.asz.hu címen érhető el.