A szellemitulajdon-jogot sértő vámárukkal szemben alkalmazható vámigazgatási intézkedésekről szóló 1383/2003 tanácsi rendelet alkalmazása kapcsán, 2008 végén számos aggodalomra okot adó körülmény merült fel az EU területén forgalomba nem kerülő, gyógyszeripari tranzitáruk vámhatóságok általi lefoglalása során.

Értelmező közlemény az egyes szellemitulajdon-jogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló 1383/2003/EK tanácsi rendelethez:

A Kereskedelmi Világszervezet fejlődő tagállamai és számos civil szervezet aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a vámhatóságok által a szellemitulajdon-jogok megóvása érdekében tett intézkedések akadályozhatják a generikus gyógyszerek legitim kereskedelmét, ily módon ezek az intézkedések ellentmondanak az Európai Unió azon kötelezettségvállalásának, hogy biztosítsa a fejlődő országok gyógyszerekhez történő hozzáférését. A feltehetőleg szellemitulajdon-jogot sértő gyógyszeripari tranzitáruk lefoglalásával kapcsolatos vitát követően az Európai Bizottság szakszolgálatai a 1383/2003/EK tanácsi rendelet megfelelő alkalmazása érdekében értelmező rendelkezéseket bocsátott ki.

A magyarázat célja, hogy felidézze a szellemitulajdon-jog által védett termékekre alkalmazandó szabályokat, beleértve az EU területén tranzitáruként megjelenő gyógyszeripari termékeket, továbbá tisztázza a TRIPS Egyezményről és a közegészségügyről szóló dohai nyilatkozat valamint a 1383/2003/EK tanácsi rendelet viszonyát, és biztosítja, hogy a 1383/2003/EK rendelet használatára ne kerüljön sor visszaélésszerűen, illetve oly módon, hogy az a generikus gyógyszerek legitim kereskedelme számára akadályt jelentsen.

A fenti elvek gyakorlatban történő megvalósulása az alábbiakat jelenti:

Intézkedési kérelemnek helyt adó határozat:

Intézkedési kérelemnek helyt adó határozat esetén a vámhatóságok kötelesek lefoglalni, illetve felfüggeszteni az olyan áruk kiadását, melyek feltehetően sértik a kérdéses határozat által érintett szellemitulajdon-jogot. A Rendelet 9 cikkének (2) bekezdése szerint az illetékes vámszervnek tájékoztatnia kell a jogosultat, valamint az áru bejelentőjét vagy birtokosát az intézkedésről. A magyarázat szerint előnyös volna, ha a hivatkozott tájékoztatásra a lehető leghamarabb, de legkésőbb az intézkedéstől számított két munkanapon belül sor kerülne.

A magyarázat rendelkezik a lefoglalásra, illetve az áruk kiadásának felfüggesztésére vonatkozó határidők alkalmazásáról is. Eszerint az intézkedésről szóló értesítés átvételétől számított 10 napos határidő további 10 nappal történő meghosszabbítása nem lehet automatikus, arra csak a jogosult megfelelően indokolt kérelme alapján kerülhet sor.

Eljárás hivatalból:

A Rendelet lehetőséget biztosít a vámhatóságok számára a hivatalból történő eljárásra is abban az esetben, ha kellően alapos okkal feltételezik, hogy az áruk szellemitulajdon-jogot sértenek. A jogosultat ebben az esetben is értesíteni kell, illetve lehetőséget kell nyújtani számára arra, hogy az 5. cikk szerinti intézkedés iránti kérelmet nyújtson be. Amennyiben az áru bejelentője vagy birtokosa ismert, őt is értesíteni kell. Intézkedés iránti kérelem hiányában az áruk visszatartása az – értesítés jogosult általi vételétől számított – három munkanapra lehetséges.

Egyszerűsített eljárás:

A dokumentum magyarázatot fűz az egyszerűsített eljárás alkalmazásához is. Egyszerűsített eljárás kezdeményezése esetén a jogosultnak írásban tájékozatnia kell a vámhatóságot a rendeletben megállapított határidőn belül, hogy a kérdéses áruk szellemitulajdon-jogot sértenek. A jogosultnak továbbá be kell szereznie az áru bejelentőjének, birtokosának vagy tulajdonosának írásos nyilatkozatát arról, hogy az áruk megsemmisítéséhez hozzájárul. Azokban az esetekben, amikor az áru bejelentője, birtokosa, illetve tulajdonosa az előírt, az értesítés átvételétől számított 10 munkanapos határidőn belül kifejezetten nem tiltakozik a megsemmisítés ellen, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. Bizonyos esetekben lehetőség van az említett 10 munkanapos határidő további 10 munkanappal történő meghosszabbítására. Gyógyszeripari termékek esetében, amennyiben a jogosult egyszerűsített eljárás lefolytatását úgy kéri, hogy az áru bejelentőjétől, birtokosától illetve tulajdonosától nem kapott választ a megsemmisítéshez való hozzájárulás iránti megkeresésére, ilyen esetekre és a megsemmisítés lehetséges következményeire a vámhatóságoknak különös figyelmet kell fordítaniuk.

Jogosultak felelőssége:

A Rendelet értelmében a jogosultaknak nyilatkozniuk kell a vámhatóságok felé, hogy felelősséget vállalnak többek között az áruk tulajdonosa felé, arra az esetre, amennyiben a kérdéses árukról megállapítást nyer, hogy nem sértenek szellemitulajdon-jogot, illetve ha az eljárás a jogosult cselekménye vagy mulasztása miatt megszakad. Ilyen esetekben az áru tulajdonosa jogorvoslattal élhet.

A Rendelet továbbá a 19. cikk (3) bekezdésében a jogosult polgári jogi felelősségére nézve annak a tagállamnak a jogát rendeli alkalmazni, melyben a kérdéses áruk intézkedés alá kerültek.

Az értelmező közlemény angol nyelvű szövege letölthető pdf formátumban.