Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői teljes ülésén negyedszer foglalkozik a Polgári törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény (új Ptk.) hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény 1. § (1) bekezdésének alkotmányosságával.

Kifogást emeltek az Országos Választási Bizottság 9/2009. (I. 9.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy jelen népszavazást követő év január 1-jétıl Magyarországon a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet szerinti mellékvízmérők ugyanezen rendelet szerinti bekötési vízmérőknek minősüljenek?”

Határozattervezet készült a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításról szóló 2007. évi CLI. törvény alkotmányosságával összefüggésben.

Szó lesz a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságáról.

Megtámadták a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 193/P. § (1) bekezdése „115-116. §-ai” szövegrészének alkotmányosságát.

Másodszor veszik napirendre a magánnyugdíjról és intézményeiről szóló, az Országgyűlés 2009. december 14-i ülésnapján elfogadott törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatát. A parlament által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény alkotmányossági vizsgálatára irányuló indítvánnyal a köztársasági elnök 2010. január 4-én fordult az Alkotmánybírósághoz.

Megtárgyalják a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdés i) pontjának alkotmányosságát.

Egy indítvány a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 7. §-a „ideértve azt is” szövegrészének alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Megvitatják a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIIII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 320/2007. (IX. 12.) OVB határozata. Az OVB megtagadta az A. J. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselők választásán induló, legalább 3 éve bejegyzett, etnikai kisebbséget képviseletét alapszabályában rögzített pártok a pártlistára leadott és országosan összesített szavazatok legalább 2%-nak elérése esetén képviselői mandátumhoz jussanak?”

Kifogással éltek az Országos Választási Bizottság 322/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette az A. J. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a jelen kérdésben tartott népszavazás napját követő 1 éven belül alkossa meg a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló törvényt?”

Kedden kerül napirendre a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 138/A. §-ának alkotmányossági vizsgálata.

Határozattervezet készült a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet Melléklete alkotmányellenességének, valamint a rendelet 1. § (4) bekezdése „nyilvántartására” szövegrésze nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata tárgyában.

Megkérdőjelezték az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 55. §-ának és 56. §-ának alkotmányosságát.

Megvizsgálják a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 15-24. §-ainak, illetve a törvény 3-4. sz. mellékletének valamennyi, a megyei önkormányzatok finanszírozására vonatkozó rendelkezésének alkotmányosságát.

Napirendre veszik a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 240. §-ának alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetet.

A keddi teljes ülés végén hét végzéstervezetről is tárgyalnak.

A napirend megtalálható az Ab honlapján