A Tanácsadó Testület 09/2012 (IV. 10.) sz. Állásfoglalása A huszallas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (897/2012. sz. ügy) tárgyában.

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A huszallas.hu domain név Fehér Tamás részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

A huszallas.hu domain nevet Fehér Tamás (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte 2012. március 2-án. Az igénylés ellen a Szallas.hu Kft. (Cg. 05-09-022421, székhely: , székhely: 3529 Miskolc Lévay utca 2. I.em., adószám: 28614489-2-41, a továbbiakban „Panaszos”) élt kifogással, jogi képviselője útján.

 

A kifogásában a Panaszos arra hivatkozik, hogy az igényelt domain név megtévesztésig hasonlít az általa használt <szallas.hu> domain névre, amely egyben a Panaszos cégneve.

 

Szöveges indokolásában előadta, hogy a <szallas.hu> domain nevet és a „Szallas.hu” kereskedelmi nevet (jogelődjét is ideértve) 2009 óta használja, több mint 430.000 regisztrált felhasználó ismerte már meg a <szallas.hu> domain név és a „szallas.hu” kereskedelmi név alatt elérhető szolgáltatásokat. A <szallas.hu> portált átlagosan naponta 50.000 látogató keresi fel, illetve 2011-től a Sanoma Media Budapest Zrt. 50%-os részesedést szerzett, melynek köszönhetően a jövőben minden bizonnyal a weboldal, illetve a brand népszerűsége tovább nő. A Panaszos jelentős befektetéseinek következtében a „Szallas.hu” kereskedelmi név országos ismertségre tett szert és arról a fogyasztók, üzletfelek a Panaszosra asszociálnak.

 

A Panaszos hivatkozott arra, hogy társaságuk javára a következő ábrás védjegyek kerültek lajstromozásra: 202 843, 201 009, illetve a „SZÁLLÁS.HU” szóösszetétel (205 484). Az M1103788 „SZALLAS.HU” szóösszetétel bejelentési eljárása jelenleg még csak folyamatban van.

 

A Panaszos jogi érvelésében a következő indokokat sorolta fel a Panaszolt javára történő domain név regisztrációval szemben. Hivatkozott a Tpvt. 2.§-ra (a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó általános tilalomra), mely akkor is érvényesül, ha a tanúsított piaci magatartás veszélyeztető jellegű. Hivatkozott továbbá a Tpvt. 6.§-ra, amely a jellegbitorlást tiltja. Álláspontja szerint következtetni lehet Panaszolt domain neve alapján, hogy szintén piaci tevékenységet folytatna a weboldal, amely megtévesztő lehet a szallas.hu-val összefüggésben.

 

A fent hivatkozott védjegyekkel kapcsolatosan a Panaszos szerint védjegybitorlás valósulna meg, ugyanis a védjegy és a tárgybani domain név összetéveszthető egymással.

 

Előadta továbbá, hogy az igénylő magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő.

 

 

Panaszolt az üggyel kapcsolatban a beérkezett beadványában az alábbiakat foglalta össze. A weblap eddigi ismeretének hiányában alaptalan a rosszhiszemű használat feltételezése, illetve a tárgybani domain az igénylés időpontjában egy teljes mértékben „szabad” domain volt. Továbbá kiemelte, hogy a „szállás” szó szabadon használható, leíró jellegű szó. A weboldal eléréséhez a huszallas.hu begépelése nem összetéveszthető a szallas.hu cím begépelésével, hiszen a kezdőbetűk teljesen különbözőek, és nem félregépelhetők.

 

 

A Tanácsadó Testület eljárása során elsődlegesen a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta, ebben a körben nem a Panaszos által felsorolt sorrendben, hanem az eset összes körülményeire tekintettel a domain név és a Panaszos közötti kapcsolat „erőssége” sorrendjében haladt.

 

Elsőként tehát azt vizsgálta a TT, hogy valóban sérülne-e a névkizárólagosság elve a domain név delegálásával. E tekintetben a következetes gyakorlatára hivatkozott, amely szerint kizárólag a cégnévvel azonos karaktersorozat tekinthető jogellenesnek, tehát erre hivatkozással a Panaszost nem illeti védelem.

 

Ezt követően a TT a Panaszos védjegyjogi érvelését vizsgálta. Megállapította, hogy a Panaszos védjegyei a leíró jellegű „szállás”szót tartalmazó ábrás védjegyek, azaz ezek által sem illeti meg a Panaszost „automatikus” jogi védelem. Az, hogy a Panaszosnak olyan színes ábrás védjegye van, amely tartalmazza a „szállás” vagy „szallas” kifejezést, nem jogosítja fel a Panaszost arra, hogy minden olyan domainbejelentés ellen sikeres kifogással éljen, amely tartalmazza a szallas vagy szallas.hu kifejezéseket ill. ezek ékezetes alakját. A „Szállás.hu”-t tartalmazó védjegynek akár szóként, akár ábraként történő lajstromozása esetén a védjegynek gyaníthatóan rendkívül csekély a megkülönböztető képessége, és érvényesek maradnak a Vt. 15 §-ában felsorolt jogkorlátozások, miszerint senki sem tiltható el attól, hogy gazdasági tevékenységénél szolgáltatásának rendeltetését, jellemzőjét feltüntesse.

 

A TT figyelembe vette továbbá, hogy az igényelt domain a „hu” karaktersorozattal kezdődik, amely szemben a „szallas.hu” kifejezéssel nem teszi hangalakjában sem összetéveszthetővé a két nevet. Egyetért továbbá a TT a Panaszolt azon érvelésével, hogy a magyarországi szálláshelyekkel kapcsolatban a „hu” + „szallas” karaktersorozat „hu” előtagja sem értelmetlen, hanem épp Magyarországot jelöli.

 

A TT rögzíti továbbá, hogy a tárgybani domain név Panaszos általi összetéveszthető felhasználására az eljárás során nem merült fel adat. A domain alatt jelenleg a GG Solutions Kft. webhosting szolgáltató információi érhetők el – nyilvánvalóan ideiglenes, „helykitöltő” jelleggel. A Panaszolt válaszában nem jelölte ugyan meg az általa tervezett konkrét felhasználást (erre nem is köteles), ám kifejezetten sérelmezte a Panaszos által vélelmezett visszaélésszerű, összetéveszthető használatot.

 

A TT azzal a kifejezett tájékoztatással foglal állást a domain név Panaszolt részére történő delegálása mellett, hogy jelen esetben a névválasztást vizsgálta, és különös tekintettel azt, hogy a két domain név kiejtve összetéveszthető-e. A használat módját nem állt módjában és hatásköre sem volt vizsgálni. Ha a Panaszolt a delegálást követően olyan tartalmat helyez el a honlapján, amely utal a Panaszos tevékenységére, abban az esetben a domain használat jogellenessé válhat és az a delegálás visszavonásához vezethet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán teljes terjedelmében közzétételre kerül.