27 bíró ismételt kinevezésére került sor 2012. február 4. napjáig. A bírák jogállásról szóló törvény rendelkezik úgy, hogy az újabb kinevezés csak a munkaügyi jogvita alapján történhet meg.

A kinevezési javaslatokat az OBH elnöke soron kívül terjeszti elő a munkaügyi perekben hozott jogerős ítéletek és a bírósági elnökök indítványa szerint. A bírók a korábbi szolgálati helyükön és beosztásukban folytathatják tovább az ítélkezési tevékenységüket. A beosztásról a bíróságok elnökei intézkednek. Minden visszatérő bírónak van helye a szervezetben. Az ismételten kinevezett birók a munkájukkal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az ítélkezés időszerűsége tovább javuljon.

A 2012. évben a 2996 fős bírói karból 231 bíró szolgálati jogviszonya szűnt meg a 62. életévük betöltésére figyelemmel. Közülük 184 bíró már a nyugdíjának a folyósítása mellett dolgozott.

A felmentettek között 57 vezetői tisztséget (pl. városi bírósági elnök, kollégiumvezető) betöltő személy volt. A nyugdíjazás ennek a vezetői körnek (373 fő) a 15%-át érintette. A vezetői tisztségekre pályázókat a bírói kar, az összbírói értekezletek, a kollégiumok véleménye alapján nevezhették ki a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek elnökei. Az OBH elnöke az igy megüresedett vezetői tisztségekbe 27 pályázót (ítélőtáblai, törvényszéki elnök, elnökhelyettes, vagy kollégiumvezető) nevezett ki. A pàlyàzók mindegyike elnyerte a bírói kar többsègi tàmogatàsàt a titkos szavazàsokon. A pályaművek és a meghallgatási jegyzőkönyvek a bíróságok központi honlapján a http://www.birosag.hu/szakmai/palyazatok cím alatt elolvashatóak.

Az Alkotmánybíróság határozatát követően 165 bíró fordult keresettel a húsz – az ország különféle pontjain működő – munkaügyi bírósághoz. A beadványokban különféle jogi megokolással, különféle kérelmeket terjesztettek elő. Ennek megfelelően a bírósági eljárások is különféleképpen folynak, és ott az ügy érdemét illetően is elérő döntéseket hoznak.

Az OBH a kezdetektől fogva nem terjeszt elő fellebbezést a jogellenességet megállapító és a bírói tisztségbe való visszahelyezést elrendelő itéletekkel szemben. A bíróságok eddig 139 ítéletet kézbesítettek. Az első fokon jogerősen befejezett ügyek száma 48. Néhány ügyben a bírók nem kérték a bírói tisztségükbe való visszahelyezésüket.

A parlament elé terjesztett T/9598. számú törvényjavaslat választási lehetőséget ad az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve a nyugellátásban részesülő bíróknak. Ez a választási lehetőség a pert nem indító bírókat is megilleti. E szerint folytathatják az ítélkezési tevékenységet a nyugellátás szünetelés mellett, vagy rendelkezési állományba kerülhetnek. Utóbbi esetben három évente két évre – hozzájárulásukkal akár hosszabb időre – ítélkezési, bírósági közvetítői tevékenységre, vagy központi igazgatási feladatra beoszthatóak. Ezt a beosztást a bíró, a bíróság elnöke vagy az OBH elnöke kezdeményezheti. A harmadik lehetőség az átalány-kártérítésre vonatkozó igény, amely jellemzően valamennyi foglalkoztatási jogviszonyban megilleti a jogellenes megszüntetéssel érintett dolgozókat.

Az OBH indítványozza a tanácselnöki beosztásba helyezés törvényi biztosítását.