A pedagógusoknak az adott év március 31-ig kell jelentkezniük az intézményvezetőnél a minősítő vizsgára, megjelölve az elérni kívánt fokozatot, a kérelmeket a kormányhivatal ellenőrzi és április 30-ig hagyja jóvá – a többi között ezt tartalmazza a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtását rögzítő kormányrendelet módosításának tervezete.

A kormany.hu oldalon közzétett tervezet szerint a miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozóan a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások keretszámait, azok szervezésének központi szabályait és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.

Rögzítenék, hogy a miniszter a minősítési keretszámot a pedagógusminősítő vizsgák és eljárások lebonyolításához rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a központi költségvetési keret figyelembevételével határozza meg.

A pedagógus – figyelembe véve a meghatározott feltételeket – az adott év március 31-éig jelentkezik az intézményvezetőnél, megjelölve az elérni kívánt fokozatot. Az intézményvezető a pedagógus jelentkezését április 10-éig rögzíti az Oktatási Hivatal (OH) által működtetett informatikai rendszerben, amely a jelentkezéshez való hozzáférést a kormányhivatal számára lehetővé teszi. Az intézményvezető a pedagógusminősítő vizsgára, eljárásra való jelentkezés rögzítését nem tagadhatja meg.

A beérkezett jelentkezéseket a kormányhivatal ellenőrzi, és az adott év április 30-áig jóváhagyja. A miniszter az OH javaslata alapján elkészített minősítési tervben minden év május 20-áig dönt a tárgyévet követő évben minősítő vizsgán, eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a döntésről a legkésőbb minden év május 31-éig az OH által működtetett informatikai rendszer útján értesíti a pedagógust és az intézményvezetőt.

Díjköteles minősítő vizsga, eljárás esetén a pedagógus díjfizetési kötelezettségét az értesítést követő tizenöt napon belül teljesíti a javaslat szerint. A díjfizetés elmulasztása esetén a jelentkezés érvénytelen, és a kormányhivatal törli a jelentkezést a minősítési tervből.

A kormányhivatal az adott év szeptember 30-áig kijelöli a minősítési tervben szereplő pedagógusok vizsgájának, eljárásának időpontját, a minősítő bizottság elnökét és szakértő tagját, majd erről az OH által működtetett informatikai rendszer útján értesíti az érintett pedagógust és szakértőket, valamint az érintett intézmények vezetőit.

Ha a pedagógus neki fel nem róható okból nem tud részt venni a minősítő vizsgán, minősítési eljárásban, a kormányhivatal új időpontot jelöl ki a számára.

A mesterpedagógus vagy kutatótanár fokozat elérésére vonatkozó eljárásban a pedagógus a portfólióvédés alkalmával bemutatja saját önértékelését, és válaszol a bizottság tagjainak kérdéseire. Ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a minősítő bizottság a pedagógusnak legalább egy foglalkozását meglátogatja, azt szakmai megbeszélés követi.

A tanár minősítési eljárása esetén a bizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt tanárnak a megjelölt tárgy tanítására jogosító szakképzettségével – olvasható a tervezetben.