Újabb felsőoktatási intézmények ellenőrzéséről szóló jelentéseket tett közzé az Állami Számvevőszék honlapján. Az egyetemek és főiskolák gazdálkodását, működését értékelő jelentéseit az ÁSZ ütemezetten hozza nyilvánosságra, most a győri Széchenyi István Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem ellenőrzése zárult le. Az ÁSZ az összes állami és egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény gazdálkodását értékeli, ez lehetőséget teremt majd az ágazati holisztikus értékelésre.

Az összes állami és egyházi fenntartású felsőoktatási intézményt érintő, 2009 és 2012 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy szabályos volt-e az intézmények pénzügyi és vagyongazdálkodása, a jogszabályi előírásoknak megfelelően működött-e belső kontrollrendszerük, az illetékes minisztérium szabályszerűen gyakorolta-e fenntartói és ágazati irányítói jogosultságait. Az ÁSZ a jelentéseket ütemezetten hozza nyilvánosságra.

A Miskolci Egyetem gazdálkodásának és működésének ellenőrzéséről

A Miskolci Egyetem 2009-2012 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzése során az Állami Számvevőszék megállapította, hogy az intézmény belső kontrollrendszere részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A kontrollok nem megfelelő kialakítása és működtetése a pénzügyi és vagyongazdálkodás területén szabálytalanságokat okozott.

A Miskolci Egyetemen 2009 és 2012 között műszaki, gépészmérnöki, informatikai, állam- és jogtudományi, gazdaságtudományi, bölcsésztudományi, egészségügyi valamint zeneművészeti képzés folyt. Az intézmény 2012-ben 12 278 hallgatót oktatott, 2009 és 2012 között hallgatói létszáma 11,9%-kal esett vissza.

A Miskolci Egyetem kiadásainak összege az ellenőrzött időszakban 57,1 milliárd Ft volt, ehhez 28,3 milliárd Ft költségvetési támogatást kapott. Az egyetem jelentős beruházásokat és felújításokat hajtott végre, vagyona négy év alatt 50,6%-kal gyarapodott. A kiadások az ellenőrzött időszakban 7,8%-kal, a bevételek 2,7%-kal emelkedtek. A bevételeken belül a költségvetési támogatás 24,0%-os csökkenését a saját bevételek 24,5%-os növekedése, valamint az előző évek előirányzat maradványainak felhasználása ellensúlyozta. Az egyetem pénzügyi pozíciója romlott, eladósodási és likviditási mutatói is kedvezőtlenül változtak.

A pénzügyi gazdálkodás területén az ellenőrzött időszakban nem volt szabályszerű a megbízási díjak kifizetése, a dologi és a felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználása, továbbá a működési bevételek beszedése. Az ellenőrzés a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások teljesítésénél, az intézményi térítési díjak, költségtérítések elszámolásánál, a felhalmozási bevételeknél, valamint a hazai forrásból finanszírozott projektek elszámolásánál tárt fel kockázatot. A hallgatói költségtérítéseket nem a Kincstárnál vezetett számlán kezelték.

Az egyetem a vagyonelemek kimutatása során – egyes mérlegtételek bemutatása kivételével – betartotta a jogszabályokban és a belső szabályozásokban előírtakat.

A jelentés megállapításai alapján, a feltárt hiányosságok kijavítása érdekében az ÁSZ az emberi erőforrások miniszterének és az intézmény rektorának fogalmazott meg javaslatokat, amelyek alapján intézkedési tervet kell készíteni. Az intézkedések végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti.

A Széchenyi István Egyetem gazdálkodásának és működésének ellenőrzéséről

A győri Széchenyi István Egyetem 2009-2012 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzése során az Állami Számvevőszék megállapította, hogy az egyetem megőrizte fizetőképességét, likviditása folyamatosan biztosított volt. Az ellenőrzés az egyetem pénzügyi gazdálkodása és vagyongazdálkodása területén egyaránt állapított meg szabálytalanságokat. A gazdálkodási jogkörökhöz kapcsolódó belső kontrollok nem minden esetben működtek.

Az egyetemnél 2009 és 2012 között a műszaki, a jogtudományi és a gazdaságtudományi karok mellett doktori iskolák, tudományos kutatási és fejlesztési központok, területi közszolgálati képzőközpont, illetve ezek mellett egyéb szolgáltatásokat ellátó szervezeti egységek működtek. Az intézmény az ellenőrzött időszakban több mint 17 milliárd Ft költségvetési támogatásból gazdálkodhatott, ezalatt a teljes kiadási főösszege közel 41 milliárd Ft-ot tett ki. Az egyetem költségvetési támogatása 14,7%-kal csökkent. A hallgatói létszám – a felsőoktatás átlagosan 8,1%-os létszámcsökkenésével ellentétben – 3,1%-kal nőtt.

Az intézmény belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése összességében nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése nem volt alkalmas az ellenőrzött időszakban a pénzügyi és vagyongazdálkodás, valamint a feladatellátás szempontjából releváns kockázatok teljes körű felmérésére és értékelésére. Az ÁSZ az egyetem pénzügyi gazdálkodása területén is állapított meg szabálytalanságokat. Nem volt szabályszerű a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, a dologi és a felhalmozási kiadások teljesítése, valamint a működési bevételek beszedése. A hallgatói költségtérítéseket nem a Kincstárnál vezetett számlán kezelték. Egy esetben közbeszerzési értékhatárt meghaladó nagyságrendű szolgáltatásra közbeszerzési eljárást mellőzve kötöttek szerződést.

Az egyetem vagyongazdálkodása, vagyonelemeinek kimutatása során több esetben eltért a jogszabályban, belső szabályzatban előírtaktól. A számvevők a mérlegtételek tartalmát, besorolását és értékelését érintő hiányosságokat állapítottak meg.

A jelentés megállapításai alapján az ÁSZ az intézmény rektorának, valamint a felsőoktatásért felelős miniszternek fogalmazott meg javaslatokat, amelyek alapján intézkedési tervet kell készíteniük. Ennek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti.

Gazdálkodási hibák a Magyar Táncművészeti Főiskolánál és az egri Eszterházy Károly Főiskolánál

Gazdálkodási hibákat talált az ÁSZ a Magyar Táncművészeti Főiskolánál és az egri Eszterházy Károly Főiskolánál, az intézmények 2009 és 2012 közötti működését vizsgálva.

Az egri Eszterházy Károly Főiskolán elvégzett vizsgálatban hiányosságokat tártak fel a pénzügyi gazdálkodásban: a személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzatainak felhasználása, a működési és felhalmozási bevételek beszedése nem volt szabályszerű, a hallgatói költségtérítéseket nem a kincstárnál vezetett számlán kezelték.

Az ÁSZ a megbízási díjak és a felhalmozási kiadások elszámolásában is tárt fel hiányosságokat.

A Magyar Táncművészeti Főiskola esetében az ÁSZ megállapította: a pénzügyi egyensúly az ellenőrzött években biztosított volt, kincstári biztost, illetve költségvetési felügyelőt nem kellett kirendelni. A főiskola pénzügyi gazdálkodása azonban összességében nem felelt meg a jogszabályokban és a belső szabályozásokban előírtaknak, az intézmény vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű.

Egyebek mellett szabálytalan volt a személyi juttatások, a dologi és felhalmozási kiadások előirányzatainak felhasználása, a megbízási díjak kifizetése, a működési és felhalmozási bevételek beszedése.

A jelentések megállapításai alapján az ÁSZ az intézmények vezetőinek, valamint a felsőoktatásért felelős miniszternek fogalmazott meg javaslatokat, amelyek alapján intézkedési tervet kell készíteniük. Ezek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti.

Kapcsolódó cikk:

Szabálytalanul gazdálkodó felsőoktatási intézmények – Az Állami Számvevőszék vizsgálati eredményei