Ellentétes az uniós joggal az Asztúriai Hercegség azon törvénye, amely a helyi rendőrség rendőrei esetében a felvételi felső korhatárt 30 évben rögzíti. Ez a korhatár ugyanis indokolatlan hátrányos megkülönböztetést képez – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C416/13. sz. ügyben hozott ítélet - Vital Pérez kontra Ayuntamiento de Oviedo

Az egyik uniós irányelv [1] a hátrányos megkülönböztetés különféle fajtái elleni küzdelem céljából létrehozza a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános keretét. Ez az irányelv tiltja a foglalkoztatás területén – többek között – az életkoron alapuló valamennyi közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést.

M. Vital Pérez azt kifogásolja, hogy az Ayuntamiento de Oviedo (oviedói [Spanyolország] önkormányzat) jóváhagyta a helyi rendőrség tizenöt rendőri álláshelyének betöltésére irányuló pályázati felhívásban szereplő különös feltételeket. Ez a felhívás egyebek mellett azt írja elő, hogy a jelentkezők nem lehetnek 30 évnél idősebbek. M. Vital Pérez szerint ez a követelmény sérti azon alapvető jogát, hogy egyenlő feltételek mellett férjen hozzá a közjogi tisztségekhez. Az oviedói önkormányzat azzal érvel, hogy a pályázati felhívás megfelel az Asztúriai Hercegség hatályos törvényének, valamint hogy a Bíróság – egy, a németországbeli középszintű tűzoltástechnikai szolgálatba való felvételre vonatkozó hasonló ügyben – hozott már kedvező döntést egy ehhez hasonló korhatárral kapcsolatban. [2]

A Juzgado ContenciosoAdministrativo n°4 de Oviedo (oviedói 4. sz. közigazgatási bíróság, Spanyolország) arra kíván választ kapni a Bíróságtól, hogy az irányelv megengedie azt, hogy a tagállam regionális törvényének megfelelő, önkormányzati pályázati felhívás a helyi rendőrség rendőri álláshelyének betöltése tekintetében 30 évben rögzítse a felső korhatárt.

Ítéletében a Bíróság megállapítja, hogy ellentétes az irányelvvel az Asztúriai Hercegség törvényéhez hasonló azon nemzeti szabályozás, amely a helyi rendőrség rendőreinek esetében a felvételi felső korhatárt 30 évben rögzíti.

A Bíróság jelzi, hogy az Asztúriai Hercegség törvénye minden bizonnyal közvetlenül az életkoron alapuló eltérő bánásmódot vezet be: ez a törvény azt a hatást váltja ki, hogy hasonló helyzetekben bizonyos személyek pusztán azon az alapon részesülnek más személyekhez képest kedvezőtlenebb bánásmódban, hogy már elmúltak 30 évesek.

A Bíróság elismeri, hogy a helyi rendőrség rendőrei által elvégzett bizonyos feladatok (jelesül a személy és vagyonvédelem, a bűncselekményt elkövető személyek letartóztatása és fogvatartása, valamint a járőrözés) jellege sajátos fizikai alkalmasságot igényelhet. A Bíróság vélekedése szerint azonban semmi nem bizonyítja azt, hogy a helyi rendőrség rendőri feladatának ellátásához megkövetelt különleges fizikai képességek szükségszerűen egy meghatározott korcsoporthoz köthetők, valamint hogy ezek a képességek nem találhatók meg azoknál, akik már betöltöttek egy bizonyos életkort. Következésképpen semmi nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy a helyi rendőri állomány működőképességének és megfelelő működésének garantálására irányuló jogszerű célkitűzés olyan meghatározott életkorstruktúrát követel meg az állomány tagjai tekintetében, amely ily módon megkívánja, hogy kizárólag 30 év alatti rendőröket vegyenek fel. Ebből következően, az Asztúriai Hercegség törvényében meghatározott korhatár aránytalan követelményt képez.

A Bíróság hangsúlyozza, hogy maguknak a szóban forgó pályázati felhívás rendelkezéseinek értelmében a helyi rendőrség rendőri álláshelyeire pályázó személyeknek különös állóképességi vizsgát kell teljesíteniük. A nemzeti bíróság szerint ez az állóképességi vizsga – szigorú és szűrő jellege miatt – a felső korhatár meghatározásánál kevésbé korlátozó módon teszi lehetővé annak biztosítását, hogy a helyi rendőrség rendőrei rendelkezzenek a hivatásuk gyakorlásához szükséges, kiemelkedően jó fizikai állapottal.

A Bíróság egyebekben úgy véli, hogy az elé terjesztett iratok alapján egyáltalán nem lehet megállapítani azt, hogy a felvételi korhatár megfelelő és szükséges a következő két szociálpolitikai célkitűzésre tekintettel: i. annak biztosítása, hogy a rendőrök rendelkezzenek az érintett álláshely tekintetében megkövetelt képzéssel (az Asztúriai Hercegség törvénye nem határozza meg annak a képzésnek a sajátosságait, amelyet az oviedói önkormányzat által jóváhagyott felhívásra jelentkező sikeres pályázóknak teljesíteniük kell), és ii. a rendőrök számára ésszerű foglalkoztatási időszak biztosítása a nyugdíjba vonulás előtt (a helyi rendőrség rendőrei esetében a nyugdíjkorhatárt 65 évben határozták meg).


[1] A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27‐i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.).

[2] A Bíróság 2010. január 12‐i Wolf‐ítélete (C 229/08. sz. ügy).