Október 4-ig várja a véleményeket a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) a pedagógusok etikai kódexéhez, amelynek tervezetét a héten fogadták el – közölte Horváth Péter elnök. A tervezet szerint a pedagógusok munkájának pártatlannak és előítélet-mentesnek kell lennie.

Az NPK elnöke közleményében felidézte: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény rendelkezik arról, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar megalkotja az etikai kódexet. A kar országos elnöksége augusztus 3-án elfogadta a tervezetet.

A 26 oldalas dokumentum – amelyet a kar honlapján tettek közzé – egyebek mellett rögzíti: a pedagógus sem a tetteivel, sem a nyilatkozataival nem csorbítja intézménye és hivatása jó hírét, annak öregbítésére törekszik, az intézmény előírásain túl munkája során külső megjelenésével is kifejezi hivatása rangját, tartózkodik a szélsőséges vagy a környezetéből megbotránkozást keltő megnyilvánulásoktól. Gondosan kerüli a szenvedélybetegségek kialakulását, ennek veszélye esetén azonnal megfelelő segítséget kér. 

Hozzátették, a pedagógus a környezettudatos életvitelt, a természet védelmét, az élet tiszteletét képviseli, mindenkor példát mutat a nemzeti jelképek megbecsülésében, a nemzeti ünnepek és a mindezek által jelképezett értékek tiszteletben tartásában, küzd az elszürkülés, az üres, rutinból végzett munka és a kiégés ellen.

Kitértek a tervezetben arra is, hogy a pedagógusnak – mint minden embernek – elidegeníthetetlen joga van olyan közéleti és magánérdekű tevékenységekhez, amelynek során nem pedagógusként jelenik meg a nyilvánosság, a nevelő-oktató munkájával érintett közösség előtt. Ennek során magánérdekű tevékenységét soha nem helyezi a közérdek fölé, politikai szerepvállalásait időben és térben határozottan elkülöníti nevelő-oktató munkájától, az intézményen kívüli tisztségeit, megbízatásait (például önkormányzati képviselő) nem használja az intézmény befolyásolására vagy saját előmenetelének támogatására.

Rögzítenék, hogy a pedagógus a magánéleti vagy a közéleti problémáit ne vigye be neveltjei, tanítványai közé. A neveltjei, tanítványai magánéletét tartsa tiszteletben, velük intim testi, lelki kapcsolatot ne létesítsen. A pedagógus a saját tanítványait vagy az intézmény növendékeit magáncéllal munkavégzésre ne késztesse – olvasható az anyagban.

A kódexben szerepelne, hogy a pedagógus saját vagy közeli rokonainak gyermekét intézményes keretben – lehetőség szerint – ne tanítsa. Ha ez az adott körülmények folytán elkerülhetetlen, őket a többi diákkal azonos bánásmódban részesítse, és semmiféle jogtalan előnyhöz ne juttassa. A pedagógus a tanítványait következetesen és igazságosan értékelje. Az értékelés sohasem lehet a megtorlás vagy a fegyelmezés eszköze. A pedagógus törekvéseinek, céljainak elérésére semmiféle erőszakot ne alkalmazzon még közvetve vagy erre utaló magatartás formájában sem – írták.

Az is olvasható a tervezetben, hogy a pedagógus kommunikációja legyen érthető, választékos, pontos, igényességében példamutató: beszédéből komolyság, megbízhatóság és törődés érződjön ki. Tanítványai előtt soha ne szóljon illetlenül, ne használjon félreértelmezhető kifejezéséket, és a szülőket tekintse partnernek.

Az anyag tartalmazza továbbá, kiemelt hangsúlyt helyeznek arra, hogy a pedagógusok személyes jó példával járjanak elöl, munkájuk során a gyermekek, a tanulók, a kollégák, a szülők, a fenntartó és a működtető, valamint a szakmai és érdek-képviseleti szervezetek jogainak és jogos érdekeinek tekintetében pártatlanul járnak el, azaz sem személyes, sem politikai rokonszenvek vagy ellenszenvek, sem személyes érdekek nem tántorítják el őket a jogszabályi és morális követelményeknek megfelelő munkavégzéstől.

Kitértek arra, hogy a pedagógusok a nevelési-oktatási feladatokat a gyermekekkel, a tanulókkal, a kollégákkal, a szülőkkel, a fenntartóval és a működtetővel, valamint az érdek-képviseleti és szakmai szervezetekkel szemben előítéletektől mentesen teljesítik.

A kar alapszabálya szerint a megalkotandó kódex tervezetét az NPK bármely tagja két hónappal annak megszavazása előtt megismerheti, és módosító indítványokat nyújthat be. Az indítványok megtárgyalása után a kódex végleges változatát az országos küldöttgyűlés hagyja jóvá.

A kódex érvényessége kiterjed minden – a nemzeti köznevelési törvény hatálya alá tartozó – olyan pedagógusra, akit a települési önkormányzatok vagy az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben pedagógus munkakörbe történő kinevezéssel foglalkoztatnak. A kódex tartalmazza egy esetleges etikai eljárás szabályozását is.

A megbízási szerződés alapján óraadóként dolgozók számára a kódexben foglaltak ajánlásként szerepelnek.

A véleményeket október 4-ig várják, az országos elnökség minden pedagógust arra kér, véleményével, javaslataival segítse elő, hogy a pedagógustársadalom számára egy alkalmas, a mindennapi életben jól használható kódex jöjjön létre.