2018. január 1. napján hatályba lépett az új polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.), valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.). –
Hogyan indíthatnak keresetet és miként kérhetnek költségmentességet a jogi képviselő nélkül eljáró felek? Hol érhető el a költségjegyzék nyomtatvány? – Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

Keresetlevél formanyomtatványok

Az új Pp. előírja, hogy a 2018. január 1-jén vagy azt követően indult ügyekben a jogi képviselő nélkül eljáró felek a járásbíróságok hatáskörébe tartozó perekben a keresetlevelet, az írásbeli ellenkérelmet, a viszontkereset-levelet, a beszámítást tartalmazó iratot, valamint a keresetet tartalmazó iratot kizárólag jogszabályban meghatározott nyomtatványokon terjeszthetik elő.

A Kp. pedig lehetővé teszi a jogi képviselő nélkül eljáró feleknek, hogy ezen időponttól kezdődően a közigazgatási perekben és mulasztási perekben is nyomtatványon terjeszthessék elő keresetlevelüket.

Ezen nyomtatványokat a 21/2017. (XII.22.) IM rendelet tartalmazza. Az Országos Bírósági Hivatal az IM rendeletben meghatározott nyomtatványokat a http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok oldalon letölthető formában tette közzé.

Költségmentességi nyomtatvány

Az új Pp-hez kapcsolódóan 2018. január 1. napjától változnak a perköltség viselésére és a költségkedvezményekrevonatkozó szabályok is.

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 26/2017.(XII.27.) IM rendelet szerint az engedélyezés feltételeit a 2018. január 1-jén vagy azt követően indult ügyekben a rendeletben meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell igazolni. A rendeletnek megfelelően a nyomtatványt az Országos Bírósági Hivatal rendszeresítette, és azt az alábbi oldalon letölthető formában tette közzé:

A nyomtatvány ITT elérhető

A felek a papír alapú nyomtatványt díjmentesen a bíróságok tájékoztató irodájában is átvehetik.

Költségjegyzék nyomtatvány

Az új Pp. alapján a jogi képviselővel eljáró felek perköltségüket kizárólag jogszabályban meghatározott költségjegyzék előterjesztése útján számíthatják fel. A 2018. január 1. napjától hatályba lépő, a perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről szóló 31/2017.(XII.27.) IM rendelet ehhez kapcsolódóan teremti meg a felszámításra szolgáló írásbeli nyilatkozat, a fél által vezetett költségjegyzék részletes szabályait.

Ezt a költségjegyzéket egy egységesített formájú nyomtatványon kell vezetni. A nyomtatványt a rendelet mellékletében meghatározott adattartalommal az OBH rendszeresítette, és azt az alábbi oldalon letölthető formában tette közzé:

A nyomtatvány ITT elérhető.