A közérdekű adatok megismerésére vonatkozóan eltérő rendelkezések léptek életbe a járványhelyzetre való tekintettel, amelyek május 5-től a veszélyhelyzet fennállásáig hatályosak. De vajon mi volt a módosító rendelkezések indoka?

A veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet egy sor adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint közérdekű adatok megismerésére vonatkozó törvényi rendelkezést módosított. A május 5-től hatályos kormányrendeletben foglalt változások a (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) cikkeit, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) számos rendelkezését érintették. A módosítások javarészt a határidők meghosszabbítását szolgálták, melynek következtében a közfeladatot ellátó szervnek gyakorlatilag háromszor annyi ideje áll rendelkezésre a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igény teljesítésére.

A rendelet értelmében az Infotv. 28. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban nem lehet benyújtani, valamint az  Infotv. 30.  § (2)  bekezdésétől eltérően az  adatigénylés csak akkor teljesíthető az  igénylő által kívánt formában, ha az  egyébként nem jár az  igénylőnek az  Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv előtti személyes megjelenésével. A  közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az  Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az  igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az  igénynek az  jogszabályban megjelölt határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. A határidő egy alkalommal 45 nappal meghosszabbítható, ha az igénynek a jogszabályban megjelölt határidőben való teljesítése az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szervnek a  veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is veszélyeztetné. A határidők meghosszabbításáról az igénylőt az Infotv.-ben megjelölt határidő leteltét megelőzően tájékoztatni kell. A rendeletből kitűnik, hogy a módosító rendelkezéseket a rendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényekre is alkalmazni kell.

Mit is jelent a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog?

Az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése mindenki számára biztosítja a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapvető jogot. A sarkalatos jogszabályi rendelkezések alapján a közérdekű adatok nyilvánosak, azok bárki számára megismerhetőek és szabadon terjeszthetőek. Az információszabadságot biztosító törvényi rendelkezések célja, hogy mind a közügyek átláthatóságát, mind a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerését és az azok terjesztéséhez fűződő jogok érvényesülését szolgálják.

De vajon mi indokolta a módosító rendelkezések életbe léptetését?

A pandémia okozta, határozatlan időre kihirdetett veszélyhelyzet jelentős többletkötelezettséget ró a hatósági tevékenységek ellátását biztosító közfeladatot ellátó szervekre, így a veszélyhelyzettel összefüggésben keletkezett többletfeladataik ellátását, a jelentős számban érkezett – közérdekű adatok megismerésére irányuló – megkeresések jogszabályban meghatározott határidőn belüli teljesítése veszélyeztetnék. Mindezek orvoslása érdekében a jelenlegi helyzetre való tekintettel döntött a Kormány a közérdekű adatok megismerésének teljesítésére nyitva álló határidők hosszabbításáról.