Az a jogértelmezés és jogalkalmazási gyakorlat fogadható el alkotmányosnak, amely nem zárja ki a bejegyzett élettársakat a közeli hozzátartozók köréből – szögezi le az Alkotmánybíróság II/1011/2013. számú, utólagos normakontroll iránti indítványt elutasító határozatában.

Az Alkotmánybíróság elutasította a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) értelmező rendelkezései közül a „közeli hozzátartozó” fogalma alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt.

Az indítványozó alapvető jogok biztosa absztrakt utólagos normakontroll-eljárás keretében fordult az Alkotmánybírósághoz, és indítványában kifejtette, hogy álláspontja szerint a Ptk. közeli hozzátartozó fogalma a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők jogainak alkotmányos védelme nyomán sérti az emberi méltósághoz való jogot és a magánszférához való jogot, mivel a meghatározás önkényes különbségtételt valósít meg a bejegyzett élettársi kapcsolatban és az élettársi kapcsolatban élő személyek között.

Határozatában az Alkotmánybíróság az alapjogi teszt alkalmazásakor az azonos nemű bejegyzett élettársakat (az indítványban foglaltakkal ellentétben) a házasságban élő különnemű házastársakkal sorolta homogén csoportba. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a törvényben megfogalmazott közeli hozzátartozói definíció világos, érthető, tételes felsorolást tartalmaz, megfogalmazása nem értelmezhetetlen, nem túlzottan általános; az együttes alkalmazása a bejegyzett élettársakról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseivel mind a jogalkalmazók, mind a bejegyzett élettársak számára egyértelmű és kiszámítható jogi helyzetet teremt. A jogalkotó álláspontja és szándéka egyértelmű: ha egy jogszabály a házasságról vagy a házastársakról rendelkezik, azt (a bejegyzett élettársakról szóló törvényben megjelölt kivételektől eltekintve) a bejegyzett élettársi kapcsolatra, és magukra a bejegyzett élettársakra is megfelelően alkalmazni kell.

Az Alkotmánybíróság határozatában elvi tételként rögzítette, hogy a jogalkotó kinyilvánított szándéka a bejegyzett élettársaknak a házastársakkal ugyan nem azonos, de bizonyos tekintetben hasonló helyzetben való kezelése, ezért az a jogértelmezés és jogalkalmazási gyakorlat fogadható el alkotmányosnak, amely nem zárja ki a bejegyzett élettársakat a közeli hozzátartozók köréből. Az Alkotmánybíróság így megállapította, hogy a kifogásolt definíciónak az Alaptörvénnyel összhangban álló értelmezése egyértelműen levezethető, a jogbiztonság követelményét nem sérti, ezért az indítványt elutasította.