A banktitok törvényi fogalmából megállapítható, hogy a banktitok és az üzleti titok eltérő titokfajták – szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1002/2013. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában. 

Az Alkotmánybíróság elutasította a Fővárosi Ítélőtábla támadott ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó közérdekű adatok kiadása iránt kérelmet nyújtott be a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-hez (MFB), amely az adatszolgáltatást banktitokra hivatkozással megtagadta. Az indítványozó ezt követően bírósághoz fordult. A bíróság első- és másodfokon is elutasította a keresetét.

Az indítványozó álláspontja szerint az ítéletek megsértették a közérdekű adatok megismeréséhez való jogát, ugyanis nézete szerint a banktitkot az üzleti titok egyik speciális esetének kellene tekinteni, amelynek megismerhetőségét biztosítani kell.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a banktitok törvényi fogalmából megállapítható, hogy a banktitok és az üzleti titok eltérő titokfajták.

A banktitok lényegében a bankkal szerződést kötő ügyfeleket védi, míg az üzleti titok, amely egy szervezet (a jelen esetben: bank) tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokra vonatkozik, annak piaci helyzete védelmével és működésével van összefüggésben.

E szempontokra is figyelemmel

az üzleti titokra vonatkozó szabályokat nem lehet automatikusan kiterjeszteni a banktitokra.

A korábban hatályos hitelintézeti törvény a jelenleg hatályos szabályozással egyezően kizárólag az üzleti titok körében rendelkezik úgy, hogy „[n]em lehet üzleti titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség esetén.” Ilyen rendelkezést a szabályozás a banktitokkal összefüggésben nem tartalmaz.

Ezekre tekintettel az alkotmányjogi panasszal támadott bírói döntést meghozó bíróságoknak nem volt mérlegelési lehetősége abban a kérdésben, hogy a banktitoknak minősülő adatok kiadására kötelezze az MFB-t. Az Alkotmánybíróság ezért a támadott ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasította.