Az NHH Tanácsa megbírságolta az Invitelt

2005.03.30. NHH

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (NHHT) az Invitel Távközlési Szolgáltató Rt. által 2004. december 23-án jóváhagyásra benyújtott, elkülönítetten vezetett számviteli kimutatást nem hagyta jóvá és a társaságot a számviteli szétválasztásra vonatkozó kötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt 29 millió forint bírsággal sújtotta.

Az elektronikus hírközlési törvény szerint a kötelezettség nem megfelelő teljesítése esetén az NHH Tanácsának bírságot kell kiszabnia, az NHHT-nek mérlegelési lehetősége csak a bírság mértékét tekintve van.

A bírság legmagasabb értéke az érintett szolgáltató előző üzleti évi – jelen esetben 2003-as – nettó árbevételének 0,5 százaléka lehet.

Az Invitelnek a bírságot a határozat kézbesítését követő 15 napon belül kell befizetnie az NHH Magyar Államkincstárnál vezetett, előirányzat-felhasználási keretszámlájára.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálatát a határozat kézbesítését követő 15 napon belül, keresettel, a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A kereset benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.
A bírság kiszabása mellett a Tanács kötelezte az Invitelt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül új tervezetet terjesszen elő. A Tanács egyben felhívta a szolgáltató figyelmét arra, hogy a kötelezettség késedelmes vagy nem megfelelő teljesítése esetén újabb bírságot szab ki, amelynek mértéke a szolgáltató előző üzleti évi nettó árbevételének 0,5%-a lehet, továbbá a tanácsnak ismételt jogsértés esetén a jogsértő szervezet vezető tisztségviselőjét 50 ezer forinttól 3 millió forintig terjedő bírsággal kell sújtania.

Az Invitel a számviteli szétválasztásról szóló kimutatást első ízben, az előírt határidőben, 2004. június 18-án nyújtotta be a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsához. Az NHHT – a hiánypótlás és konzultáció után – 2004. novemberi 22-i határozatában a kimutatást nem hagyta jóvá, egyben előírta, hogy az Invitel a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül új kimutatást terjesszen elő.

Decemberben az Invitel az eszközátértékelési modell kivételével benyújtotta átdolgozott kimutatását, az eszközátértékelési modell átdolgozásához pedig 2 hónapos határidő hosszabbítást kért. A határidő meghosszabbítására azonban a Tanácsnak nem volt törvényes lehetősége.

A Tanács 2005. február 7-én értesítette az Invitelt, hogy a tárgyi eljárásban az elintézési határidőt – az ügy összetettségére és a döntés megfelelő előkésztésére tekintettel – az Eht. alapján 15 nappal meghosszabbította. Ezt követően a Tanács– az Invitel korábbi kérésére is tekintettel – 2005. február 23-i határidő megadásával hiánypótlásra szólította fel a társaságot.

Az NHHT megállapította, hogy a társaság az első elutasító határozatban megfogalmazott és részletesen kifejtett hibákat nem javította ki teljes körűen, így a Tanács a számviteli szétválasztási kimutatáshoz kapcsolódóan benyújtott költségszámítási módszertant nem találta megfelelőnek.

A költségszámítási módszertan megfelelőségének hiánya kihat a számviteli szétválasztási kimutatás tartalmára is, mivel a módszertan alkalmazásával állnak elő a kimutatásban szereplő értékek. A Tanács a mostani és a novemberi elutasító határozatot megelőző eljárásban többszöri hiánypótlással és személyes szakmai konzultációs lehetőség biztosításával a jogszabályi keretek között lehetővé tette, hogy az Invitel a kimutatását a megfelelő módszerrel és módon készítse el.

Mindezek után a Tanács az Invitel által benyújtott számviteli szétválasztási kimutatást nem hagyta jóvá.

A nem jogkövető magatartás az üzleti életben, a versenytársak és a fogyasztók érdekével szemben jelent veszélyt, így a hatóságnak kötelessége a jogsértőt a további jogsértéstől akár a bírság jelentős mértékű megállapításával is visszatartani. Ezek alapján a piacra gyakorolt hatás kötelező mérlegelési szempontjánál a Tanács az Invitel kötelezettségszegő magatartását a bírság mértékének megállapításánál, mint a szankció összegének növelő tényezőjét vette figyelembe.

  • kapcsolódó anyagok
HÍRKÖZLÉS
NHH