Kidolgozásra került az európai részvényesek jogait egységesítő jogszabálytervezet

2006.01.11. JogiForum.hu

Az Európai Parlament és a Tanács irányelv-tervezetének elfogadása után a tervek szerint 2007 végéig a tagállamok jogrendjének részévé kell tenni azokat a szabályokat, amelyek az európai polgárok számára lehetővé teszik a részvénytulajdonosi jogok határoktól független gyakorlását.

A Bizottság 2003 májusában közzétett akcióterve a társasági jog modernizálását és a vállalatvezetés eszközeinek fejlesztését tűzte ki célul, nyilvános vitája pedig 2003 szeptemberében fejeződött be. A most közzétett, tulajdonosi jogokat érintő szabálytervezet az akcióterv révén megtartott hatodik konzultáció eredménye.

Ha a tervezet elfogadásra kerül, akkor államhatárokra tekintet nélkül lehet majd az Európai Unió területén bejegyzett, részvényét szabályozott piacon forgalmazó társaság által kibocsátott, tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapírhoz fűződő jogokat gyakorolni

Azok az európai állampolgárok, akik egyben egy másik tagállamban bejegyzett gazdasági társaság részvényeinek tulajdonosai is, jelenleg csak nagy nehézségek árán gyakorolhatják a részvénytulajdonosi státuszukból fakadó szavazati jogokat. Az EU ezt felismerve szükségesnek tartja, hogy kidolgozza a részvénytulajdonosi jogok határokon átnyúló gyakorlásának jogi kereteit.

A közös piaci szabályozás tekintetében a 2004/109/EK irányelv 17. szakasza már most is előírja, hogy a taggyűlésekkel kapcsolatban mely dokumentumokat és milyen információkat kell előzetesen közzétenni. Ez azonban csak a részvényt kibocsátó társaság székhelyének országára vonatkozik. A 17. szakasz nem foglalkozik sem a fentiek közzétételének módjával, sem pedig a taggyűlési szavazatok leadásának eljárási rendjével. A szabályozás fejlesztése érdekében szükséges vált továbbá, hogy a részvénytulajdonosok számára lakóhelyüktől függetlenül biztosított legyen – többek között - a taggyűléseken való részvétel joga és a határoktól független szavazati jog.

Az irányelv elrendeli majd, hogy minden taggyűlés előre közzétett időpontban összehívásra kerüljön és a taggyűlés elé terjesztendő minden dokumentum időben hozzáférhető legyen annak érdekében, hogy lakóhelyétől függetlenül minden részvényes megfontolt döntést hozhasson és szavazatát körültekintően adhassa le.

Ezen túlmenően megszűnik minden olyan eddigi eljárás, amely lehetővé tette, hogy bizonyos részvényekhez kötődő jogok „elvesszenek”: olyan jegyzőkönyvi rendszereket kell a társaságoknak kifejleszteni, melyekkel egyedileg beazonosíthatóvá válnak az egyes részvénytulajdonosokat megillető jogosítványok gyakorlásának feltételei.

Ha az irányelv elfogadásra kerül, minden jogi akadály megszűnik a taggyűlések elektronikus lebonyolításának megvalósíthatósága előtt. Ha a részvénykibocsátó úgy dönt, hogy a részvénytulajdonosok számára lehetővé teszi az elektronikus eljárásokat, akkor ez utóbbiak egyszerűbben gyakorolhatják majd az őket megillető tulajdonosi jogokat. Az irányelv azonban nem tartalmaz majd törvényi kötelezettséget az ilyesfajta modern megoldások alkalmazására, tekintettel arra, hogy sokhelyütt még nem állnak rendelkezésére az elektronikus részvételt lehetővé tevő technikai eszközök.

A más tagállamokban található részvényeseket viszont a jövőben kötelezően megilleti az a jog, hogy szavazatukat távollétükben is leadhassák, adott esetben meghatalmazottjuk révén.

  • kapcsolódó anyagok
TÁRSASÁGI JOG