A natgeo.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

2008.09. 3. Jogi Fórum / www.domain.hu

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tanácsadó Testületének állásfoglalása szerint a natgeo.hu domain névre vonatkozó igénylés nem teljesíthető.

A Tanácsadó Testület 10/2008. (VIII. 28.) sz. Állásfoglalása a natgeo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (773/2008. sz. ügy) tárgyában:

A Tanácsadó Testület előtt 773/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. augusztus 28.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes „igen“ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Igénylő natgeo.hu domain névre vonatkozó igénylése nem teljesíthető.

Indokolás:

A natgeo.hu domain név iránt Igénylő 2008. június 12.-én regisztrátora, a GTS-Datanet Távközlési Kft. útján nyújtott be igénylést. A kéthetes várólistán való megjelenés során a domain név igénylés ellen a National Geographic Society (1145 17th Street, N.W., Washington D.C. Egyesült Államok) meghatalmazással igazolt jogi képviselője, az S.B.G&K. Ügyvédi Iroda 2008. június 25-én a Microware Hungary Kft., mint regisztrátor útján kifogást jelentett be. A Kifogásban – a lajstromkivonatok csatolása mellett – előadta, hogy a National Geographic Society – a 9., 16., 18., 25., 28., 38. és 41. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében – 2003. október 31-i elsőbbséggel jogosultja a CTM 003503943 laj­stromszámú közösségi szóvédjegynek, jogosultja továbbá az ugyane védjegycsaládba tartozó National Geographic közösségi szóvédjegynek is. A panaszos a National Geographic védjeggyel számos sajtóterméket forgalmaz, tévécsatornát működtet. A National Geographic védjegy széles körben elterjedt rövidítése a Natgeo megjelölés, amelyről a fogyasztók jelentős része a National Geographic védjegyre és ezen keresztül a panaszosra asszociál: mindezekre tekintettel az említett védjegyek Magyarországon jóhírűnek tekinthetőek.

A natgeo.hu domain név megegyezik Panaszos Natgeo védjegyével, melynek használatára Panaszosnak A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. § (1) bekezdése alapján kizárólagos joga van. A védjegy domainkénti használatára Panaszos az igénylőnek engedélyt nem adott, a domain név az igénylő részére történő esetleges regisztrálása gyaníthatóan védjegybitorlást valósítana meg, ezért Panaszos a tárgybeli igénylést a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 a.) pontjába való ütközés (jogellenesség) miatt nem tartotta teljesíthetőnek.

A TT Titkársága a kifogás megküldésével, regisztrátora útján felkérte igénylőt, hogy a kifogásban foglaltakra nyilatkozzon, e lehetőséggel azonban az igénylő nem élt.

A TT egyetért Panaszos azon, a kifogásban előadott álláspontjával, hogy az igénylő névhasználata az igénylés teljesítése esetén A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvénybe ütköző, jogellenes magatartáshoz vezetne.

A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel; olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

A tárgyi ügyben gyanítható, hogy igénylő a domainként választott megjelölést gazdasági tevékenysége körében, az Interneten keresztül, a széles körű árujegyzékkel összefüggően nyújtott szolgáltatás megnevezésére kívánja felhasználni, ezért a TT az igénylést nem tartja teljesíthetőnek.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

  • kapcsolódó anyagok
DOMAIN-NÉV
VÉDJEGY