TASZ - Új Polgári Törvénykönyv: továbbra is visszás a sajtó helyzete

2008.11. 3. Jogi Fórum / TASZ

Az új Polgári Törvénykönyv kidolgozása során véghezvitt egyeztetési folyamatot példaértékűnek tartja a TASZ. Ugyanakkor a Polgári Törvénykönyvnek a Parlament által tárgyalt egyes szakaszai módosításra szorulnak.

A TASZ aggodalmának ad hangot, hogy a sajtótörvény szabályait nem módosítja a jogalkotó, ezért az új Polgári Törvénykönyv továbbra is egy alapvetően korlátozó szemléletmódú törvényre utal vissza, ami mára már a sajtópiaci és kommunikációs technológiai változások miatt is tarthatatlan. A rossz definíciók miatt a sajtótudósításra vonatkozó rendelkezések, amelyek a felelősség alól mentesítik a sajtorgánumokat, csak a nyomtatott sajtóra, a televízióra és a rádióra vonatkoznak, az internetes sajtóra azonban nem.

A személyhez fűződő jogok védelmére, és azok megsértésre vonatkozó szabályok, valamint a bírói gyakorlat szerint a közszereplők, a közfeladatot ellátók és a közhatalmat gyakorlók helyzete és megítélése ellentmondásos. Sem a jogalkotó, sem a jogalkalmazó nem következetes a különböző típusú szereplők személyiségi jogaival kapcsolatos kérdések esetén: a három kategória gyakran összemosódik, ami jogbizonytalanságot eredményez a TASZ álláspontja szerint. Ezt a hiányosságot a törvényjavaslat sem pótolja. Az új szabályozás nem veszi kellőképpen figyelembe a közszereplők, a közfeladatot ellátók és a közhatalmat gyakorlók bírálhatóságát és kritikatűrő képességük magasabb fokát, ezért a sajtó továbbra is felelőssé tehető a sajtó szándékos vagy súlyosan gondatlan eljárás miatt, így akár egy karikatúra, vagy egy karikírozott leírás miatt is felelősségre vonható. A TASZ álláspontja szerint újra kell gondolni a közszereplők bírálhatóságának kérdéskörét és rendezni kell a közhatalom gyakorlóinak és a közfeladatot ellátók bírálhatóságára vonatkozó kérdéseket is.

A TASZ támogatja a sérelemdíj bevezetését, ugyanakkor fenntartásokat fogalmaz meg a sérelemdíjnak a szerzői jogi jogsértésekkel kapcsolatban történő bevezetése tekintetében. Álláspontja szerint az új Polgári Törvénykönyvnek figyelemmel kell lennie a szerzői jogi védelemmel kapcsolatban arra a tényre, hogy a jogsértések esetén elsődlegesen nem a jogkövetkezmények szigorítása (lásd az Országgyűlés előtt lévő szerzői jogról szóló törvény módosító javaslatát vagy a Büntető Törvénykönyv vonatkozó módosítását) a megfelelő megoldás, hanem az iparági szereplőknek kellene a megváltozott helyzetekhez – különösen az internetes felhasználási módokhoz – igazodó új, elsősorban gazdasági és technikai megoldásokat találniuk.

  • kapcsolódó anyagok
MÉDIAJOG
SAJTÓ
TASZ