Közlönyfigyelő 2011/12

2011.10.14. Jogi Fórum / dr. Horváth Eszter

A Közlönyfigyelő legújabb számában a 2011. szeptember 20. és október 7. közötti időszakot tekintettük át.

 

Törvények a vizsgált időszakban: 

A 108. számú Magyar Közlönyben megjelent törvények nemzetközi szerződések kihirdetéséről, megszűntetéséről rendelkeznek, ezért ezeket itt csak felsoroljuk: 

2011. évi CXVII. törvény A Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

2011. évi CXVIII. törvény A Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint a 29/1974. (VII. 10.) MT rendelet által kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény megszüntetéséről.

2011. évi CXIX. törvény A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével,üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről.

2011. évi CXX. törvény Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

2011. évi CXXI. törvény Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról. A törvény lehetővé teszi, hogy a jelzáloggal biztosított devizahitelek teljes előtörlesztésre kerüljenek, rögzített árfolyamon. A programban résztvevőket mentesíti a személyi jövedelemadó, az ajándékozási, illetve visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség alól. A végtörlesztés forint összegét a törvény a következőképpen határozza meg: svájci frank esetén 180 HUF/CHF, euró esetén 250 HUF/EUR, japán jen esetén 200 HUF/100 JPY árfolyamot alkalmaz. 

2011. évi CXXII. törvény A központi hitelinformációs rendszerről. A jogszabály célja a „hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében.” A hitelbírálat megalapozottságához fűződő érdek miatt a jogszabály a természetes személyek teljes körű hitelnyilvántartására törekszik. A teljes körű lakossági hitelnyilvántartás létrehozásával az ügyfél fizetőképessége áttekinthetőbbé válik. A jogszabály leírja a központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás létrehozásának, illetve a működtetésének engedélyezésére vonatkozó szabályokat. Rendelkezik az adatátadás és adatkezelés szabályairól, valamint az ügyfél védelméről és a jogorvoslati lehetőségekről is. 

2011. évi CXXIII. törvény Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól. A jogszabály célja, hogy rendelkezéseivel az Európai Unió Bírósága C-274/10. számú ítéletében foglaltaknak eleget tegyen.

2011. évi CXXIV. törvény Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról. Az Áht. 10§ (4) jelenleg 45 napban (választási évében 40 nap) határozza meg a fizetési kötelezettséget megállapító, azok körét kiterjesztő vagy mértéküket megemelő törvények kihirdetése és hatálybalépése közötti napok számát. A jelenlegi törvénymódosítás ezt 30 napra változtatja. 

2011. évi CXXV. törvény Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról. A jogszabály jövedéki törvényt valamint a szerencsejátékról szóló törvényt módosítja, a költségvetési bevételek növelése, stabilitása érdekében. A szerencsejátékok esetében a sorsolásos játékok, fogadások és a távjátékok játékadója a tiszta játékbevétel 20%.

2011. évi CXXVI. törvény A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról. A törvény ösztönzi a közszolgáltatási kötelezettséget ellátó távhőszolgáltatókat a ténylegesen primer energia megtakarítással járó, nagy hatásfokú, kapcsolt termelésből való vételezésre. Mivel a távhő árszabályozással kapcsolatos anyagi jogi előírásokat 2011. április 15-i hatállyal az ágazati törvény, (azaz a Tszt.) rendezi, az Ámt. hatálya alá ezen túl a távhőszolgáltatási csatlakozási díj szabályozására terjed ki.

2011. évi CXXVII. törvény Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás kihirdetéséről.

2011. évi CXXVIII. törvény A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. A jogszabály erősíti a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védelmet. E körben szigorítja az engedélyezési eljárásokat, a szankciórendszert (katasztrófavédelmi bírság pontos szabályozása), egyszerűsíti a hatósági tevékenységeket, átalakítja a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos hatósági hatásköröket és létrehozza az iparbiztonsági hatóságot. A lakosságvédelem erősítése területén szabályozza a lakosságtájékoztatást és a riasztás rendjét, a veszélyeztetett területek elhagyását, illetve az oda belépést és bevezeti a közbiztonsági referens intézményét a helyi önkormányzatok védelmi igazgatás feladatainak támogatásáért. A polgári védelem erősítése körében fejleszti a polgári védelmi szervezeteket, megújítja a települések polgári védelmi besorolását, létrehozza a polgári védelmi szabályzatot, bővíti a polgári védelmi hatósági és szakhatósági jogköröket, szélesebb körben vonja be az önkéntes mentőszervezeteket a védekezésbe és pontosítja a nemzetközi segítségnyújtásban való részvétel szabályait. A védekezés hatékonyabbá tétele és finanszírozása érdekében megújítja a veszélyhelyzeti szabályozást, katasztrófavédelmi célelőirányzat hoz létre, bevezeti a katasztrófavédelmi hozzájárulást és létrehozza az egységes állami tűzoltóságot. 

2011. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról. A módosítás következtében a „régi” közbeszerzési törvényben is az új” közbeszerzési törvény 122. § (7) szereplő megemelt értékhatár kerülhet alkalmazásra. 

Kormányrendeletek a vizsgált időszakban: 

191/2011. (IX. 20.) Korm. rendelet A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról. A közbeszerzési törvényben (2003. évi CXXIX. törvény) kapott felhatalmazás alapján a Kormány a védelmi (katonai rendészeti rendvédelmi) célú közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat pontosítja, módosítja. 

192/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről rendelkezik. 

193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról. A rendelet értelmében egy energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba, vagy helyezhető üzembe, ha az adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó rendelkezéseknek megfelel. A címkét a beszállító (gyártó, képviselő vagy importőr) köteles elkészíteni és a terméken elhelyezni. A rendeletben leírt követelmények betartását a piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi.

194/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet és az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet a 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat végrehajtását szolgálja. 

195/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet ügyfélközpontúság, a feladatellátás és a költségvetési gazdálkodás ésszerűsítési követelményeinek érdekében módosul. A bányászati szakigazgatás terén Miskolci Bányakapitányság illetékességi területéről Nógrád megye, a Veszprémi Bányakapitányság illetékességi területéről Komárom-Esztergom megye átkerül a Budapesti Bányakapitányság illetékességébe.

196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet Egyes felnőttképzési és munkaügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról. A rendelet többek között módosítja a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló rendeletet, (22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet).

197/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik. 

198/2011. (X. 5.) Korm. rendelet A nyugellátások és a baleseti járadék 2011. novemberi kiegészítéséről. 2011. november hónapban egyösszegű kifizetést kell folyósítani a „2011. január 1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjban – ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját és a szolgálati nyugdíjat -, rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, baleseti járadékban, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban vagy a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékában, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, vagy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény szerinti közszolgálati járadékban

részesülő személyeknek.” A kifizetés összege a 2011. november havi nyugdíj (vagy járadék) összegének 6 százaléka. 

199/2011. (X. 5.) Korm. rendelet Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről szóló 209/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

200/2011. (X. 7.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet a miniszterek társadalmi párbeszédért való felelőssége körében végzett feladatait egészíti ki, módosítja. 

201/2011. (X. 7.) Korm. rendelet A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról. A „MÁÉRT” szakbizottságai évente eddig szeptember 30-ig tették meg javaslataikat az Alapból nyújtható támogatások céljaira, prioritásaira, valamint a támogatás elveire. A szeptember 30.-i határidő kikerül a módosításból. Ezen felül a támogatási szerződéshez csatolandó anyagok köre bővül.

A következő kormányrendeletek a versenykorlátozási tilalom alóli mentességekre vonatkozó szabályozásokat tartalmaznak: 

202/2011. (X. 7.) Korm. rendelet A szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről. A rendelet értelmében a versenykorlátozást tartalmazó szakosítási megállapodás mentesül a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó, a Tpvt. 11. §-ban meghatározott tilalom alól. 

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet A biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről. Mentesül a biztosítási ágazatban működő két (vagy több) vállalkozás között létrejött megállapodás, ha Közös összesítések, táblázatok és felmérések létrehozását célozza, vagy ha a biztosítókból, vagy biztosítókból és viszont-biztosítókból álló társulások meghatározott típusú kockázatok együttbiztosítására kötöttek megállapodást. 

204/2011. (X. 7.) Korm. rendelet A gépjármű utópiacra vonatkozó megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről. mentesül a gépjármű utópiacra vonatkozó versenykorlátozás tilalma alól a vertikális megállapodás a ha megfelel a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet A vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről 

206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet A kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről. A rendelet a mentesülés különös feltételeit is meghatározza a kutatási és fejlesztési megállapodások mentesülése esetében. 

Feldolgozott Magyar Közlönyök: 2011/108- 2011/116)

 

 

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT
TÖRVÉNYHOZÁS