Szerzői jogok megsértése multimédia-lejátszó értékesítésével - Az Európai Unió Bíróságának legfrissebb döntése

2017.04.26. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A megszakítás nélküli adatfolyam útján való közvetítés („streaming”) révén megszerzett, szerzői jogi védelem alatt álló műveknek az ilyen lejátszóra történő ideiglenes többszörözése nem képez kivételt a többszörözési jog alól.

A C-527/15. sz. ügyben hozott ítélet Stichting Brein

J. F. Wullems „filmspelerˮ (filmlejátszó) néven az interneten értékesíti egy multimédia-lejátszó különböző modelljeit. Egy olyan készülékről van szó, amely egyrészről valamely kép- és/vagy hangforrás, másrészről egy tévéképernyő közötti kapcsolatot létrehozó eszközként működik. E lejátszóra J. F. Wullems olyan nyílt forráskódú szoftvert telepített, amely strukturált menük segítségével lehetővé teszi fájlok olvasását egy könnyen kezelhető felhasználói felületen.

Ezenfelül e lejátszókba olyan interneten rendelkezésre álló, kiegészítő modulokat épített be, amelyeknek az a szerepük, hogy a felhasználók a megszakítás nélküli adatfolyam útján közvetítő weboldalakon a kívánt tartalmakból válogathassanak, és azokat egy kattintással elindíthassák a tévéképernyővel összekötött multimédia-lejátszón. E weboldalak közül némelyik a szerzői jogok jogosultjainak engedélyével nyújt hozzáférést digitális tartalmakhoz, míg mások az utóbbiak engedélye nélkül nyújtanak hozzáférést e tartalmakhoz. A reklám szerint a multimédia-lejátszó segítségével többek között az interneten a szerzői jogok jogosultjainak engedélye nélkül elérhetővé tett audiovizuális tartalmak tekinthetők meg – ingyenesen és egyszerűen – a tévéképernyőn.

A Stichting Brein, a szerzői jogok jogosultjainak érdekvédelmét ellátó holland alapítvány, azt kérte a Rechtbank Midden-Nederlandtól (midden-nederlandi elsőfokú bíróság, Hollandia), hogy kötelezze J. F. Wullems-et a multimédia-lejátszók értékesítésének és azon hiperlinkek kínálásának abbahagyására, amelyek a felhasználók számára jogellenes hozzáférést biztosítanak védelem alatt álló művekhez. A Stichting Brein arra hivatkozott, hogy J. F. Wullems a multimédia-lejátszó értékesítésével „nyilvánossághoz közvetítést” valósított meg, és ezzel megsértette a 2001/29 irányelvet1 átültető, szerzői jogról szóló holland jogszabályokat. A Rechtbank Midden-Nederland (midden-nederlandi elsőfokú bíróság, Hollandia) úgy határozott, hogy ezzel kapcsolatban előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordul a Bírósághoz.

Mai ítéletében a Bíróság megerősíti, hogy az olyan multimédia-lejátszók értékesítése, mint a kérdéses lejátszó, az irányelv értelmében vett „nyilvánossághoz közvetítést” képez. E tekintetben emlékeztet azon ítélkezési gyakorlatára, miszerint az irányelv fő célja magas szintű védelmet teremteni a szerzők számára. A „nyilvánossághoz közvetítés” fogalmát tehát tágan kell értelmezni. Egyébként a Bíróság korábban már kimondta, hogy egy internetes oldalon olyan védett művekre mutató kattintható linkek szolgáltatása, melyeket más internetes oldalon mindenféle korlátozás nélkül közzétettek, az előbbi oldal ügyfeleinek közvetlen hozzáférést kínál az említett művekhez.2Ugyanez az eset áll fenn az olyan multimédia-lejátszók értékesítésekor is, mint a kérdéses lejátszók.

Ugyanígy, azt kell megállapítani, hogy J. F. Wullems magatartása következményeinek teljes tudatában végzi azoknak a kiegészítő moduloknak a multimédia-lejátszóra történő előzetes telepítését, amelyek lehetővé teszik a védett művekhez való hozzáférést és azok megjelenítését a tévéképernyőn. Az ilyen tevékenység nem hasonlítható a tárgyi eszközök egyszerű rendelkezésre bocsátásához, amelyet az irányelv említ. E tekintetben a Bíróság elé terjesztett észrevételekből az derül ki, hogy a megszakítás nélküli adatfolyam útján közvetítő weboldalakat a közönség nem tudja könnyen beazonosítani, és e weboldalak többsége gyakran változik.

A Bíróság ezenfelül hangsúlyozza, hogy a kérdést előterjesztő bíróság szerint a multimédia-
lejátszót viszonylag sokan vásárolták meg. Ezenfelül, a közvetítés e lejátszó internetkapcsolattal rendelkező potenciális vevőinek egészét veszi célba. Ily módon, e közvetítés meghatározatlan számú lehetséges címzett felé irányul, és viszonylag jelentős számú egyént foglal magában.

Egyébként a multimédia-lejátszót azzal a céllal kínálják, hogy abból hasznot húzzanak, hiszen az e lejátszó áraként megfizetett összeget főként a megszakítás nélküli adatfolyam útján közvetítő oldalakon a szerzői jogi jogosultak engedélye nélkül elérhetővé tett, védett művekhez való közvetlen hozzáférés fejében utalják át.

A Bíróság ezenfelül megállapítja, hogy a harmadik feleknek szerzői jogi védelem alatt álló műveket a szerzői jogok jogosultjainak engedélye nélkül kínáló weboldaláról „streaming” útján megszerzett műveknek e multimédia-lejátszóra történő időleges többszörözésére irányuló cselekmények nem képeznek kivételt a többszörözési jog alól.

Az irányelv szerint3valamely többszörözési cselekmény kizárólag akkor képez kivételt a többszörözési jog alól, ha megfelel az alábbi öt feltételnek: (1) e cselekmény időleges; (2) közbenső vagy járulékos; (3) valamely műszaki eljárás elválaszthatatlan és lényeges részét képezi; (4) ezen eljárás kizárólagos célja, hogy lehetővé tegye egy mű vagy más védelem alatt álló teljesítmény hálózaton harmadik személyek között közvetítő szolgáltató által végzett átvitelét vagy jogszerű felhasználását; és (5) az említett cselekmény önálló gazdasági jelentőséggel nem bír. E feltételek együttes feltételek abban az értelemben, hogy ha közülük akár csak az egyik nem teljesül, az azzal a következménnyel jár, hogy a többszörözési cselekmény nem képez kivételt a többszörözési jog alól. Ezenkívül, a kivétel kizárólag olyan különös esetekben alkalmazható, amelyek nem sérelmesek a mű vagy más, védelem alatt álló teljesítmény rendes felhasználására, és nem károsítják indokolatlanul a jogosult jogos érdekeit.

Jelen esetben, különös figyelemmel a multimédia-lejátszóra vonatkozó reklámok tartalmára és azon körülményre, hogy az említett lejátszó fő vonzereje éppen a kiegészítő modulok azokra való előzetes telepítésében rejlik, a Bíróság úgy véli, hogy e lejátszó értékesítése kifejezetten annak tudatában történik, hogy annak megvásárlói védelem alatt álló művekhez férnek majd hozzá ingyenesen és engedély nélkül.

Ezenfelül, a szerzői jogi védelem alatt álló műveknek a kérdéses multimédia-lejátszóra történő időleges többszörözésére irányuló cselekmények sérelmesek lehetnek e művek rendes felhasználására, és indokolatlanul sérthetik a szerzői jogok jogosultjainak jogos érdekeit, hiszen annak eredményeként általában csökken az e védett művekre vonatkozó jogszerű ügyletek száma.

1 Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.), különösen annak 3. cikke.

2 A Bíróság 2014. február 13-i Svensson és társai ítélete, C-466/12, lásd még: 20/14. sz. sajtóközlemény; a Bíróság 2014. október 21-i BestWater International végzése, C-348/13; a Bíróság 2016. szeptember 8-i GS Media ítélete, C-160/15, lásd még: 92/16. sz. sajtóközlemény

3 Az irányelv 5. cikkének (1) bekezdése

  • kapcsolódó anyagok
EU
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA