Súlyos szabálytalanságok az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. működésében - Az ÁSZ ellenőrizte a közpénzek felhasználását

2019.10. 2. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék befejezte az Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015-2017 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság működésének szabályozottsága az ellenőrzött években nem volt összhangban a jogszabályi előírásokkal. A társaság gazdálkodása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, így nem biztosította az elszámoltathatóságot, a vagyon megóvását. Beszámolási kötelezettségének nem szabályszerűen tett eleget, mérlegeit nem támasztotta alá leltárral. Közzétételi kötelezettségének hiányos teljesítése révén nem biztosította tevékenységének az átláthatóságát.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzéseivel hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került az Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ellenőrzésére.

Az Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. jogutódaként, 2011. augusztus 9-én jött létre 434 millió forint jegyzett tőkével. A társaság kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam volt, az alapítói és tulajdonosi jogokat 2015. február 28-ig a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI), majd annak jogutódaként 2015. március 1-től az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) gyakorolta. A társaság az ÁEEK által fenntartott egészségügyi intézmények közbeszerzési eljárásainak lebonyolításában működött közre, továbbá ellátta a kórházak központosított beszerzéseivel kapcsolatos, jogszabályban előírt adatszolgáltatás rendszerének és az adatfeldolgozásnak a megszervezését. A társaság irányítását az ellenőrzött időszakban háromtagú igazgatóság látta el, operatív vezetését vezérigazgató végezte. A társaságnál három tagú felügyelőbizottság működött.

2015-ben a társaság veszteséget realizált, 2016-2017-ben a tulajdonosi joggyakorló az adózott nyereség eredménytartalékba történő helyezéséről határozott. A társaságnál a foglalkoztatottak létszáma 2017-ben 18 fő volt.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a gazdasági társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a gazdasági társaság szabályszerűen járt-e el.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésének szabályozottsága nem javult az ellenőrzött évek során, nem állt összhangban a jogszabályi előírásokkal. A bizonylati rend hiánya miatt a számviteli szabályozottság nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, az elszámoltathatóság feltételei nem voltak biztosítottak.

A társaság gazdálkodása, vagyongazdálkodása 2015-ben és 2017-ben nem volt szabályszerű, mivel a ráfordítások elszámolása és a vagyon nyilvántartásba vétele nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Beszámolási kötelezettségét a társaság a 2015-2017 közötti időszakban nem szabályszerűen teljesítette, az éves beszámolók mérlegét nem támasztotta alá leltárral, ezzel megsértette a valódiság elvét. A társaság a számviteli törvény szerinti közzétételről gondoskodott, viszont a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény szerinti közzétételi kötelezettségét nem teljesítette.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék az Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának öt javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

  • kapcsolódó anyagok
EGÉSZSÉGÜGY
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK