Az Állam- és Jogtudomány 2007. évi 1. számában nagyívű eszmefuttatás jelent meg Szmodis Jenő tollából az emberiség egyetemes jogfejlődésé­nek jövőbeli kilátásairól. A Szerző tanulmányában arra a sokakat érintő, fontos kérdésre keres választ, hogy a napjainkban végbemenő globalizációs folyamatok keretében mi lehet a jövőbeli sorsa a Nyugat római jogi alapú jogrendszereinek az egyre dinamikusabban fejlődő Távol-Kelettel szemben, s ennek során mennyiben indokolt – a spengleri értelemben – e vonatkozásban is a Nyu­­gat alkonyáról beszélni. Fejtegetéseinek különös aktualitást kölcsö­nöz az a körülmény, hogy napjainkban az Európai Unió keretében végbe­me­nő jogharmonizációs folyamatok kapcsán is újra meg újra felvetődik a to­váb­bi fejlődés perspektíváinak kérdése.

Dr. Péteri Zoltán írása Szmodis Jenő gondolataira néhány, a napjainkban új utakat kereső és a paradigmaváltás küszöbére érkezett nemzetközi jogösszehasonlítás szá­má­ra különösen fontos és aktuális kérdéssel kapcsolatban reflektál­.

Dr. Péteri Zoltán professor emeritus, egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, tudományos tanácsadó az MTA Jogtudományi Intézetében.

Dr. Szmodis Jenõ: A nyugati jog alkonya? →