Címke: jogbölcselet

Az igazság nagy hódítója – Arckép Moór Gyula jogfilozófusról

Az igazság nagy hódítója

„Az igazi jogász nem elégedhet meg a tételes jog ismeretével” – Arckép Moór Gyula jogfilozófusról

Moór Gyula – Az igazság nagy hódítója

Moór Gyula – Az igazság nagy hódítója

„Az igazi jogász nem elégedhet meg pusztán a tételes jog ismeretével” – állította Moór Gyula, a két világháború közti időszak meghatározó jogfilozófusa, aki nem rejtette véka alá véleményét akkor sem, ha a történelem súlyos erkölcsi kihívásaival kellett szembe néznie.

A jogesztéta – Arckép Peschka Vilmos akadémikus, jogfilozófus, egyetemi tanárról

A jogesztéta

A 20. század egyik legnagyobb jogfilozófusa. Szerény, derűs tudós. - Arckép Peschka Vilmosról

Peschka Vilmos – A jogesztéta

Peschka Vilmos – A jogesztéta

A 20. század második felének legnagyobb magyar jogfilozófusa igazi szellemi óriás volt. A szerény, derűs tudós messze meghaladta korát, így hát a Kádár-rendszer vaskalapos oktatáspolitikájának köszönhetően nem oktathatott jogbölcseletet. Gazdag életműve ma is felfedezésre vár.

Adalékok a nyugati jog problematikájához – Válasz Péteri Zoltán tanulmányára

“Különös öröm a szakmai figyelem olyan megnyilatkozásával találkozni, amely gondolataink bővebb és pontosabb kifejtésére ösztönöz. Az Állam- és Jogtudomány 2007. I. számában megjelent, „A nyugati jog alkonya?” című írásomra a folyóirat 2009. I. számában Péteri Zoltán professzor igen részletes, szép tanulmánnyal reagált. Nem csupán rámutatott a dolgozatom kapcsán felmerülő, a jogelméletnek a jog kulturális megközelítéséről polemizáló vonulatának egyes metodológiai aspektusaira, hanem fejtegetéseimet olyan elmélettörténeti kontextusba is helyezte, amely nélkül gondolataim alighanem lényegesen nehezebben érthetők meg helyesen. Péteri Zoltán igen alapos és tiszteletreméltóan lényegre törő írása egyúttal a jog kultúraalapú megközelítésének olyan vonatkozásaira hívja fel a figyelmet, amelyeknek tekintetbe vételét a...

Néhány megjegyzés “A nyugati jog alkonyá”-val kapcsolatban

Az Állam- és Jogtudomány 2007. évi 1. számában nagyívű eszmefuttatás jelent meg Szmodis Jenő tollából az emberiség egyetemes jogfejlődésé­nek jövőbeli kilátásairól. A Szerző tanulmányában arra a sokakat érintő, fontos kérdésre keres választ, hogy a napjainkban végbemenő globalizációs folyamatok keretében mi lehet a jövőbeli sorsa a Nyugat római jogi alapú jogrendszereinek az egyre dinamikusabban fejlődő Távol-Kelettel szemben, s ennek során mennyiben indokolt – a spengleri értelemben – e vonatkozásban is a Nyu­­gat alkonyáról beszélni. Fejtegetéseinek különös aktualitást kölcsö­nöz az a körülmény, hogy napjainkban az Európai Unió keretében végbe­me­nő jogharmonizációs folyamatok kapcsán is újra meg újra felvetődik a to­váb­bi fejlődés perspektíváinak kérdése....