Fórum joghallgatók régebbi elöl     új hozzászólás


Szakvizsga - "A " rész (polgár)

zolidr82 # e-mail 2017.09.21. 21:47

Sziasztok!

Vannak eladó könyveim, bolti áron alul természetesen:

Patrocínium Kiadó

Polgári Eljárásjog
Jogi személyek, gazdasági jog
Polgári Jog I.

Mindegyik teljesen jó, gyakorlatilag új állapotú, és nincs kihúzva sem.

Akit érdekel, írjon: zolidr82@gmail.com

Üdv!

Rexor # e-mail 2017.09.20. 17:05

off Szia Imp, visszatértél? Hogy megy a szakvizsga? on

Impossible # e-mail 2017.09.20. 16:51

Ella26, tanulótársat keresek :D

Strobi # e-mail 2017.09.20. 10:54

Dialog Campusos Polgári jog I-II.,Polgári eljárásjog es Családjog könyvek eladóak új állapotban:robertolah86@gmail.com,30/5650927.

Pp24. # e-mail 2017.09.18. 22:18

A közjegyző helyesen járt el:

"A beadványhoz meghatalmazás nem csatolható; azt vagy magára a beadványra kell rávezetni, vagy a beadványnak tartalmaznia kell a meghatalmazott azon nyilatkozatát, hogy az ügyben érvényes és hatályos írásbeli meghatalmazással rendelkezik. A fél a nem jogi képviselőnek adott meghatalmazást a közjegyzőnél szóban is előterjesztheti."

"A jogi képviselővel rendelkező fél és a jogi személy, a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint az egyéni cég beadványát kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő, kivéve, ha a 10. § (3) bekezdése alapján beadványához papír alapú mellékletet csatol."

10. § (3) A költségkedvezmény iránti kérelem, az igazolási kérelem, a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem, részletfizetés és fizetésre halasztás engedélyezése iránti kérelem, valamint a félbeszakadással összefüggő beadványok kivételével - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján az igazságügyért felelős miniszter rendeletében másként nem rendelkezik - a beadványokhoz mellékleteket csatolni nem lehet.

SZSZ88 # e-mail 2017.09.18. 15:11

A társasház fizetési meghagyás kibocsátása iránt kérelmet terjesztett elő jogi képviselője útján a társasházi lakóval szemben közös költség tartozás megfizetésére kötelezés érdekében, melyet az erre szolgáló űrlap hiánytalan kitöltésével, ahhoz a jogi képviselő meghatalmazásának a csatolásával a kötelezett lakóhelye szerint illetékes közjegyzőhöz nyújtott be postai úton.

A közjegyző a kérelmet arra hivatkozással utasította el, hogy az elektronikus útra köteles fél a kérelmét nem elektronikus úton terjesztette elő.

A jogosult fellebbezést jelentett be arra hivatkozással, hogy a fizetési meghagyásban félként szereplő társasház nem minősül jogi személynek és emiatt nem vonatkoznak rá elektronikus benyújtásának kötelezettsége, beadványához papír alapú mellékletet is csatolt, ezért jogosult volt papír alapú eljárásra, valamint a kérelem hiányossága alapján véleménye szerint nem elutasításnak, hanem hiánypótlásnak lett volna helye.

Eroni # e-mail 2017.09.15. 18:49

Kedves Fórumozók!

A jogi szakvizsgát sikeresen befejeztem, így eladóvá váltak az alábbi könyveim:

Polgári jog I., II.és III kötet (Patrocinium kiadó 2015, szerk: Sándor István),

Jogi személyek, gazdasági jog (Patrocinium kiadó 2016, szerk: Sándor István),

Polgári eljárásjog I. és II. kötet (Patrocinium kiadó 2015, szerk: Udvary Sándor).

A könyvek ára együtt: 15.000,- Ft, kötetenként pedig megegyezés szerint. Átvétel személyesen Budapesten lehetséges.

A Polgári Jog II. kötetből nyomdai hiba miatt pár (5-6) oldal hiányzik, azt sajnos nem tudtam megszerezni.

Sikeres szakvizsgát és kitartást kívánok mindenkinek!

dini4 # e-mail 2017.09.15. 13:16

Sziasztok!

Keresném az A részhez a Dialóg kiadó könyveit, a Polgári jog I és a Családi jog kivételével.
Köszönöm.

ella26 # e-mail 2017.09.15. 12:52

Az elkésett fellebbezés kidolgozása:

……… Járásbíróság
….. Pk……/2017/….

A bíróság …. felperesnek - …… alperes ellen ……. iránti perében …… napján kelt és ….. sorszám alatt meghozott ítélete ellen felperes fellebbezése folytán meghozta az alábbi

végzést

A bíróság a felperes fellebbezését hivatalból elutasítja.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 nap alatt a …. Törvényszékhez intézett, jelen bíróságnál 3 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

Indokolás

A bíróság …. napján meghozta és nyilvánosan kihirdette az ítéletet, melyen a felperes jogi képviselője jelen volt, részére az írásba foglalt ítélet egy példánya átadásra került.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 219. § (3) bekezdés szerint az olyan határozatot, amely nem esik a 219. § (1) bekezdés alá, már a kihirdetéssel közöltnek kell tekinteni. A Pp. 234. § (1) bekezdése alapján a fellebbezés határideje a határozat közlésétől számított tizenöt nap. A Pp. 237. § értelmében ha a fellebbezés elkésett, az elsőfokú bíróság a fellebbezést hivatalból elutasítja.

A felperes fellebbezést nyújtott be a … sorszám alatt meghozott ítélet ellen. A bíróság megállapította a postai feladási értesítőből, hogy a felperes a fellebbezést a 21. napon adta postára. A bíróság a fellebbezés elkésettsége okán a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül, hivatalból elutasította.

A bíróság megállapította, hogy a fellebbezésre nyitva álló napokban megállapított határidő nem esik a törvénykezési szünet időszakába.

A felperes igazolási kérelmet nem terjesztett elő.

A bíróságnak nincs tudomása a Pp. 105. § (3) bekezdésében foglaltakról. A Pp. 105. § (4) bekezdés alkalmazásának nincs helye.

Fentiekre kifejtettekre a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A bíróság felhívja a felek figyelmét a Pp. 237. § második fordulatára, melynek értelmében azt, aki a fellebbezést elutasító határozat ellen nyilvánvalóan alaptalan fellebbezéssel él, a másodfokú bíróság pénzbírsággal sújthatja.

A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Pp. 233. § (1) bekezdés és a 237. § biztosítja.

Kelt..

További intézkedések: a feleknek megküldeni a végzést, az alperes részére a fellebbezés másolatát is.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.09.15. 11:57

Ez a többihez képest könnyű. :)

www.kbs-ugyved.hu

ella26 # e-mail 2017.09.15. 11:25

Ha van még igény írásbeli feladatra:

Elsőfokú bíróság tárgyalást berekesztette ítélethozatalra halasztott. Az ítélethozatalkor nyilvánosan kihirdette, majd a jelen lévő felperesi jogi képviselő részére az írásba foglalt határozat egy példányát átadta. A bíróság később a feleknek postai úton is megküldte az ítéletet. A felperesi jogi képviselő fellebbezett az ítélethozataltól számított 21. napon, a postai kézbesítéstől számított 5. napon.

Feladat: milyen intézkedést tesz az elsőfokú bíróság, ha szükséges hozzon határozatot, válaszát indokolja.

Megoldást később rakom fel, addig is lehessen gyakorolni.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.09.14. 20:46

Ella26, te bíró leszel. Jó bíró.

www.kbs-ugyved.hu

ella26 # e-mail 2017.09.14. 17:29

Pp. írásbeli feladat:

Perújítási kérelmet adott be az elsőfokú bírósághoz a fél egy 2004. január 1-jén jogerőre emelkedett ítélettel lezárt perben. Az alapügyet a felperes azért vesztette el, mert nem tudta bizonyítani, hogy 2 millió kölcsönt adott az alperesnek, azonban 2004. júniusában találkozott egy régi ismerősével, aki ösztöndíjjal külföldön volt és csak ekkor tért vissza és rákérdezett, hogy visszakapta-e a kölcsönt, amelynek átadásánál ő is jelen volt. 2004. július 20-án ez az ismerős átadta számára az átvételi elismervényt és közölte, hogy az a kölcsön átadásakor valahogy hozzá került. Egy hét múlva a felperes kórházba került, ahonnan csak 2004. szeptember közepén került haza és 2005. február 5-én adta be a perújítási kérelmet. A kérelemben előadta, hogy a kórházi ápolása és az azt követő otthoni lábadozása miatt nem tudta korábban beadni a kérelmét.

Az elsőfokú bíróság /2. sorszámú végzésével a perújítási kérelmet a Pp. 266. § (1) bekezdése alapján tárgyalás tartása nélkül elutasította. Döntését azzal indokolta, hogy a Pp. 261. § (1) bekezdése alapján a perújításra nyitva álló határidő 6 hónap, amelyet az új bizonyítékról való tudomásszerzéstől kell számítani, amely a kérelem előterjesztésekor már lejárt.

A felperes fellebbezést adott be a végzés ellen, tekintettel arra, hogy megtartotta a határidőt, csak a kórházi kezelést követően jutott abba a helyzet, hogy perújítással élhessen.

Feladat: mint másodfokú bíróság bírálja el a fellebbezést!

Megoldás:
Lényege: a perújítás megengedhetősége körében tárgyalás tartása nélkül kizárólag úgy lehet elutasítani perújítási kérelmet, ha az objektív határidőt elmulasztja a fél. Objektív határidőn belül a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítani nem lehet, az hogy külön tárgyalást tart a megengedhetőség körében, vagy egyből ki is tűzi érdemben, elsőfok belátására van bízva, azzal, hogy ha külön hoz határozatot a megengedhetőség körében, akkor az ellen külön fellebbezésnek van helye. Ezért a másodfoknak hatályon kívül kell helyeznie az elsőfokú határozatot, és új tárgyalásra, valamint új határozathozatalra kell utasítania az elsőfokú bíróságot.

…Törvényszék,
mint másodfokú bíróság
…….Pf……./2017/2.

A …… Törvényszék, mint másodfokú bíróság a személyesen eljáró …… perújító felperesnek, a személyesen eljáró ……… perújított alperes ellen, perújítási kérelem tárgyában a …..napján kelt és a ……. Járásbíróság ………../2. sorszám alatt meghozott végzése ellen a perújító felperes által előterjesztett fellebbezése folytán – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

végzést

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését hatályon kívül helyezi, a perújítás megengedhetősége körében új eljárásra és új határozathozatalra utasítja, az indokolásban kifejtetteknek megfelelően.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

indokolás

(tényállás,
(perújítási kérelem,
(elsőfokú végzés,
(fellebbezés ismertetése – érdemes a feladatból szó szerint kimásolni)

A perújító felperes fellebbezés az alábbiak szerint alapos.

A Pp. 261. § (1) bekezdésének megfelelően a perújítási kérelem előterjesztésének határideje hat hónap; ezt a határidőt a megtámadott ítélet jogerőre emelkedésétől, ha pedig a perújítás okáról a fél csak később szerzett tudomást, vagy csak később jutott abba a helyzetbe, hogy perújítással élhessen, ettől az időponttól kell számítani. A tudomásszerzés időpontját elegendő valószínűvé tenni.

Az elsőfokú bíróság elutasító végzésében arra hivatkozott, hogy az új bizonyítékról való tudomásszerzéstől számított hat hónapos határidő eltelt, nem vizsgálta érdemben, hogy a perújító felperes valóban csak a kórházi és otthoni lábadozása után, 2004. szeptember közepén került abba a helyzetbe, hogy perújítás iránti kérelmét előterjessze, holott ezt a Pp. 261. § (1) bekezdés második fordulata kifejezetten rögzíti.

Az elsőfokú bíróságnak a perújítás megengedhetősége körében azt kell megvizsgálnia, hogy perújító felperes valóban csak 2004. szeptember közepén került abba a helyzete, hogy perújítással élhessen, amennyiben a kórházi és azt követő otthoni lábadozása indokolttá teszi, ezen időponttól számítandó esetében a hat hónapos határidő. Ellenkező esetben a perújítási kérelmet el kell utasítani elkésettség okán. A jogszabályoknak megfelelő elsőfokú végzés meghozatalához a perújító felperes által előadottak vizsgálata - a határidő kezdőidőpontja tekintetében - nem mellőzhető.

Az elsőfokú bíróság eljárási szabályt sértett, amikor a perújító fél által előadottakat vizsgálata tárgyává nem tette, és a perújítási kérelmet, mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant elutasította.

A kifejtettekre tekintettel a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította a Pp. 259. § folytán a végzésekre is alkalmazandó 252. § (2) bekezdése alapján.

A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Pp. 233. § (3) bekezdés b) pontja zárja ki.

Kelt

bíró

Pp24. # e-mail 2017.09.14. 15:11

tom1980
Ha egy picit részletesebben leírnád a tényállást, szerintem ella26 kidolgozná ezt is ötösre és akkor már 3 feladat adott a következő írásbelire Pp-ből :)))

Azután már csak reménykedni kell, hogy ezek közül húzol legközelebb és az IM-esek nem olvassák a fórumot :)))

Pp24. # e-mail 2017.09.14. 14:10

Kedves ella26!

Teljesen korrekt a megoldásod. A vizsgán a fizetési meghagyás megindításának lehetőségéről és módjairól egy kicsit rövidebben, összefoglalva írtam. Az Itv. pedig nem volt nálam, így azt is rövidre szabtam :)))

Egyébként engem az nyugtatott meg, amikor a Pp. 314. § (2) bek. olvastam. Innen tudtam, hogy jó a megoldás, mert expressis verbis visszautal az elutasítási okok közül a 130. § (1) bek. c) pontra.

ella26 # e-mail 2017.09.14. 12:42

Kedves Pp24!

Az általad írt feladatot megpróbáltam kidolgozni, várom véleményed:
…… Járásbíróság
… Pk……../2017/2.

A bíróság …... felperesnek - …… alperes ellen kölcsön megfizetése iránt indított perében meghozta a következő
végzést

A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja.

A bíróság megállapítja, hogy a mérsékelt illeték összege 5.100.-Ft (ötezer-egyszáz forint), amelyet a felperes visel.

A bíróság a felperes 45.900.-Ft (negyvenötezer-kilencszáz forint) illetékbélyegben lerótt eljárási illeték visszatérítését jogosultnak kéri a NAV …… Adóigazgatóságától, amelyről a bíróság a végzés jogerőre emelkedését követően a NAV …. Adóigazgatóságát értesíti.

A végzés ellen a közléstől számított 15 napon belül ……. Törvényszékhez címzetten, jelen bíróságnál 3 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

Indokolás
A felperes 850.000.-Ft kölcsönt adott barátjának 6 hónappal ezelőtt. Abban állapodtak meg, hogy alperes 3 hónap alatt adja vissza, kamatokkal együtt. Felszólításra sem teljesítette kötelezettségét. A felperes az illetéket lerótta.

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (2) bekezdés értelmében csak fizetési meghagyás útján vagy a Pp. 127. §-ában meghatározott módon vagy a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított perben érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, amelynek a Pp. 24. és 25. §-a szerint számított összege az egymillió forintot nem haladja meg, feltéve, hogy

 1. a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete (a továbbiakban együtt: idézési cím) és
 2. a pénzkövetelés nem munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, kormányzati szolgálati jogviszonyból, állami szolgálati jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű jogviszonyából és a bedolgozói jogviszonyból (a továbbiakban együtt: munkaviszony) ered.

Tájékoztatja a bíróság a felperest, hogy követelését az illetékes közjegyzőnél terjesztheti elő szóban, írásban és elektronikus úton egyaránt. A jogi képviselő által nem képviselt fél a beadványát bármelyik közjegyzőnél szóban is előterjesztheti. A papíralapú beadvány bármelyik közjegyzőnél benyújtható. A jogi képviselővel rendelkező fél, a vállalkozás és a jogi személy a beadványát kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő, kivéve ha a beadványához a megengedett papíralapú mellékletek valamelyikét csatolja. A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemnek ugyanaz a hatálya, mint a keresetlevél beadásának.

A bíróság megállapította, hogy felperes kereseti kérelme kizárólag pénz fizetésére irányuló lejárt követelés, amelynek összege az egymillió forintot nem haladja meg és kizáró okok nem állnak fenn követelésével szemben, ami a közjegyzői hatáskörbe tartozó fizetési meghagyásos eljárás megindítását kizárná.

A fentiekre kifejtettel bíróság a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 130. § (1) bekezdés c) pontja alapján a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasította, mert megállapítható volt, hogy a pert más hatósági eljárásnak – jelen esetben fizetési meghagyásos eljárásnak – kell megelőznie.

Tájékoztatja a bíróság a felperest, hogy a Pp. 132. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a keresetlevélnek a 130. § alapján való elutasítása esetében a keresetlevél beadásának jogi hatályai fennmaradnak, ha a felperes az elutasító határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc nap alatt a keresetlevelet szabályszerűen újra benyújtja, vagy követelését egyéb úton szabályszerűen érvényesíti, azonban a Pp. 85. § (2) bekezdés b) pontja alapján a megfizetett mérsékelt illeték összege nem számítható be a 132. §-nak megfelelően ismételten benyújtott kérelem előterjesztésével keletkező eljárási illetékbe.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 58. § (1) bekezdés f) pontja szerint az illeték a peres eljárás illetékének 10%-a, ha a bíróság az eljárást megindító beadványt idézés kibocsátása – nemperes eljárás esetén érdemi vizsgálat, cégbírósági eljárás esetén hiánypótlási eljárás lefolytatása - nélkül, hivatalból elutasítja, vagy a pert a Pp. 157. § a) pontja alapján megszünteti.

Az Itv. 80. (1) bekezdés i) pontja szerint a megfizetett illeték visszatérítésének – hivatalból, vagy a fizetésre kötelezett, illetve jogutódja kérelmére mindazokban a bírósági eljárásokban van lehetőség, ahol az eljárás illetékmentes, vagy az illeték mérséklésének van helye, de az illetéket megfizettették, vagy nagyobb összegben fizették meg.

A NAV …. Adóigazgatóságának értesítése az Itv. 81. § (2) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetőségét a Pp. 233. § (1) bekezdése biztosítja.

Kelt……..
……. bíró

ella26 # e-mail 2017.09.14. 12:37

Kedves Kovács_Béla_Sándor!
A megoldás helyesnek bizonyult a Kúria jogegységi számának feltüntetése nélkül is, azért írtam a végére a 3/2000 PJE számát, ha esetleg valaki bizonyosságot akar.

Kedves tom1980!
Az általad említett írásbeli feladatot esetleg le tudnád írni részletesebben? köszönöm.

rashid88 # e-mail 2017.09.14. 11:18

Tisztelt Fórumozók!

Engedjétek meg, hogy pár gondolatok hozzáfűzzek ahhoz, amit tom1980 és drszofi rólam, illetve az általam készített jegyzetről írt.

Nem gondolom, hogy magyarázkodnom kellene, de ha már így minősítettek a kedves kollégák, akkor had szóljon.

A jegyzeteknél mind az A, mind a B rész vonatkozásában csak törvényeket használtam, ezt a levélváltás során mindig jeleztem, emellett készségesen válaszoltam a feltett kérdésekre, leírtam a tapasztalataim, továbbá mintákat küldtem mindenkinek. Azt is világosan kifejtettem, hogy a jegyzeten kívül én mást nem tanultam.

Az itt jelenlévők mind végzett jogászok, több év szenvedés és tanulás után eltudják dönteni, hogy egy-egy vizsgára miből, hogyan és mennyit készülnek. A jegyzet az én személyes tapasztalataim alapján kiváló alap a vizsgára való felkészüléshez (törvény). A jegyzet tanulmányozása során mindenkinek éreznie kell, hogy milyen szinten van a tudása, érti-e az összefüggéseket, szüksége van-e még a szakvizsga könyvek, esetleg a kommentár olvasására.

A jegyzeteket segítségül szántam mindenkinek - ellenérték fejében, - mely tükrözi azt az időt és az energiát, amit belefektettem. Törvényt használtam, nem követtem el jogsértést. Az, hogy a két kolléga nagyjából kuruzslónak állít be, sőt a jegyzetemtől egyenesen óva inti az itt jelenlévőket az nevetséges és súrolja a gyengeelméjűség határát. Az, hogy mindenki számára hozzáférhetővé tették a munkám csak büszkeséggel tölt el. Nem ebből kívántam meggazdagodni, inkább segítségnek szántam/szánom. Rengeteg munkaórát fektettem bele, így nem adtam ingyen, nem is volt kötelező megvenni. Ha már így alakult és közkinccsé vált, használjátok egészséggel.

A zavaró tényező inkább Tom1980, drszofi primitív hozzászólásai! Kollégák ez egy polgári jogi szakvizsga! Ha egy évet tanulunk rá sem garantálja senki, hogy nem érhet meglepetés. Ha végzett jogászként nem sikerül felmérnetek (kb 100 vizsga után), hogy a jegyzet tanulmányozását követően szükséges-e könyv, kommentár esetleg más forrás használata az egyszerűen elképesztő. Főleg annak fényében, hogy magam is leírtam itt-ott hiányos a jegyzet, azaz a törvényből kimaradtak részek. Rajtatok kívül nincs Magyarországon olyan jogász, aki a jegyzetemből készült és ezenfelül ne olvasott volna hozzá bármilyen más forrást, segédanyagot, és szerintem olyan sincs, aki a jegyzetet szentírásnak vette, amivel garantált az 5-ös. Az a szint, amit ti képviseltek és amilyen formában a kritikákat megfogalmaztátok az egyszerűen nevetséges. Mellesleg ti a diplomátokat lőttétek, két pálca tartotta?

Ha egy 80%-90%-os állapotban kidolgozott, törvény alapján készült, PK-PJE kiegészítéssel ellátott, külön word dokumentumokban lebontott, 400-500 oldalas jegyzet birtokában nem jutottatok el arra a szintre, hogy pluszban hozzáolvassatok akár könyveket vagy a kommentárt ott ahol hiányos az az én hibám lenne? Nincs annyi eszetek, hogy leüljetek és egy szilárd alapú jegyzetet itt-ott kiegészítsetek?

Megérdemlem-e azt, hogy a saját primitív hozzáállásotok és lustaságotok okán a jegyzetem degradáljátok, már-már óvjátok az embereket tőle, egyfajta csapdaként állítjátok be, ahova ti "beugrottatok" engem pedig haszonlesőnek nevezetek. Ha ennyire használhatatlan, akkor miért tetted elérhetővé tom1980?

Miért nem vagytok inkább hálásak, hogy 300 órával kevesebbet kellett foglalkoznotok vele és még ha itt-ott hiányos is csendben kiegészítitek magatoknak, mert fizettetek érte? Végül is a jegyzetemből történő felkészüléssel szinte már hátrányból indultatok, mert még rengeteget kellett tanulnotok ugye? :-)

Büszkén mondhatom, hogy mindkét részből 5-ösre vizsgáztam. Tom1980 drszofi nektek hányas lett? Átrúgtak titeket egy 2-essel, mert az én hiányos jegyzetemből készültetek? :-)

Pp24. # e-mail 2017.09.13. 23:36

ella26
Én is gratulálok, ha megoldottad. Na pont erre gondoltam, hogy legközelebb sikerül beletenyerelni egy ilyen esetbe, akkor aztán lehet vakarózni.
Amikor szóbeliztem, egy kolléganőt el is küldtek, mondván nem sikerült az írásbeli. Elég igazságtalannak éreztem. Miért nem lehet különválasztani a kettőt?!

tom1980
Nem vagyok a fizetős kolléga védője (én fizettem :)), csak a korrektség jegyében:

 1. a tételsor hiányos, ezt ő maga is leírja
 2. mielőtt megveszed, küld mintatételeket, tehát nem zsákbamacskát veszel.

Én is beugrottam, de őszintén szólva csak azért bánom, mert pont olyanokat sikerült kérdezniük mélyebben a vizsgán, amelyek csak fogalmi szinten voltak benne a jegyzetben.
Tanulság: a következőre már csakis jogszabályt fogok tanulni (ezt már korábban is megfogadtam, aztán csak ráfanyalodtam a kidolgozott jegyzetre), mellette könyvet is vettem.

Ettől függetlenül hálás köszönet, hogy ingyen és bérmentve feltöltöd a tételeket. Bár előbb érkeztél volna :))
Mindenkinek eredményes felkészülést kívánok.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.09.13. 12:57

Ella26, ez érdekes. És helyes volt a megoldásod? Mert akkor gratulálok és földig hajlok.

www.kbs-ugyved.hu

dr.szofi # e-mail 2017.09.13. 12:47

Tom1980 köszönjük Neked!
Én már szerencsére túl vagyok a vizsgán és sikerült is. Egyike azon balekoknak, akik vettek ilyen kidolgozást. Nem ajánlom senkinek, tényleg csak jogszabály és az is hiányos tehát önmagában nem elég. Nyilván valamennyire kiszűri a lényeget és jó hogy egy helyen van én át is mentem de nem annak köszönhetem, hanem inkább annak h mellé néztem könyvet jogszabályt és mindenhol kiegészítettem.

De mindenki döntse el maga miből szeretne tanulni.

Mindenkinek sikeres felkészülést! Én azt mondom az alapokkal legyen tisztában mindenki, a többi a bizottságon múlik.

ella26 # e-mail 2017.09.13. 11:00

Pp. írásbeli feladat:
Felperes mint szállító szerződést kötött az alperessel, mint vevővel. A felperes a szerződés tárgyát képező 3 millió forint értékű faárut leszállította, a számlát az alperesnek átadta. Az alperes a vételárat sem ekkor, sem egy későbbi, írásbeli felszólítás ellenére nem fizette ki. Felperes pert indított vételár és járulékai megfizetése iránt, csatolta a szerződést, számlát, felszólítást, illetéket lerótta. Az alperes a keresetlevelet átvette a tárgyalást megelőzően 30 nappal, érdemi védekezést nem terjesztett elő. Az első tárgyaláson előadta beszámítási kifogását, de erre vonatkozóan bizonyítékokat nem csatolt.

Az elsőfokú bíróság részítéletével kötelezi alperest a kereset teljesítésére, a beszámítási kifogás tárgyában halaszt.

A részítélet ellen mindkét fél fellebbezett. Felperes ítélet meghozatalát kéri, alperes perelhúzó magatartására hivatkozik. Alperes hatályon kívül helyezést kér, mert beszámítási kifogását érdemben nem tárgyalták.

Feladat: hozzon másodfokú határozatot

Megoldás: ...... meghozta az alábbi részítéletet: a törvényszék az elsőfokú bíróság részítéletét helybenhagyja. Ez ellen a részítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

Indokolás:

 • tényállás, elsőfokú határozat, fellebbezések ismertetése

Mind a felperesi, mind az alperesi fellebbezés megalapozatlan
Pp. 213. § (2) bekezdés, 3/2000. PJE, PK 154.
3/2000. PJE a kereset egészének elbíráslásáról bírósági részítélettel határoz, ha az alperes beszámítási kifogás miatt a tárgyalás elhalasztása szükséges.

A később hozott ítélettel a jogerős részítélet hatályon kívül helyezésére vagy megfelelő módosítására kerül sor.

konyvek # e-mail 2017.09.08. 17:16

Sziasztok!

Eladóvá váltak az alábbi jogi szakvizsga könyveim:
Dialóg Campus:
Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog és szabálysértési tételek Hatodik kiadás 4500 Ft (eredeti ár: 5980 Ft)

Novissima:
Társadalombiztosítási jog (Molnárné dr. Balogh Márta, Dr. Molnár-Hidassy Dóra) negyedik kiadás 2500 Ft (eredeti ár: 3500 Ft)
Munkajog (Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina) harmadik kiadás 3200 Ft (ereseti ár: 4200 Ft)
Az Európai Unió joga (Dr. Jeney Petra, Dr. Kende Tamás, Dr. Lövenberrg Viktória) harmadik kiadás 3500 Ft (eredeti ár: 4500 Ft)

Budapesten történő átvétel!!
jogszakvizsgakonyvek@gmail.com

Pp24. # e-mail 2017.09.07. 12:49

Sziasztok!

Én tegnap voltam vizsgázni polgárból. Nagyon rendes bizottság volt, próbáltak rávezetni a megoldásra (mondjuk rajtam ez sem segített, mert elég halovány teljesítményt nyújtottam). Sajnos ismételnem kell, mivel csak az írásbeli és a Pp. lett meg.

A fórumon Pp.-ből nem nagyon vannak jogesetek, ezért megosztom veletek az írásbeli feladatot.
A felperes 850.000.-Ft kölcsönt adott barátjának 6 hónappal ezelőtt. Abban állapodtak meg, hogy alperes 3 hónap alatt adja vissza, kamatokkal együtt. Felszólításra sem teljesítette kötelezettségét. A felperes az illetéket lerótta.

Megoldás: a keresetet elutasítottam és tájékoztattam a felperest a fizetési meghagyásos eljárás megindításának lehetőségéről és módjairól. Az illeték visszafizetéséről is rendelkeztem (bár azt nem úgy kellett volna, ahogy én csináltam). Ennek ellenére nagyon tetszett az elnöknek a munkám (az egyetlen sikerélményem :)). Sajnálta is, hogy a többi gyengére sikeredett.

Ezek után persze a hajamat tudtam volna tépni, mert mikor fogok még egyszer ilyen könnyű feladatot húzni?! Soha.

Azt tudom egyébként mondani a vizsgáról, hogy aki nyugodt körülmények között tud rá készülni néhány hetet, kicsit el tud benne mélyülni, annak nincs félnivalója.
Remélem, hogy a következő előtt ez majd nekem is megadatik.

Zsuzsi1990 # e-mail 2017.09.06. 20:16

Sziasztok!

Ma szóbeliztem a minisztériumban (Szalay utca). Az anyagi jogot egy egyetemi tanár, volt alkotmánybíró, az eljárásjogot egy törvényszéki elnök, a gt-s részt pedig egy ügyvédnő kérdezte.

Kérdések:

 • jogképesség az embernél, jogi személyeknél
 • mi hozza létre a jogi személyt (itt arra volt kíváncsi, hogy a jogi személyek azért jöhetnek létre, mert a jogszabály azt lehetővé teszi)
 • közös tulajdonnál elbirtoklás
 • közös tulajdonnál használati jog, birtoklás joga
 • adásvétel különös nemei
 • polgári jogi társaság ingatlant akar megvásárolni. Mit mondok nekik ügyvédként?
 • hagyatéki osztály, osztályos egyezség.
 • öröklési szerződések
 • pertárgyérték, főszabály és a kivételek is
 • panasznap, mit teszek, ha más bíróság az illetékes
 • perbeli jogképesség, perbeli cselekvőképesség
 • keresethez kötöttség, kivételek
 • cégalapítás érvénytelensége iránti per
 • vagyonrendezési eljárás
 • OBA mit fizet, kinek, mennyit
 • végelszámolás mikor fordul át felszámolásba
 • kft.-t akar alapítani valaki, bejön az irodába, és azt mondja, hogy bérelni kíván egy lakást, ott lesz a székhelye. Mi a teendő? Milyen okirat kell ehhez?
 • felszámolás és végelszámolás alapvető különbsége.