Jogi Fórum Arcképcsarnok

Vókó György – A börtönügy professzora

2021. május 21.

A magyar büntetés-végrehajtási jog tudósa, a "legalacsonyabb sorban lévők" őrangyala. Egyetemi tanárként és előadóként népes rajongótáborral is büszkélkedhetett.

Erdei Árpád – A büntető perrendtartás tolmácsa

2021. április 22.

Sajátos stílusú, nagy tudású, fanyar humorú személyiség, igazi jogászprofesszor, aki nemcsak egyetemi tanárként, hanem alkotmánybíróként is maradandót alkotott.

Németh János – A polgári perjog atyja

2021. március 26.

Legendás oktató - jogásznemzedékek sorát vezette be a polgári eljárásjog rejtelmeibe. Elnöke volt az Országos Választási Bizottságnak, majd az Alkotmánybíróságnak.

Bagi István – Született ügyvéd

2021. március 5.

Zenei korrepetitor, pécsi joghallgató, siklósi ügyvéd, kamarai titkár, majd alkotmánybíró. Őszintén hitt abban, hogy fő feladata a segítségnyújtás a rászorulóknak, illetve az igazukat keresőknek.

Tímár György – A magányos farkas

2021. január 21.

A 20. századi magyar történelem áldozata. Ígéretesen indult ügyvédi karrierjét politikai koncepciós per törte ketté - a hatalom elvette hivatását és teljes vagyonát. Életének hátra lévő hat évtizedét az igazságtételre tette fel.

Ungár Margit – Az elfeledett első ügyvédnő

2020. december 22.

Az első magyar ügyvédnőnek többféle előítélettel is meg kellett küzdenie jogászi pályafutása során. Úttörőként elévülhetetlenek érdemei abban, hogy manapság több ezer ügyvédnő praktizálhat Magyarországon.

Bragyova András – Regényhősből alkotmánybíró

2020. november 10.

Három évtizednyi tudományos kutatói és egyetemi oktatói munka után lett 2005-ben az Alkotmánybíróság tagja. Meggyőződésből képviselte, hogy az alkotmánybíráskodásnak még „rendkívüli körülmények” között is védelmeznie kell az alapjogokat a hatalommal szemben.

Strausz János – Született büntetőbíró

2020. szeptember 25.

Sok híressé vált per köthető a nevéhez. Minden bírói munka alapja a pártatlanság - vallotta. Egykori kollégái, tisztelői az egyik legfelkészültebb, legalaposabb magyar büntetőbírónak tartották.

Ádám Antal - A közjogi értékek kutatója

2020. június 3.

Hét évtizeden át oktatta a joghallgatókat, miközben életét a modern közjogtudomány kutatásának és rendszerezésének szentelte. Az Alkotmánybíróság alapító tagja, a tudományos- és a közélet fáradhatatlan aktivistája. Szerény, önzetlen és segítőkész jogtudós, kedves és derűs úriember.

Kovács Tamás - A katonatudós

2020. május 10.

Katona és ügyész volt egyszemélyben, ami leginkább munkabírásában és fegyelmezettségében mutatkozott meg. Felkészült tudós, szellemes társasági ember, aki pályája során sokat öregbítette a magyar jogászok jó hírét.

Balsai István – A kormány ügyvédje

2020. március 5.

A rendszerváltozás utáni három évtized egyik legismertebb jogász-politikusa. Tagja volt az első szabadon választott kormánynak, több cikluson át az Országgyűlésnek, majd 2011-től haláláig az Alkotmánybíróságnak.

Sárközy Tamás – Nem éppen szobatudós

2020. február 12.

Az elmúlt fél évszázad talán legeredetibb, legsokoldalúbb jogtudósa. Maradandót alkotott a gazdasági jog területén és iskolamesterként oktatott. Felrázta a magyar jégkorongsportot és életet lehelt a Magyar Jogász Egyletbe.

Pauler Tivadar - Az igzságügy embere

2019. július 19.

Jogfilozófus, egyetemi tanár, akadémikus, miniszter. „Az igazságot kutatta, tisztelte, szerette és követte s annak megismerése őt szerénnyé tette."

Schirilla György – A legidősebb ügyvéd

2019. április 12.

Politikai indíttatású perekben végzett védői munkája miatt 1956 után hosszú időre törölték az ügyvédi kamarából. Erkölcsi és szakmai példát mutatott a jövő jogászi generációinak is.

Vámbéry Rusztem - A kriminológus kultúrember

2019. március 1.

Pontosan 147 éve született a kivételes képességű, nemzetközi hírű jogász, kriminológus, radikális publicista, akiről a Magyar Kriminológiai Társaság emlékérmet nevezett el.

Györgyi Kálmán – Európai büntetőjogász

2019. február 20.

Jogtudós, a büntetőjog avatott tanára, legfőbb ügyész. Nemcsak a szakmai ethoszra tanította nemzedékek egész sorát, hanem személyiségével közvetítette is a jogászi jellem és erkölcs hiteles képét.

Szladits Károly - Az iskolateremtő magánjogász

2019. január 25.

A 20. századi magyar magánjog tudományának egyik megalapozója és iskolateremtő egyénisége. Műveire ma is gyakran hivatkoznak polgári peres eljárásokban, beadványokban és bírósági határozatokban.

Balogh Jenő – A gyorskodifikáció atyja

2018. augusztus 17.

Igazságügy-miniszter. Nevéhez fűződik a Btk. revíziója, a fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőjogszabályok reformja, a fiatalkorúak büntetőbíróságának felállítása. Sokat fáradozott a büntető perjogi tudomány önállóságáért, és a jogi felsőoktatás megreformálásáért is.

Mailáth György – Az utolsó országbíró

2018. június 8.

Magasra ívelő jogászi-politikai karriert futott be. Ő volt az utolsó kúriai elnök, aki az országbírói címet is viselte. Az OBH elnöke tudományos pályázatot alapított az emlékére.

Ádám György - A műhibaperek atyja

2018. április 27.

Jogászprofesszor, ügyvéd. Vizsgálta a hálapénz visszásságait, műhibaperes ügyvédi munkája nyomán létrejött az egészségügyi szolgáltatók kártérítésével foglalkozó jogász.

Sulyok Dezső – A demokrácia úttörője

2018. március 9.

Ügyvédből lett politikus. A szabadságjogok, a demokratikus választójog és az igazságos teherviselés eszméiért küzdött.

Klebelsberg Kuno - A nagy iskolaalapító

2018. február 15.

Kultuszminisztersége alatt soha nem látott mértékben fejlődött az oktatás és a kultúra. A népiskolai programja keretében ötezer falusi, tanyai tantermet építettek.

Tisza István - A geszti remete

2018. január 12.

Kétszer vállalt miniszterelnöki szerepet, és négyszer akarták megölni. A geszti remete útját "küldetéstudata, eszméibe vetett hite, saját értékének tudata jelölt ki."

Kengyel Miklós - A perkultúra kutatója

2017. november 23.

Empirikusan vizsgálta a polgári bíráskodást, a tárgyalótermi magatartást, a jogászi viselkedéskultúrát. Kiváló egyetemi oktató és tankönyvíró, őszinte kritikus.

Moór Gyula - Az igazság nagy hódítója

2017. szeptember 14.

Kiváló jogtudós, igazi jogász. A két világháború közti időszak meghatározó jogfilozófusa. "Az igazság nagy hódítója".

Lábady Tamás - Szolgálni az embert!

2017. augusztus 15.

Negyvenkét évig ült a bírói pulpituson. Kiváló magánjogász, az első Alkotmánybíróság tagja, a Pécsi Ítélőtábla elnöke. Bíróként az Embert szolgálta.

Fáy András - A nemzet mindenese

2017. július 17.

Író, politikus. A XIX. századi magyar közélet főszereplője. A közérdek fontosabb volt számára, mint az egyéni érvényesülés. Igazi polihisztor. A "nemzet mindenese".

Beck Salamon - Az utolsó esetjogász

2017. május 19.

Jogi polihisztor. Vérbeli esetjogász. Egy regiment jogi fogalmat alkotott, egyetemi tankönyveket írt. Tanítványai jó szívvel emlékeznek az apró termetű professzorra.

Eörsi Gyula - Jogtudós álnéven

2017. március 16.

Iskolateremtő jogtudós. A polgári jog és az összehasonlító jog nemzetközileg elismert kutatója és oktatója. A magyar jogtörténet legszínesebb egyénisége.

Kulcsár Kálmán - A jogszociológia atyja

2017. február 10.

A jogszociológia alapító atyja. Igazságügy-miniszterként segítette a rendszerváltás jogi kereteinek megteremtését. Igazi úriember.

Kilényi Géza - A szavak mestere

2016. december 27.

A magyar jogásztársadalom egyik legszínesebb egyénisége, karakteres egyetemi tanár és alkotmánybíró . Tőle ered: „A hülyeség nem alkotmányellenes."

Prandler Árpád - Jogász diplomata

2016. november 3.

Nagykövet és diplomata, jogtudós és egyetemi oktató, a hágai Nemzetközi Törvényszék bírája. Igazi tisztség- és álláshalmozó, nemzetközi jogász.

Pálinkás György - A legszigorúbb bíró

2016. szeptember 14.

Fél évszázadon át ítélkezett. Az egyik legszigorúbb bíró, aki köztörvényes ügyben a legtöbb halálbüntetést szabta ki.

Szabó András - A kriminológia atyja

2016. augusztus 6.

A modern magyar kriminológia alapító atyja. Alkotmánybíróként kidolgozta az alkotmányos büntetőjog elméletét.

Nagyné Szegvári Katalin - A nők jogaiért

2016. május 13.

Csaknem hat évtizeden át oktatta jogásznemzedékek sorát egyetemes állam- és jogtörténetre. Életcélja volt a nők jogaiért vívott küzdelem bemutatása.

Isépy Tamás - Reneszánsz ember

2016. március 11.

Vidéki ügyvédből lett a magyar közélet egyik legszínesebb, legszerethetőbb egyénisége. Igazi reneszánsz ember, klasszikus műveltséggel, sok-sok humanizmussal.

Samu Mihály - A patrónus

2016. február 12.

Fél évszázadon át oktatott állam- és jogelméletet az ELTE jogi karán. Sok tehetséges jogász patrónusa volt.

Peschka Vilmos - A jogesztéta

2016. január 15.

A 20. század második felének legnagyobb magyar jogfilozófusa. Szerény, derűs tudós, szellemi óriás. Messze meghaladta korát.

Kiss Daisy - Egy sokoldalú jogász

2015. december 10.

Ügyvéd, tanácsadó, oktató, szakkönyvíró. Elkötelezetten ápolta a jogi kultúrát, táplálta a hivatás szeretetét.

Szalay László - A reformkor kodifikátora

2015. november 11.

A reformkor egyik legfelkészültebb jogásza. A büntetőjog kodifikátora, elismert jogi szakíró, liberális publicista.

Göncz Árpád - A plebejus államfő

2015. október 9.

Író, műfordító, jogász. Tíz évig volt köztársasági elnök. Államfőként a védteleneket kívánta szolgálni.

Weiss Emília - A családjog nagykövete

2015. szeptember 4.

Törékeny alkatú, roppant munkabírás. Több mint 60 évig oktatott polgári jogot. A családjog nagykövete.

Zlinszky János - Generációk principálisa

2015. július 31.

""Meg akartuk javítani a jogrendszert."" - Ügyvéd, dékán, az első Alkotmánybíróság tagja, generációk principálisa

Orosz Balázs - Egy legendás védő

2015. június 12.

""Minden védencem ártatlan."" - Igazi sztárügyvéd. Legendás felkészültségű büntetőjogász, elsőrangú szónok.

Grosschmid Béni - A magánjog megújítója

2015. április 17.

A magánjog megújítója, új alapokra helyezte a kötelmi jogot. Fél évszázadon át oktatta jogászok nemzedékeit.

Wekerle Sándor - Az első polgári származású magyar miniszterelnök

2015. március 13.

Az első polgári származású magyar miniszterelnök. Háromszor alakíthatott kormányt, ötször volt pénzügyminiszter.

Óriás Nándor - Iskolateremtő Óriás

2015. február 13.

Iskolateremtő római jogász, aki a jogászi hivatás megbecsülésére és lelkiismeretes szolgálatára nevelte az ifjúságot.

Mádl Ferenc - Akadémikus a közjó szolgálatában

2015. január 13.

Közvetlen, szerény, iskolateremtő jogtudós. Lerakta a nemzetközi magánjog alapjait. Miniszteri, majd államfői tisztséget is vállalt.

Bárándy György - Védő csokornyakkendőben

2014. december 1.

Védőügyvéd, az 1-es számú igazolvány birtokosa. Halálbüntetés-párti, hitt a jog társadalomalakító szerepében.

Juhász Andor - Egy kiemelkedő bírói személyiség

2014. november 14.

Kiemelkedő bírói személyiség. Kúriai elnök, az egyenes jellem és a szakmai feddhetetlenség mintaképe.

Apponyi Albert - Élet a nemzetért!

2014. október 24.

Kultuszminiszter, parlamenti képviselő, ötszörös Nobel-békedíj jelölt. „Egész életét a nemzetének áldozta.”

Eötvös Károly - Az igazság harcosa

2014. szeptember 26.

A 19. század kimagasló írója, politikusa, jogásza. Az 1883-as tiszaeszlári vérvádper győztes ügyvédje. Az igazság harcosa.

Herczegh Géza - A nemzetközi jog nemzetközi hírű tudósa

2014. augusztus 29.

Akadémikus, alkotmánybíró, a hágai Nemzetközi Bíróság elismert tagja. A nemzetközi jog nemzetközi hírű tudósa.

Deák Ferenc - A haza bölcse, a nemzet ügyvédje

2014. augusztus 8.

Igazságügy-miniszter az első felelős kormányban, a kiegyezés szülőatyja. A haza bölcse, a nemzet ügyvédje.

Brósz Róbert - Tanárlegenda és melegszívű barát

2014. július 12.

Tanárlegenda és melegszívű barát - Négy és fél évtizedig tanította római jogra nemzedékek egész sorát

Csemegi Károly - A legnagyobb magyar kodifikátor

2014. június 20.

Minden idők egyik legnagyobb magyar kodifikátora, a Csemegi-kódex szülőatyja, a Magyar Jogász Egylet alapítója.

Finkey Ferenc - Koronaügyész talárban

2014. június 6.

A múlt század első felének egyik legnagyobb hatású büntetőjogásza. Az első koronaügyész, aki talárt öltött.