Jogi Fórum Arcképcsarnok

Strausz János – Született büntetőbíró

2020. szeptember 25.

Sok híressé vált per köthető a nevéhez. Minden bírói munka alapja a pártatlanság - vallotta. Egykori kollégái, tisztelői az egyik legfelkészültebb, legalaposabb magyar büntetőbírónak tartották.

Ádám Antal - A közjogi értékek kutatója

2020. június 3.

Hét évtizeden át oktatta a joghallgatókat, miközben életét a modern közjogtudomány kutatásának és rendszerezésének szentelte. Az Alkotmánybíróság alapító tagja, a tudományos- és a közélet fáradhatatlan aktivistája. Szerény, önzetlen és segítőkész jogtudós, kedves és derűs úriember.

Kovács Tamás - A katonatudós

2020. május 10.

Katona és ügyész volt egyszemélyben, ami leginkább munkabírásában és fegyelmezettségében mutatkozott meg. Felkészült tudós, szellemes társasági ember, aki pályája során sokat öregbítette a magyar jogászok jó hírét.

Balsai István – A kormány ügyvédje

2020. március 5.

A rendszerváltozás utáni három évtized egyik legismertebb jogász-politikusa. Tagja volt az első szabadon választott kormánynak, több cikluson át az Országgyűlésnek, majd 2011-től haláláig az Alkotmánybíróságnak.

Sárközy Tamás – Nem éppen szobatudós

2020. február 12.

Az elmúlt fél évszázad talán legeredetibb, legsokoldalúbb jogtudósa. Maradandót alkotott a gazdasági jog területén és iskolamesterként oktatott. Felrázta a magyar jégkorongsportot és életet lehelt a Magyar Jogász Egyletbe.

Pauler Tivadar - Az igzságügy embere

2019. július 19.

Jogfilozófus, egyetemi tanár, akadémikus, miniszter. „Az igazságot kutatta, tisztelte, szerette és követte s annak megismerése őt szerénnyé tette."

Schirilla György – A legidősebb ügyvéd

2019. április 12.

Politikai indíttatású perekben végzett védői munkája miatt 1956 után hosszú időre törölték az ügyvédi kamarából. Erkölcsi és szakmai példát mutatott a jövő jogászi generációinak is.

Vámbéry Rusztem - A kriminológus kultúrember

2019. március 1.

Pontosan 147 éve született a kivételes képességű, nemzetközi hírű jogász, kriminológus, radikális publicista, akiről a Magyar Kriminológiai Társaság emlékérmet nevezett el.

Györgyi Kálmán – Európai büntetőjogász

2019. február 20.

Jogtudós, a büntetőjog avatott tanára, legfőbb ügyész. Nemcsak a szakmai ethoszra tanította nemzedékek egész sorát, hanem személyiségével közvetítette is a jogászi jellem és erkölcs hiteles képét.

Szladits Károly - Az iskolateremtő magánjogász

2019. január 25.

A 20. századi magyar magánjog tudományának egyik megalapozója és iskolateremtő egyénisége. Műveire ma is gyakran hivatkoznak polgári peres eljárásokban, beadványokban és bírósági határozatokban.

Balogh Jenő – A gyorskodifikáció atyja

2018. augusztus 17.

Igazságügy-miniszter. Nevéhez fűződik a Btk. revíziója, a fiatalkorúakkal kapcsolatos büntetőjogszabályok reformja, a fiatalkorúak büntetőbíróságának felállítása. Sokat fáradozott a büntető perjogi tudomány önállóságáért, és a jogi felsőoktatás megreformálásáért is.

Mailáth György – Az utolsó országbíró

2018. június 8.

Magasra ívelő jogászi-politikai karriert futott be. Ő volt az utolsó kúriai elnök, aki az országbírói címet is viselte. Az OBH elnöke tudományos pályázatot alapított az emlékére.

Ádám György - A műhibaperek atyja

2018. április 27.

Jogászprofesszor, ügyvéd. Vizsgálta a hálapénz visszásságait, műhibaperes ügyvédi munkája nyomán létrejött az egészségügyi szolgáltatók kártérítésével foglalkozó jogász.

Sulyok Dezső – A demokrácia úttörője

2018. március 9.

Ügyvédből lett politikus. A szabadságjogok, a demokratikus választójog és az igazságos teherviselés eszméiért küzdött.

Klebelsberg Kuno - A nagy iskolaalapító

2018. február 15.

Kultuszminisztersége alatt soha nem látott mértékben fejlődött az oktatás és a kultúra. A népiskolai programja keretében ötezer falusi, tanyai tantermet építettek.

Tisza István - A geszti remete

2018. január 12.

Kétszer vállalt miniszterelnöki szerepet, és négyszer akarták megölni. A geszti remete útját "küldetéstudata, eszméibe vetett hite, saját értékének tudata jelölt ki."

Kengyel Miklós - A perkultúra kutatója

2017. november 23.

Empirikusan vizsgálta a polgári bíráskodást, a tárgyalótermi magatartást, a jogászi viselkedéskultúrát. Kiváló egyetemi oktató és tankönyvíró, őszinte kritikus.

Moór Gyula - Az igazság nagy hódítója

2017. szeptember 14.

Kiváló jogtudós, igazi jogász. A két világháború közti időszak meghatározó jogfilozófusa. "Az igazság nagy hódítója".

Lábady Tamás - Szolgálni az embert!

2017. augusztus 15.

Negyvenkét évig ült a bírói pulpituson. Kiváló magánjogász, az első Alkotmánybíróság tagja, a Pécsi Ítélőtábla elnöke. Bíróként az Embert szolgálta.

Fáy András - A nemzet mindenese

2017. július 17.

Író, politikus. A XIX. századi magyar közélet főszereplője. A közérdek fontosabb volt számára, mint az egyéni érvényesülés. Igazi polihisztor. A "nemzet mindenese".

Beck Salamon - Az utolsó esetjogász

2017. május 19.

Jogi polihisztor. Vérbeli esetjogász. Egy regiment jogi fogalmat alkotott, egyetemi tankönyveket írt. Tanítványai jó szívvel emlékeznek az apró termetű professzorra.

Eörsi Gyula - Jogtudós álnéven

2017. március 16.

Iskolateremtő jogtudós. A polgári jog és az összehasonlító jog nemzetközileg elismert kutatója és oktatója. A magyar jogtörténet legszínesebb egyénisége.

Kulcsár Kálmán - A jogszociológia atyja

2017. február 10.

A jogszociológia alapító atyja. Igazságügy-miniszterként segítette a rendszerváltás jogi kereteinek megteremtését. Igazi úriember.

Kilényi Géza - A szavak mestere

2016. december 27.

A magyar jogásztársadalom egyik legszínesebb egyénisége, karakteres egyetemi tanár és alkotmánybíró . Tőle ered: „A hülyeség nem alkotmányellenes."

Prandler Árpád - Jogász diplomata

2016. november 3.

Nagykövet és diplomata, jogtudós és egyetemi oktató, a hágai Nemzetközi Törvényszék bírája. Igazi tisztség- és álláshalmozó, nemzetközi jogász.

Pálinkás György - A legszigorúbb bíró

2016. szeptember 14.

Fél évszázadon át ítélkezett. Az egyik legszigorúbb bíró, aki köztörvényes ügyben a legtöbb halálbüntetést szabta ki.

Szabó András - A kriminológia atyja

2016. augusztus 6.

A modern magyar kriminológia alapító atyja. Alkotmánybíróként kidolgozta az alkotmányos büntetőjog elméletét.

Nagyné Szegvári Katalin - A nők jogaiért

2016. május 13.

Csaknem hat évtizeden át oktatta jogásznemzedékek sorát egyetemes állam- és jogtörténetre. Életcélja volt a nők jogaiért vívott küzdelem bemutatása.

Isépy Tamás - Reneszánsz ember

2016. március 11.

Vidéki ügyvédből lett a magyar közélet egyik legszínesebb, legszerethetőbb egyénisége. Igazi reneszánsz ember, klasszikus műveltséggel, sok-sok humanizmussal.

Samu Mihály - A patrónus

2016. február 12.

Fél évszázadon át oktatott állam- és jogelméletet az ELTE jogi karán. Sok tehetséges jogász patrónusa volt.

Peschka Vilmos - A jogesztéta

2016. január 15.

A 20. század második felének legnagyobb magyar jogfilozófusa. Szerény, derűs tudós, szellemi óriás. Messze meghaladta korát.

Kiss Daisy - Egy sokoldalú jogász

2015. december 10.

Ügyvéd, tanácsadó, oktató, szakkönyvíró. Elkötelezetten ápolta a jogi kultúrát, táplálta a hivatás szeretetét.

Szalay László - A reformkor kodifikátora

2015. november 11.

A reformkor egyik legfelkészültebb jogásza. A büntetőjog kodifikátora, elismert jogi szakíró, liberális publicista.

Göncz Árpád - A plebejus államfő

2015. október 9.

Író, műfordító, jogász. Tíz évig volt köztársasági elnök. Államfőként a védteleneket kívánta szolgálni.

Weiss Emília - A családjog nagykövete

2015. szeptember 4.

Törékeny alkatú, roppant munkabírás. Több mint 60 évig oktatott polgári jogot. A családjog nagykövete.

Zlinszky János - Generációk principálisa

2015. július 31.

""Meg akartuk javítani a jogrendszert."" - Ügyvéd, dékán, az első Alkotmánybíróság tagja, generációk principálisa

Orosz Balázs - Egy legendás védő

2015. június 12.

""Minden védencem ártatlan."" - Igazi sztárügyvéd. Legendás felkészültségű büntetőjogász, elsőrangú szónok.

Grosschmid Béni - A magánjog megújítója

2015. április 17.

A magánjog megújítója, új alapokra helyezte a kötelmi jogot. Fél évszázadon át oktatta jogászok nemzedékeit.

Wekerle Sándor - Az első polgári származású magyar miniszterelnök

2015. március 13.

Az első polgári származású magyar miniszterelnök. Háromszor alakíthatott kormányt, ötször volt pénzügyminiszter.

Óriás Nándor - Iskolateremtő Óriás

2015. február 13.

Iskolateremtő római jogász, aki a jogászi hivatás megbecsülésére és lelkiismeretes szolgálatára nevelte az ifjúságot.

Mádl Ferenc - Akadémikus a közjó szolgálatában

2015. január 13.

Közvetlen, szerény, iskolateremtő jogtudós. Lerakta a nemzetközi magánjog alapjait. Miniszteri, majd államfői tisztséget is vállalt.

Bárándy György - Védő csokornyakkendőben

2014. december 1.

Védőügyvéd, az 1-es számú igazolvány birtokosa. Halálbüntetés-párti, hitt a jog társadalomalakító szerepében.

Juhász Andor - Egy kiemelkedő bírói személyiség

2014. november 14.

Kiemelkedő bírói személyiség. Kúriai elnök, az egyenes jellem és a szakmai feddhetetlenség mintaképe.

Apponyi Albert - Élet a nemzetért!

2014. október 24.

Kultuszminiszter, parlamenti képviselő, ötszörös Nobel-békedíj jelölt. „Egész életét a nemzetének áldozta.”

Eötvös Károly - Az igazság harcosa

2014. szeptember 26.

A 19. század kimagasló írója, politikusa, jogásza. Az 1883-as tiszaeszlári vérvádper győztes ügyvédje. Az igazság harcosa.

Herczegh Géza - A nemzetközi jog nemzetközi hírű tudósa

2014. augusztus 29.

Akadémikus, alkotmánybíró, a hágai Nemzetközi Bíróság elismert tagja. A nemzetközi jog nemzetközi hírű tudósa.

Deák Ferenc - A haza bölcse, a nemzet ügyvédje

2014. augusztus 8.

Igazságügy-miniszter az első felelős kormányban, a kiegyezés szülőatyja. A haza bölcse, a nemzet ügyvédje.

Brósz Róbert - Tanárlegenda és melegszívű barát

2014. július 12.

Tanárlegenda és melegszívű barát - Négy és fél évtizedig tanította római jogra nemzedékek egész sorát

Csemegi Károly - A legnagyobb magyar kodifikátor

2014. június 20.

Minden idők egyik legnagyobb magyar kodifikátora, a Csemegi-kódex szülőatyja, a Magyar Jogász Egylet alapítója.

Finkey Ferenc - Koronaügyész talárban

2014. június 6.

A múlt század első felének egyik legnagyobb hatású büntetőjogásza. Az első koronaügyész, aki talárt öltött.